הטלת הוצאות אישיות על עורכי דין

היסוד העונשי אינו עומד ביסוד ההליך של הטלת הוצאות אישיות על עורכי דין לטובת אוצר המדינה (ע"א 357/64 רקביץ נ' פקיד השומה, פ"ד יח(4) 729, 738; ע"א 2664/90, 2678/90 פרידה פרלוב נ' יואל נסימי, לא פורסם, ניתן ביום 8.2.94). החיוב בתשלום הוצאות אישיות, נובע בעיקרו של דבר, מהתנהלותו של מי שחויב בתשלומן, בעת ההליך המשפטי. התנהגות בלתי נאותה מחוץ לכותלי בית הדין, שאינה קשורה עם ההליך המשפטי, לא תבוא במניין השיקולים המחייבים השתת הוצאות משפט. לבחינת בית המשפט יעמוד היחס להליך המשפטי (ע"א 5075/02 עו"ד ברדוגו נ' מדינת ישראל, פ"ד נח(2), 860, 863). בהחלטתו להשית הוצאות אישיות יידרש בית המשפט, בין היתר, לשיקולים אלה: התנהגותו של מי שחויב בהוצאות אישיות, בעת ניהול הדיון; האם גרם בהתנהגותו להכשלת ההליך השיפוטי; האם הסבה התנהגותו נזק מהותי וממשי לעבודת בית הדין; האם בנסיבות המקרה, השימוש באמצעי של חיוב בהוצאות, חיוני והכרחי למניעת פגיעה ביכולתו התפקודית-מוסדית של בית המשפט; האם בנסיבות המקרה הושגה, בסופו של דבר, מטרת המשפט במקרה בו נשקל חיובו של נבחר ציבור בהוצאות אישיות. יוטלו הוצאות אישיות על נבחר ציבור, כאשר הוכח כי עשה שימוש מכוון לרעה בכוח המשרה (עעמ 8070/04 מר יעקב פרץ - ראש עיריית קרית אתא נ' דוד ראם, לא פורסם, ניתן ביום 9.2.05) או משנקבע כי נבחר הציבור פעל שלא כדין, בחריגה מסמכות, בנסיבות שאינן עולות לכדי טעות בתום לב. כך, בפרשת מהרי, חויב ראש רשות מקומית בתשלום הוצאות אישיות, משהוברר כי ביצע מינוי פוליטי פסול (ע"ע 118/03 מהרי - עיריית קרית מלאכי, ניתן ביום 8.6.04, בו אושר החיוב בהוצאות אישיות ושיעורן, מטעמיו של בית הדין האזורי בבאר-שבע, עב 1098/00 מהרי גדעון - ליאור קצב, מיום 16.3.03). עורך דיןהטלת הוצאות אישיות