תביעה להשלמת דמי הסתגלות

תביעותיו העיקריות של התובע נגעו להשלמת דמי ההסתגלות בשלוש משכורות נוספות והפיצוי בגין אי מימוש אופציות. להלן פסק דין בנושא תביעה להשלמת דמי הסתגלות: פסק דין השופטת ורדה וירט-ליבנה 1. הערעורים שבפנינו נסובים על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (השופטת שרה מאירי ונציגי הציבור מר פרלוב וגב' ויסמן; עב' 6848/02), אשר דחה את תביעותיו של דורון פרנקשטיין, למעט התביעה להחזר הוצאות טלפון במידה ויציג חשבונות הטלפון, לאורך תקופת עבודתו יהא זכאי לסך של 600 ש"ח ברוטו בגין השתתפות בהוצאות טלפון לחודש. 2. המערער בעע 179/05 (להלן גם - המערער או מר פרנקשטיין) הגיש תביעה כנגד המשיבה בע"ע 179/05 (להלן גם - המשיבה או פריויטה) לתשלום סך של 476,077 ש"ח וזאת בגין תקופת עבודתו בפריויטה במשך כשבעה חודשים. תביעתו נסמכת בעיקר על מסמך שכותרתו "עיקרי הנושאים שנסגרו", שנחתם בינו לבין הגב' אלדן ביום 17.9.01, וביום 20.9.01 על ידי מר פרנקשטיין (להלן גם -מסמך עיקרי הנושאים). 3. הרקע לערעור א. מר פרנקשטיין עבד בחברת שופרסל בע"מ במשרה בכירה אשר במסגרתה הובטחו לו גם אופציות בעלות שווי כלכלי רב. (להלן - "אופציות שופרסל"). פריויטה באמצעות מר אביב אלגור והגב' אסתר אלדן שהיתה מנכ"ל חברת האם של פריויטה פנתה אל מר פרנקשטיין וביקשו ממנו לשמש כמנכ"ל פריויטה זאת החל מיום 1.11.01. הילוכו של המשא ומתן בדבר תנאי העסקתו של מר פרנקשטיין החל בתחילת חודש ספטמבר 2001 ואולי אף התקימה פגישה אחת עוד בחודש אוגוסט 2001. במסגרת המשא ומתן נמסרה למר פרנקשטיין טיוטת הסכם ראשונית כבסיס לשיחה שנתקיימה בינו לבין הגב' אלדן וכך אף נרשם על גבי הטיוטא. בתגובה לאותה טיוטה שלח מר פרנקשטיין אל הגב' אלדן מסמך ובו מפורטים עיקרי הנושאים שנסגרו ביניהם באותה פגישה. הגב' אלדן השיבה למר פרנקשטיין על גבי המסמך כך: "דורון בהמשך לשיחה הטלפונית מהיום הנ"ל הוא בנוסף/לתיקון טיוטות ההסכם שנשלחה אליך. אודה על כך שגם אתה תחתום על נייר זה כ"אות" לסגירת העניין ביננו. 17.9.01". ואכן שני הצדדים חתמו על מסמך עיקרי הנושאים. ב. מר פרנקשטיין החל לעבוד כמנכ"ל פריויטה בתאריך 1.11.01 בהתאם לתנאים שנקבעו באותו מסמך, אולם המשא ומתן נמשך כאשר עיקר חילוקי הדעות, כפי שהדברים אף עולים מתצהירה של הגב' אלדן, מתייחסים לדרך חישוב תקופת ההודעה המוקדמת ותקופת ההסתגלות. המשא ומתן נמשך עד לחודש פברואר 2002. ג. בתחילת חודש מרץ 2002 הוחלט להפסיק את עבודתו של מר פרנקשטיין וגב' אלדן הודיעה כי עבודתו מופסקת כאשר בפועל הפסיק לעבוד בתאריך 10.3.02 ושכרו שולם לו עד ליום 10.6.02 עבור שלושה חודשי הודעה מוקדמת ובנוסף קיבל ביום 9.7.02 מענק בגין שני חודשי הסתגלות ובסה"כ שכר עבור חמישה חודשים. התחשבנות זו נעשתה על ידי פריויטה בהתאם לנוסחו של סעיף 9א להסכם שלא נחתם עד לסיום יחסי העבודה. ד. מר פרנקשטיין לא השלים עם דרך חישוב זכויותיו וטען כי מגיעים לו הסכומים הבאים: מענק מיוחד בגין אי מימוש אופציות שופרסל; דמי הסתגלות בגין שלושה חודשים נוספים, פיצוי נוסף בגין אי מתן הודעה מוקדמת, השתתפות בהוצאות טלפון, פדיון חופשה שנתית ודמי הבראה. בית הדין האזורי בחן את רכיבי התביעה השונים וקבע כי מועד סיום עבודתו של מר פרנקשטיין היה 10.3.02 ולא 31.3.02 ולכן שלושת חודשי ההודעה המוקדמת שולמו כדין. ובאשר לדמי ההסתגלות בית הדין האזורי קבע כי אין לראות במסמך עיקרי הנושאים הסכם מחייב ובהתאם לטיוטא מיום 6.1.02 מדובר על תקופה כוללת של חמישה חודשים ובשל קביעה זו בית הדין האזורי דחה את תביעתו של מר פרנקשטיין לדמי הסתגלות נוספים. התביעה לדמי הבראה נדחתה מאחר ומר פרנקשטיין לא עבד במשך שנה אחת. התביעה לדמי חופשה שנתית נדחתה מאחר ודמי החופשה נכללו בתקופת ההודעה המוקדמת. ובאשר לפיצוי בגין הפסד מימוש האופציות של שופרסל, בית הדין האזורי קבע כי בנושא זה הצדדים לא הגיעו לידי גמירות דעת ולכן דין רכיב זה של התביעה להידחות. גם התביעה שכנגד שהגישה פריויטה להחזר דמי ההודעה המוקדמת, ששולמו מעבר לחודש הודעה מוקדמת, נדחתה לאור ההסכם שבעל פה ובכתב על הפסקת העבודה. פריויטה הגישה ערעור על דחיית התביעה שכנגד ואילו מר פרנקשטיין הגיש ערעור על דחית מרבית תביעותיו. 4. תמצית טענות הצדדים א. בא כוחו של מר פרנקשטיין טען כי בית הדין האזורי טעה בקביעתו כי מסמך עיקרי ההסכם אינו בבחינת הסכם מחייב אלא בגדר "הבנה עקרונית" ולאור קביעתו זו דחה את עיקר תביעותיו של מר פרנקשטיין וזאת בניגוד ללשונו של המסמך ואף לעדותה של הגב' אלדן שכתבה את המסמך. עוד טוען בא כוחו של מר פרנקשטיין כי משלוח טיוטת הסכם נוספת בשלב מאוחר יותר נעשתה "בחוסר תום לב ולאור ההחלטה של פריויטה לפטר את מר פרנקשטיין ועל מנת להקטין את עלות פיטוריו. לאור התנהגותה זו של פריויטה היה על בית הדין האזורי לקבל את כל תביעותיו של מר פרנקשטיין. ב. באת כוחה של פריויטה טענה, מנגד, כי יש לקבל את קביעותיו העובדתיות של בית הדין האזורי וכן את קביעתו כי הצדדים לא הגיעו לידי הסכם וגמירות דעת בנושא הפיצוי בגין אי מימוש מאופציות שופרסל ולגבי חישוב תקרת ההודעה המוקדמת ותקופת ההסתגלות יש לקבל את פרשנותו וקביעתו העובדתית של בית הדין האזורי כי לא היתה כל כוונה לשלם למר פרנקשטיין שכר מעבר לגובה של חמישה חודשים של אי עבודה בפועל. ובאשר לטענות הנוספות בדבר דמי הבראה ופדיון חופשה הרי שקביעותיו של בית הדין האזורי מעוגנות במצב המשפטי החל בנסיבות שהובאו בפניו. 5. דיון והכרעה א. תביעותיו העיקריות של מר פרנקשטיין נוגעת להשלמת דמי ההסתגלות בשלוש משכורות נוספות והפיצוי בגין אי מימוש אופציות בשופרסל. תביעותיו אלה יש לבחון לאורם של המסמכים וההסכמים אליהם הגיעו הצדדים במהלך תקופת עבודתו של מר פרנקשטיין בפריויטה. אין חולק כי המסמך היחידי שנחתם בין הצדדים הוא מסמך עיקרי הנושאים ומשום חשיבותו נביאו כלשונו: "1. הגדרת תפקיד - מנכ"ל חברת פרי ויטה עם כל הכרוך בכך. 2. תוך חצי שנה יועבר גם המפעל לתחום הטיפול של המנכ"ל. 3. סוכם על 5 חודשי הסתגלות - מיידית, וכמו כן לא הוגדר משך החוזה - ההנחה היא של התחדשות אוטומטית. 4. שכר הוגדר 55,000 ש"ח. 5. יינתן מענק של כ-200,000 ש"ח ברוטו בגין אי מימוש אופציות שופרסל. הסכום המדויק יקבע בסוף השנה בהתאם למחירי מימוש האופציות ולהסכמת הרשת לתת הכסף (דורון לא יקבל כרגע הסכום אלא בשלב מאוחר יותר). 6. סוכם על 4 משכורות בונוס בגין עמידה ביעדי החברה אשר יקבעו ויאושרו על ידי הדירקטורון. 7. יוצעו פרמטרים ויעדים נוספים על ידי דורון אשר יאושרו על ידי הדירקטוריון למתן מענקים נוספים לדורון. 8. הרכב שסוכם עליו יהיה רכב 2200 סמ"ק. 9. טלפון בבית ישולם עד תקרה שתקבע על פי נוהלי החברה. 10. אופציות ייקבעו לבכירי החברה על ידי אביב ויוכנסו לתוך החוזה (בהמשך). 11. ביטוח מנהלים יימשך על ידי המבטח הקיים של דורון... (לא נדון בשיחתי עם אביב). 12. תחילת עבודה 1.11.01, בתנאי ששופרסל תשחרר אותי! ". בית הדין האזורי לא ראה בחתימה זו כהסכם מחייב המשקף גמירות דעת בין הצדדים. מסקנתו זו של בית הדין האזורי אינה מקובלת עלינו ואנו מקבלים את טענותיו של מר פרנקשטיין בהקשר זה, כי מסמך זה מהווה הסכם מחייב בכל הקשור לנושאים שסוכמו בו ובאו לידי ביטוי בחתימת שני הצדדים עליו. כאן המקום לציין כי אף העדה מטעם פריויטה הגב' אלדן העידה בהגינותה, כי גובשה הסכמה לגבי חלק מתנאי העסקתו של מר פרנקשטיין כפי שסוכמו במסמך עיקרי הנושאים. שאלה אחרת היא כיצד נפרש את אותם נושאים שסוכם עליהם בבואנו לבחון את מסמך עיקרי הנושאים. לצורך כך כמובן שנזקק גם לחילופי המסמכים והטיוטות שהועברו בשלב מאוחר יותר, שיש בהן כדי לשפוך אור על הסכמות הצדדים במסמך עיקרי הנושאים. מנקודת מוצא זו כי מסמך עיקרי הנושאים הוא הסכם מחייב בנושאים המוסכמים בו נבחן את תביעתו של מר פרנקשטיין לדמי הסתגלות נוספים ולפיצוי בגין אי מימוש אופציות שופרסל. תחילה - התביעה לדמי הסתגלות סעיף 3 למסמך עיקרי הנושאים קובע: "סוכם על 5 חודשי הסתגלות מידית", ואילו בטיוטה הראשונית שנמסרה, שכותרתה "הסכם עבודה אישי", בסעיף 9 - "הודעה מוקדמת ודמי הסתגלות" נרשם כך: "הודעה מוקדמת ודמי הסתגלות: הן החברה והן העובד רשאים להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מוקדמת בכתב של 3 חודשי עבודה מראש (להלן "תקופת ההודעה המוקדמת"). הוראות סעיף זה לא יחולו על העובד בכל מקרה שבו הורשע העובד בפסק דין סופי בעבירה נגד החברה שיש עמה קלון". דהיינו אין בו כל התייחסות לדמי הסתגלות אלא אך ורק לדמי הודעה מוקדמת. בתאריך 6.12.01 הועברה למר פרנקשטיין טיוטת הסכם עבודה אישי נוספת ובמזכר המצורף לה נכתב כי: "דורון, אני מעבירה חוזה לעיונך ואישורך. אסתר ביקשה ממני למסור שחסרים 2 סעיפים שסוכמו ביניכם שיופיעו, היא מבקשת שתנסח את הסעיפים ותוסיף להסכם". טיוטא זו סעיף 9 נוסח אחרת וזו לשונו: "9. הודעה מוקדמת ודמי הסתגלות א. הן החברה והן העובד רשאים להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מוקדמת בכתב של 3 חודשי עבודה מראש (להלן "תקופת ההודעה המוקדמת"). בנוסף לתקופת ההודעה המוקדמת, העובד יהיה זכאי לתקופת הסתגלות של 5 חודשים, מוסכם כי בתקופה זו העובד אינו חייב לעבוד בפועל בחברה. במידה והעובד לא עבד בתקופת ההודעה המוקדמת תופחת תקופת ההסתגלות בהתאם. (בסה"כ התקופה בתשלום ללא עבודה לא תעלה על 5 חודשים). ב. הוראות סעיף זה לא יחולו על העובד בכל מקרה שבו הורשע בפסק דין סופי בעבירה נגד החברה שיש עמה קלון". בתגובה להסכם משיב מר פרנקשטיין כי הסעיפים הנוספים שסוכמו במהלך המשא ומתן הם: "1. תשלום בגין הוצאות טלפון בבית ....600 ש"ח לחודש מקסימום (מגולם). 2. מענק בגין עמידה ביעדים שיקבעו במשותף א. עמידה ביעדי תקציב מאושר ... 2 משכורות ב. מעבר לעמידה ביעד מינימלי של 3% רווח לאחר הוצאות שיווק מענק בגובה 2 משכורות. 3. יוענקו אופציות על פי תוכנית אופציות לבכירים שתוחלט בהמשך. 4. סוכם עם מר אביב אלגור כי יינתן מענק מיוחד בגין אובדן אופציות בשופרסל (עקב המעבר לפריויטה) בגובה של כ-100,00 ש"ח אשר ינתנו במהלך השנה באופן שלא נסגר סופית. הנתון המדויק יחושב וייבדק לפני תשלום. כל הסעיפים סוכמו למעט סעיף 2 אשר נתבקשתי להכין הצעה משלי." מתגובתו זו עולה כי מר פרנקשטיין לא חלק על נוסחו של סעיף 9 להסכם שנשלח אליו בדבר חישוב דמי ההודעה המוקדמת ודמי ההסתגלות, ולכאורה הסכים לנוסחו של הסעיף. הערותיו להסכם היו בנושאים אחרים כך שעל פני הדברים עולה כי פרשנותו של מסמך עיקרי הדברים מתיישב עם נוסחו של סעיף 9א לטיוטא מיום 6.12.01 באופן שדמי ההסתגלות ישולמו עבור חמישה חודשים באופן שאם מר פרנקשטיין לא עבד בתקופת ההודעה המוקדמת בפועל, סך כל התקופה תהא חמישה חודשים ולא חמישה חודשים בנוסף על שלושת החודשים הראשונים שבתקופת ההודעה המוקדמת. ועל כן מחילופי המסמכים שבאו לאחר מסמך עיקרי הדברים ניתן ללמוד כי הסכמת הצדדים היתה לנוסחו של סעיף 9א המופיע בטיוטא מיום 6.12.01 ופריויטה אכן נהגה בהתאם לאותו סעיף ושילמה למר פרנקשטיין חמש משכורות כפי שהתחייבה. סיכומם של דברים הוא כי דין תביעתו של מר פרנקשטיין לתשלום דמי הסתגלות עבור שלושה חודשי הסתגלות נוספים, להידחות. ב. התביעה לפיצוי בגין אי מימוש אופצות שופרסל על מנת להכריע בתביעתו זו של מר פרנקשטיין עלינו להזקק גם כאן למסמך עיקרי הנושאים תוך התייחסות לחלופי המסמכים בין הצדדים בשלב המאוחר יותר. במסמך עיקרי הנושאים נרשם בסעיפים 5 כך: "5. ינתן מענק של כ-200,000 ש"ח ברוטו בגין אי מימוש אופציות שופרסל. הסכום המדוייק יקבע בסוף השנה בהתאם למחירי מימוש האופציות ולהסכמת הרשת לתת הכסף. (דורון לא יקבל כרגע הסכום אלא בשלב מאוחר יותר)." כאשר בכתב ידו של אביב אלגור נרשם במקום "אלא רק בסוף השנה"- "אלא בשלב מאוחר יותר". התייחסות נוספת למענק נרשמה בתגובתו של מר פרנקשטיין לנוסח ההסכם מיום 6.12.01 שם כותב מר פרנקשטיין בסעיף 4 כך: "4. סוכם עם מר אביב אלגור כי יינתן מענק מיוחד בגין אובדן אופציות בשופרסל (עקב המעבר לפריויטה) בגובה של כ-100,00 ש"ח אשר ינתנו במהלך השנה באופן שלא נסגר סופית. הנתון המדויק יחושב וייבדק לפני תשלום". בנוסח ההסכם שנשלח על ידי פריויטה שהוא הסכם המקובל בחברה לא נרשמה התייחסות לנושא זה. שילובם של שני הסעיפים מלמד כי אכן היתה גמירות דעת בין הצדדים לגבי התחייבותה של פריויטה לשלם למר פרנקשטיין פיצוי על אי מימוש אופציות שופרסל, עקב המעבר לפריויטה, מה שלא סוכם בכתב הוא הסכום המדויק והמועד המדויק. ואכן במכתב פריויטה אל מר פרנקשטיין בדבר סיום עבודתו, נרשם כי נושא הפיצוי בגין אופציות שופרסל שלא מומשו נמצא בבדיקה עם אביב אלגור. כאן המקום לציין ולהדגיש כי מי שהיה דומיננטי במשא ומתן מטעם פריויטה בכל הקשור לפיצוי בגין אופציות שופרסל הוא מר אביב אלגור ופריויטה בחרה שלא להביאו לעדות. המסקנה המתבקשת מכל האמור לעיל הוא כי הייתה הסכמה מצידה של פריויטה לשלם למר פרנקשטיין את הפיצוי. הסכום לא נקבע במדויק מאחר והצדדים לא יכולים היו לדעת באותו מועד מה יהא שווים של האופציות כאשר הסכומים שמדובר בהם היו בין 100,000 ש"ח ל-200,000 ש"ח, סכומים שתואמים את שווי האופציות. כ-162,604 ש"ח. אשר למועד - לא מצאנו כי הועלה תנאי לתשלום הפיצוי בכך שמר פרנקשטיין יעבוד תקופה ארוכה בחברה אלא פעם אחת נרשם "בשלב מאוחר יותר" ופעם אחת "במהלך השנה". זה אך מלמד שבמהלך תקופת עבודתו היה על פריויטה לשלם למר פרנקשטיין את הפיצוי בגין הפסדו את מימוש האופציות של שופרסל. פריויטה היא שבחרה לפטר את מר פרנקשטיין לאחר תקופה כה קצרה מעבודתו ואין בכך כדי לפטור אותה מהתחייבותה לאותו פיצוי. הגב' אלדן בתצהירה מסתמכת על הנספחים שצורפו על ידי מר פרנקשטיין ומצהירה כי גובה הסכום של 162,104 ש"ח הוא שווי אופציות שופרסל. סכום זה לא נסתר על ידי מר פרנקשטיין וסכום זה אף תואם את ההערכות המוקדמות שנרשמו על ידי הצדדים בפעם הראשונה כ-200,000 ש"ח ובפעם השניה כ-100,000 ש"ח. אשר על כן, דין הערעור בנושא זה להתקבל באופן שעל פריויטה לשלם למר פרנקשטיין את הפיצוי בגין אי מימוש האופציות בשופרסל עקב התפטרותו משופרסל ומעברו לפריויטה בטרם המועד הראשון, בו יכול היה לממש את האופציות שניתנו לו בשופרסל. מאחר ומר פרנקשטיין לא סתר את הסכום שננקב על ידי גב' אלדן כשווי מימוש האופציות, הרי של פריויטה לשלם את הסכום של 162,604 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מסיום עבודתו של מר פרנקשטיין - 10.6.02 ועד למועד התשלום בפועל. ג. התביעות לדמי חופשה שנתית, דמי הבראה ותשלום דמי ההודעה המוקדמת דמי הבראה - מר פרנקשטיין לא עבד שנה מלאה בפריויטה ולכן לא נתגבשה זכאותו לדמי הבראה. השלמת דמי הודעה מוקדמת - בית הדין האזורי קבע מבחינה עובדתית, לאחר ששמע את העדים, כי מר פרנקשטיין הפסיק לעבוד בפועל ביום 10.3.02 ולכן בדין שילמה פריויטה את דמי ההודעה המוקדמת עד ליום 10.6.02. לא מצאנו כי יש מקום להתערב בקביעות העובדתיות של הערכאה הדיונית בנושא זה. ­ פדיון דמי חופשה שנתית - מר פרנקשטיין סומך תביעתו ליתרת חופשה שנתית בגובה של 14 ימים על ההלכה, שנפסקה בדב"ע לד/107-3 אורי ארבל - ה.פ.ה ואח' פד"ע לב, 156 - (להלן - הלכת ארבל) לפיה אין לחפוף בין פדיון החופשה השנתית לבין דמי ההודעה המוקדמת שאלו שתי זכויות נפרדות שיש לשלמן במצטבר ולא אחת על חשבון השניה. פריויטה מבקשת לאבחן מקרה זה מן ההלכה שנפסקה בהלכת ארבל כך שלטענתה שם נפסק אך ורק לגבי זכות מכח החוק ולא כאשר ניתנת תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר מן החופשה הקבועה בחוק חופשה שנתית. אין אנו מקבלים טענה זו של פריויטה. אנו סבורים כי דין טענתו זו של מר פרנקשטיין להתקבל וכי יש להחיל במקרה זה את "הלכת ארבל" ואין כל נפקא מינא לאורך תקופת ההודעה המוקדמת שהוסכמה בין הצדדים. אך נציין כי פריויטה לא הודיעה למר פרנקשטיין כי היא מוציאה אותו לחופשה שנתית טרם סיום יחסי העבודה בניהם. ולעניין זה ראה דבריו של חברי הנשיא ס. אדלר בהלכת ארבל, שם בעמ' 172: "..... משקיבל העובד הודעה על פיטורים והפסיק לעבוד, על פי הוראת המעסיק, למעשה חדל לעבוד. סיום יחסי עובד מעביד בנסיבות הללו הוא דבר פורמאלי. מכאן, כאשר הודיע המעסיק לעובד על הפסקת עבודתו בפועל והעובד לא יחזור לעבוד בפועל אצל המעסיק, קמה הזכות לפדיון חופשה והמעסיק אינו יכול 'להוציא את העובד לחופשה שנתית'." על כן, דין הערעור ברכיב זה של תביעתו של מר פרנקשטיין להתקבל כך שעל פריויטה לשלם למר פרנקשטיין גם את דמי דמי פדיון החופשה השנתית בסך של 37,198 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 10.6.02 ועד לתשלום המלא בפועל. 6. סוף דבר - הערעור של מר פרנקשטיין מתקבל, בחלקו, כך שעל פריויטה לשלם למר פרנקשטיין פיצוי בגין אי מימוש האופציות בשופרסל בסך 162,604 ש"ח ופדיון דמי חופשה שנתית בסך 37,198 ש"ח ולסכומים האלה יווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 10.6.02 ועד המועד התשלום בפועל. ערעורה של פריויטה בדבר החזר דמי הודעה מוקדמת נדחה וזאת לאור קביעתנו כי היתה הסכמה בין הצדדים לתשלום כולל של חמישה חודשים בגין דמי הודעה מוקדמת ודמי הסתגלות. לאור התוצאות - פריויטה תשא בשכ"ט עו"ד בסך 7,500 ש"ח בצירוף מע"מ כחוק שישולמו תוך 30 יום מהיום שאם לא כן סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום בפועל. דמי הסתגלותמענק הסתגלות