החזר כספי מחברת פלאפון

בית המשפט הורה לנתבעת להשיב לתובע את הסכומים אשר גבתה בגין המכשירים הישנים בלבד עבור השירות "סל צלצולים ואנימציות" וכן עבור שירות חבילת גלישה מיום 3.12.2004 ועד בכלל, וכן לבטל את המנויים במכשירים הישנים החל מיום 8.3.08 (30 יום לאחר קבלת הבקשה) ולבטל כל חיוב בגינם לאחר מועד זה. להלן פסק דין בנושא החזר כספי מחברת פלאפון: בפני תביעה כספית במסגרתה עותר התובע לחייב את הנתבעת להשיב לו סכומי כסף אשר גבתה ביתר, לטענתו,בגין אספקת שירותים סלולאריים, וכן להצהיר כי הסכם ההתקשרות ביחס למכשירי טלפון נוספים אותן רכש באמצעות הנתבע מס' 2 (שהינו עובד הצד השלישי), בטלה, ולפצותו בגין עוגמת נפש והוצאות, כאשר סכום התביעה הכולל הועמד על סך 16,720 ש"ח. הנתבעת הגישה הודעה צד שלישי כנגד חברת "לב -רם קד"מ שיווק בע"מ" שהינה בית עסק עצמאי אשר קיבל הרשאה לשיווק ומכירת שירותי הנתבעת ( להלן:" לב- רם"). לדיון שהתקיים ביום 25.5.2009 (לאחר שפסק דין שדחה את התביעה בשל אי התיצבות התובע לדיון קודם בוטל כנגד הפקדת הוצאות) לא התייצבו הנתבע מס' 2 ולב- רם ומאחר ולא היתה הוכחת זימון, הוחלט להפריד את הדיון בין תביעת התובע לבין ההודעה לצד שלישי. רקע עובדתי בפתח הדברים יצויין כי אף אחד מהצדדים לא דק פורתא ביחס לתנאי ההתקשרות, ביחס לסוג המכשירים שנרכשו במסגרת ההתקשרויות השונות או ביחס למספרי הקווים אשר קושרו למכשירים בפועל. הנתונים הנכונים, נלמדו רובם מהמסמכים אשר צורפו לכתבי הטענות ולהלן עיקרי העובדות הצריכות לעניינו: עסקת ההתקשרות הראשונה ביום 3.12.2004 התקשר התובע עם הנתבעת בהסכמים לאספקת שירותים סלולאריים במסגרתם רכש שני מכשירי טלפון סלולארי כדלקמן: מכשיר דגם 540 SAM אשר קושר לקו מספר 050-2157719 ומכשיר דגם 820 LG אשר קושר לקו מספר 050-3340260 (להלן: "המכשירים הישנים"). ההתקשרות בין הצדדים, כפי שעולה מההסכמים שצירפה הנתבעת, נכרתה ללא תקופת התחייבות כאשר הנספח להסכמי ההתקשרות עליהם חתם התובע מפרטים רק את שם המסלול בו בחר התובע ללא פירוט מה כולל אותו המסלול. ביום 24.8.2005 רכש התובע מכשיר חדש ( להלן: "המכשיר הנוסף") וביצע הצלבת מספרים כך שהמכשיר הנוסף קושר לקו 050-3340260 והמכשיר הקודם מדגם 820 LG קושר לקו נוסף שמספרו 050-8765191. ביום 8.2.2008 פנה התובע לנתבעת בבקשה לנתק עקב אובדן ו/או גניבה של המכשיר שיחות יוצאות בלבד למנוי שמספרו מסתיים בספרות 191 וכמו כן לנתק באופן קבוע את המנוי שקושר לקו שמסתיים בספרות 719. ביום 8.2.2008 נותק המנוי שמסתיים בספרות 191 לשיחות יוצאות בלבד. ביום 13.2.2008, לאחר שהתובע חתם על טופס נדרש, נותק באופן סופי המנוי שמסתיים בספרות 719. עסקת ההתקשרות החדשה (להלן: "העסקה החדשה") ביום 3.9.2007 הגיע לבית התובע הנתבע מס' 2 (להלן: "הנתבע") ובוצעו באמצעותו הפעולות הבאות: א. שדרוג המכשיר הנוסף למכשיר חדש.ב. ביצוע הצלבת קוים כך שהמכשיר החדש קושר לקו מס' 050-3340260 והמכשיר הנוסף קושר לקו מס' 050-8160983.ג. רכישת 4 מכשירים חדשים אשר קושרו למספרים עוקבים כדלקמן: 050-8169423, 424 ,425 ,426. 8. במהלך הפגישה בין התובע לנתבע נערך מסמך, אשר העתק ממנו צורף כנספח 2 לכתב התביעה (להלן: "הנספח"), ואשר בו, לטענת התובע פורטו תנאי ההתקשרות שהוסכמו בין הצדדים. המדובר במסמך שנערך בכתב יד על נייר חלק שאינו נושא לוגו כלשהו. לאחר מכן, חתם התובע על הסכמי התקשרות עם הנתבעת בהם פורטו תנאי ההתקשרות השונים, אשר לטענת התובע, רק לאחר שקיבל את החשבונות, התברר לו כי הינם שונים באופן מהותי מהתנאים הכלולים בנספח. בשל כך מבקש התובע לבטל את ההסכמים שנערכו בעסקה החדשה ולבטל את כל חיוביו בגינם מתחילתם. דיון והכרעה בשל הטענות השונות אותן מעלה התובע ביחס לשתי עסקאות ההתקשרות ולצורך נוחיות הדיון, אחלק את הדיון באופן שבו אדון תחילה בעיסקת ההתקשרות הראשונה ולאחריה אדון בעסקת ההתקשרות החדשה. עסקת ההתקשרות הראשונה לטענת התובע, העסקה לרכישת המכשירים הישנים כללה תקופת התחייבות בת 36 חודשים אשר לאחריה היה אמור להיות מחוייב בתשלום אך ורק עבור השימוש בפועל. לטענתו מעולם לא חתם על הסכם לקבלת שירותים מתקדמים ו/או שירותי גלישה עבור המכשירים הישנים. כן טוען התובע כי הנתבעת המשיכה לחייבו בתשלום חודשי קבוע ובתשלום עבור שרותים מתקדמים ושירותי גלישה בגין המכשירים הישנים, על אף שהמכשיר שקושר לקו שמסתיים בספרות 719 לא פעיל מיום 2.3.2007 והמכשיר שקושר לקו שמסתיים בספרות 191 אינו פעיל מיום 2.2.2007 והודעות על כך ניתנו, לטענתו, לנתבעת. התובע צרף טופס בקשה מיום 8.2.2008 לניתוק סופי של המנוי שמספרו מסתיים בספרות 719. ביחס למכשיר הנוסף טוען התובע כי ההתקשרות כללה תקופת התחייבות של 36 חודשים אליה הסכים להתחייב לאחר שהובהר לו, בעת רכישתו באמצעות נציגת הנתבעת בקניון, כי בתום תקופת ההתחייבות החלה לגבי שני המכשירים הישנים, ייפסקו התשלומים הקבועים בגינם. בכך, לטענת התובע, הוטעה לחשוב כי התחיבותו כלפי הנתבעת, מלבד תשלום עבור שימוש בפועל שנעשה על ידו במכשירים הישנים, תסתיים בתוך 36 חודשים ממועד חתימת ההסכמים, וכי אינו נדרש לפנות לנתבעת בבקשה לניתוק המכשירים הישנים. התובע עותר לחייב את הנתבעת להשיב לו את הסכומים אשר שילם בגין המכשירים הישנים (למעט בעבור שימוש בפועל) מחודש 12/07 וכן כל תשלום ששילם עבור שרותים מתקדמים ושרותי גלישה עבור המכשירים הישנים מאז רכישתם. בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי הסכם ההתקשרות בין הצדדים ביחס למכשירים הישנים לא כלל תקופת התחייבות כלשהיא. בהעדר התחייבות מטעם התובע לתקופת התקשרות, יכול היה התובע לבחור להתנתק בכל עת שחפץ, באמצעות משלוח הודעה כתובה. כן טוענת הנתבעת כי ביום 8.2.2008 פנה התובע והודיע כי המכשיר שקושר לקו שמסתיים בספרות 719 אבד ו/או נגנב וביקש בכתב לנתק שיחות יוצאות וכך אכן נעשה. התובע לא ביקש לנתק את המנוי באופן קבוע ומשכך, עדיין מוסיף להיות מחוייב בתשלום בגינו. ביחס למכשיר שקושר לקו שמסתיים בספרות 191 ביקש התובע לנתקו באופן קבוע, כפי שאכן נעשה מיום 13.2.2008, הוא יום קבלת בקשתו החתומה, מיום זה ואילך לא חוייב התובע בגין מנוי זה. (יצויין כי הנתבעת מבלבלת בין שני המנויים ומייחסת בקשת הניתוק הקבוע למנוי שקושר לקו שמסתיים בספרות 191 במקום למנוי שקושר לקו שמסתיים בספרות 719). הנתבעת סומכת טענותיה לעניין הדרישה להודיע על הפסקת השירות בכתב בנספח ב' לכתב ההגנה שכותרתו: "תנאים כלליים: הסכם למתן שירותי רדיו טלפון" בהתאם לסעיף 8 לנספח זה שכותרתו "תקופת השירות": " תקופת השירות תחל במועד תחילת השירות כמפורט מעבר לדף ותמשך כל עוד לא הודיע צד למשנהו בכתב על רצונו להפסיקה. ההודעה בכתב תשלח בדואר רשום ותקופת השירות תפוג 30 יום לאחר משלוחה." לשיטת הנתבעת, ככל שהתובע חפץ בכל נקודת זמן להפסיק את השירות, צריך היה להודיע על כך בכתב לנתבעת. כל עוד לא עשה כן, ממשיך הוא להיות מחוייב בהתאם להסכם ההתקשרות. ביחס לאבחנה שבין הפסקת שירות לניתוק שירות וכן לדרישת הכתב מסתמכת הנתבעת על נספח ג' לכתב ההגנה: "רשיון כללי לחברת פלאפון תקשורת בע"מ, למתן שירותי רדיו טלפון- נייד בשיטה התאית (רט"ן) נוסח משולב נכון לתאריך 19 בפברואר 2007." הסכמי ההתקשרות: ההסכמים אשר נחתמו בין הצדדים ביחס למכשירים הישנים ( נספח א' לכתב ההגנה) מעלים כי אכן כטענת הנתבעת ההתקשרות לא נכרתה לתקופת התחייבות כלשהיא, אלא שבוצעה פריסת תשלומים בגין כל אחד מהמכשירים הישנים ל-36 תשלומים חודשיים ( סעיף 1 (ב) לנספח א' לכתב ההגנה). תשלומים חודשיים אלה נגבו בגין עלות מכשירי הפלאפון עצמם ולא בגין שיחות או שירותים שניתנו לתובע ואשר בגינם נגבה תשלום נפרד. כבר עתה אציין כי מהמסמכים המצורפים כנספח ב' ונספח ג' לכתב ההגנה, לא ניתן ללמוד את אשר טוענת הנתבעת לעניין תחולת התנאים להפסקת השירות והאבחנה שבין ניתוק שירות והפסקת שירות, זאת מאחר שלא שוכנעתי כי מסמכים אלה מהווים חלק מההסכם ההתקשרות עליו חתם התובע ביחס למכשירים הישנים מאחר וחתימתו של התובע אינה מצויה עליהם. בהיותם בגדר תנאים כלליים שאין הפנייה אליהם בגוף המסמכים עליהם חתם התובע, ובהעדר ראיה לכך שתנאים אלו הובאו לידיעת התובע קודם להתקשרות, אין הם מהווים חלק מתנאי ההתקשרות בין הצדדים ואין לייחס לתובע ידיעה ו/או הסכמה לתנאים כלליים אלו. אלא שאין בכך לסייע לתובע, שכן בהעדר תניה בהסכמים עליהם חתם התובע כי תקופת ההתקשרות הינה ל-36 חודשים דווקא, הרי שחל הכלל הנוהג בכל סוג של הסכם שלא הוגדרה תקופת סיומו, דהיינו שהוא בא לסיומו לאחר מתן הודעת ביטול זמן סביר מראש. טענת התובע כי הוא הסיק מכך שהתשלום עבור המכשירים חולק ל-36 חודשים כי זוהי תקופת ההתקשרות אין לה כל בסיס בהסכמים. טענתו של התובע כי לא הגיוני שיתקשר עם הנתבעת לתקופה שונה מזו שלגביה חולקו התשלומים למכשירים חסרת כל בסיס וגם אינה עולה בקנה אחד עם הנהוג ומקובל בשוק הסלולארי. לפיכך אני קובעת כי אכן כטענת הנתבעת, הסכמי ההתקשרות ביחס למכשירים הישנים לא נכרתו לתקופת התחייבות כלשהיא ומשכך יכול היה התובע בכל עת בה חפץ לפנות לנתבעת ולבקש לנתק איזה מהמנויים, ולא הוכח כי הדבר נעשה על ידו קודם ל-8.2.08. הסכם ההתקשרות הנוגע למכשיר הנוסף לא צורף על ידי מי מהצדדים, וביחס להתקשרות זו טוענת הנתבעת טענה אחת בלבד המתמצית בכך שאין באפשרותה להתייחס לטענת התובע בקשר למכשיר הנוסף, מאחר ועניינו טופל על ידי עובדת שכבר אינה מועסקת על ידי הנתבעת ובכל מקרה מפאת חלוף הזמן לא היתה מסוגלת לזכור את ההתקשרות הספציפית עם התובע. ממילא אינני נדרשת לבחון הסכם התקשרות זה מאחר שהתובע אינו טוען כל טענה ביחס אליו אלא שטוען הוא כי במועד החתימה על הסכם זה, הוא הוטעה על ידי נציגת הנתבעת אשר הסבירה לו בעל פה כי אינו צריך לפנות בבקשה לביטול המנויים הקשורים למכשירים הישנים, אלא שהחיובים בגינם ייפקעו מאליהם בתום תקופת ההתחייבות קרי: 3.12.2007 טענה, שכאמור לעיל, לא התקבלה על דעתי כאמור לעיל. משכך, טענת התובע כי יש לחייב את הנתבעת בהשבת מלוא הסכומים אשר שילם בגין המכשירים הישנים מיום רכישתם, דינה להידחות, למעט ביחס לחלק קטן הנוגע לסכומים אשר שולמו בגין השירותים המתקדמים הכוללים חבילת הגלישה וסל צלצולים ואנימציות בלבד ( כפי שיפורט בהמשך). תשלומים חודשיים קבועים ביחס לתשלומים החודשיים הקבועים אשר נגבו בגין המכשירים הישנים, לא ניתן לחייב את הנתבעת להשיב לתובע סכומי כסף אשר שילם במועד המוקדם ליום 8.2.2008 הוא היום בו פנה לנתבעת בבקשה לניתוק המנויים הקשורים למכשירים הישנים. ביחס למנוי שמסתיים בספרות 719 -אין הצדדים חלוקים כי ביום 8.2.2008 פנה התובע לנתבעת בבקשה לנתקו באופן סופי ומוחלט והנתבעת מסרה לידיו טופס מתאים עליו חתם. כמו כן אין מחלוקת כי ביום 13.2.2008 נותק מנוי זה באופן סופי. ביחס לקו שמסתיים בספרות 191 - אין הנתבעת מכחישה כי התובע פנה אליה ביום 8.2.2008 אלא שטוענת היא כי התובע הודיע כי המכשיר אבד ו/או נגנב וביקש לנתק שיחות יוצאות בלבד, כפי שאכן עשתה. בכתב ההגנה טוענת הנתבעת כי מאחר ועד עצם היום הזה טרם ביקש התובע לנתק מנוי זה סופית הוא עדיין מחוייב לשלם בגינו. בניגוד לנטען בכתב ההגנה, טענה נציגת הנתבעת הגב' יבניצקי בדיון שהתקיים בפני, כי החל מיום 8.2.2008 הוא היום בו ביקש התובע לנתק את המנויים במכשירים הישנים, לא גובה הנתבעת כל תשלום מהתובע: "המשמעות היא שמאותו היום התובע אינו משלם עבור שני המכשירים. המנוי של אובדן/ גניבה הוא נשמר ללקוח ללא חיוב." ( עמ' 3 שורות 4-5 לפרוטוקול). בהסתמך על כל האמור לעיל במצטבר, לאור העובדה כי התובע מיהר והגיש תובענה כנגד הנתבעת 9 ימים בלבד לאחר שביקש לנתק את המנויים במכשירים הישנים, ולאור הצהרתה של נציגת הנתבעת הגב' יבניצקי, כי התובע אינו מחוייב עוד בתשלומים קבועים בגין שני המנויים, אינני מוצאת לחייב את הנתבעת בהשבת תשלומים חודשיים קבועים בגין המכשירים הישנים, אשר נגבו במועד הקודם ליום 8.2.2008 הוא היום בו פנה התובע בבקשה לנתק מנויים אלה. יחד עם זאת, ככל שהנתבעת חייבה את התובע בתשלומים חודשיים קבועים לאחר 8.2.08 ביחס למכשירים הישנים (בניגוד להצהרת נציגתה) עליה להשיב כל סכום שחייבה אותו לאחר מועד זה. שירותים מתקדמים, חבילת גלישה ושונות עיון בחשבוניות מלמד כי תחת הכותרת "שירותים מתקדמים" כלולים שירותים שונים כגון: שליחת הודעת טקסט, צפיה במוסיקה, שירות חסימת זיהוי שיחה, הורדת צלצולים ועוד. התשלום בגין שירותים אלה אינו תשלום חודשי קבוע, אלא תשלום הנגבה בהתאם לשימוש בשירות וככל שנעשה שימוש בשירות. כמו כן כלול תחת כותרת זו גם השירות חבילת גלישה, אשר בשונה משאר השירותים התשלום החודשי עבורו הינו תשלום קבוע. תחת הכותרת "שונות" כלול בין היתר השירות "סל צלצולים ואנימציות" אשר התשלום בגינו הינו תשלום קבוע ואינו מותנה בשימוש בשירות. אבחנה זו בין שרותים אשר לא נגבה בגינם תשלום קבוע, אלא רק בהתאם לשימוש, לבין שירותים אשר נגבה בגינם תשלום קבוע גם בהעדר שימוש מהותית, מאחר שככל שהתובע צרך שירות אשר לא שולם בגינו תשלום קבוע, חייב הוא בתשלום בגין שירות זה ואין הוא יכול לטעון שהנתבעת גבתה ממנו תשלום זה שלא כדין. התובע יכול לעתור אך ורק להשבת התשלומים הקבועים אשר שילם בגין שירותים אותם טוען הוא שלא ביקש לרכוש כגון השירות "חבילת גלישה" והשירות "סל צלצולים ואנימציות". לטענת הנתבעת התובע ביקש להצטרף לשירות "סל צלצולים ואנימציות" החל ממועד התקשרותו עם הנתבעת ביום 3.12.2004 ביחס לשני המנויים וכן ביקש התובע להצטרף לשירות "חבילת גלישה חופשית 50 MB "( עבור המנוי שמספרו מסתיים בספרות 719) ביום 10.11.2006 עת התייצב במרכז שירות של הנתבעת. הנתבעת לא צרפה כל מסמך התומך בטענותיה אלו. עיון בהסכמי ההתקשרות ( נספח א' לכתב ההגנה ) מעלה כי אין כל זכר או ציון לרכישת חבילה של שירותים מתקדמים או חבילת גלישה. כמו כן לא צרפה הנתבעת כל ראיה לכך כי התובע ביקש להצטרף במועד כלשהוא לשירות חבילת הגלישה. כל אשר הגישה הנתבעת הינו מספר חשבוניות ספורדיות, אשר עיון בהן מלמד כי אכן נגבה תשלום עבור שירותים מתקדמים, חבילת גלישה וסל צלצולים ואנימציות. עיון בחשבונית מס' 2077618972 מלמד כי חישוב החיוב בגין חבילת גלישה נעשה באופן יחסי החל מיום 10.11.2006 היום בו טוענת נתבעת כי התובע ביקש להצטרף לשירות. עם זאת, אין בכל אלה כדי להוכיח כי התובע ביקש להצטרף לשירות זה. מאחר והמידע ביחס לתנאי ההתקשרות, לרבות ההסכמים והנספחים להם ולרבות תיעוד כל פניה של התובע למשרדי הנתבעת בכתב או בע"פ באמצעות הטלפון או באמצעות הגעה לאחד מסניפיה , מצוי ברשות הנתבעת, ומידע זה לא הוצג על ידה, אני קובעת כי הנתבעת לא הוכיחה טענתה כי התובע הזמין חבילת שירותים מתקדמים או חבילת גלישה למכשירים הישנים. לפיכך, ככל שגבתה הנתבעת מהתובע תשלומים בגין השירות "סל צלצולים ואנימציות" ובגין השירות "חבילת גלישה" ביחס למכשירים הישנים מיום 3.12.2004 ועד ליום הגשת התביעה, אני מורה לה להשיבם לתובע. עסקת ההתקשרות החדשה התובע עותר להכריז על עסקת התקשרות זו כבטלה ומבוטלת מתחילה, לשחררו מכל התחייבות בקשר לעיסקה זו וכן להורות לנתבעת להשיב לו את כל הסכומים אשר נגבו, לטענתו, בגינה. התובע טוען כי הוטעה במסגרת המו"מ לפני כריתת החוזה וכי הנתבעת הפרה את חובת תום הלב הן בשלב הטרום חוזי והן בשלב קיום החוזה. במישור הנזיקי התובע טוען לתרמית. לטענת התובע, החתימה על החוזים נערכה בשעת לילה מאוחרת ולכן הוא לא קרא אותם במלואם. ההסכמות ועיקרי הדברים אשר סוכמו עם הנתבע הועלו על הכתב בנספח ועומדים בסתירה גמורה לחיוביו בפועל. הנתבעת טוענת להעדר יריבות עם התובע ביחס לחלק זה של תביעתו. לטענת הנתבעת, העיסקה החדשה נכרתה בין התובע לצד השלישי, באמצעות הנתבע, שהינו אישיות משפטית נפרדת. ככל שהוטעה התובע לחשוב כי תנאי ההתקשרות הם שונים, עליו להפנות טענותיו ללב-רם ולא לנתבעת אשר קיימה את החוזים כלשונם. עיון בנספח 2 לכתב התביעה מעלה כי לא ניתן ללמוד ממנו את אשר התובע טוען לו. יתירה מכך, גם באם הייתי משתכנעת כי הסכמי ההתקשרות עליהם חתם התובע שונים מהותית ממה שהובטח לתובע על ידי הנתבע, עדיין לא היה בידי לקבל את תביעת התובע כנגד הנתבעת מאחר שלא היתה כל מניעה כי התובע יבטל את הסכמי ההתקשרות בסמוך לאחר חתימתם ומשגילה כי תנאיהם שונים מהותית, כטענתו, משהובטח על ידי הנתבע. גם באם הייתי מקבלת טענת התובע שיש בהחתמתו על ההסכמים בשעת לילה מאוחרת כדי לגרום להטעייתו, הרי שברור שגורם זה כבר לא התקיים למחרת בבוקר, ובוודאי שלא במועד קבלת החשבונית הראשונה מהנתבעת. ככל שהיו לתובע טענות ביחס לתנאי ההתקשרות, לא היתה כל סיבה להמתין כחמישה חודשים עד להעלאת הטענות כנגד הסכמי ההתקשרות ואי התאמתם למוסכם. יתירה מכך, גם באם הייתי משתכנעת כי יש בסיס לטענותיו של התובע בנוגע להטעייתו (דבר שלא ניתן היה לברר לגופו בשל העדרו של הנתבע אשר לא זומן כדין לדיון) אינני סבורה כי במקרה דנן יש בכך לחייב את הנתבעת בגין הטעייה שביצע, כנטען, הנתבע. אכן יתכנו מצבים בהם, חרף העובדה כי ההתקשרות בוצעה על ידי נציג עצמאי, כדי להטיל אחריות על הנתבעת כשולחת אותו נציג עצמאי, וכמי שהרשתה לו לעשות שימוש במסמכי ההתקשרות שלה וליצור מצגים כלפי הלקוחות הפוטנציאליים. אולם במקרה דנן אני סבורה שצודקת הנתבעת שבאם הנתבע יצר את המצגים הנטענים על ידי התובע, וגרם להטעייתו באשר לתנאי ההתקשרות הכלולים בהסכמים עליהם חתם, יש במעשיו של הנתבע משום חריגה מהרשאה שאין בה לחייב את הנתבעת. מאחר והמעשים המיוחסים לנתבע נוגעים לשלב הטרום-חוזי (קודם לחתימת הסכמי ההתקשרות) אינני סבורה כי עומדת לתובע עילה עצמאית כנגד הנתבעת בגין מעשיו של הנתבע, אשר הנתבעת כלל לא היתה מעורבת בהם. טעות בחיוב עבור שירותי גלישה במכשיר 423 הנתבעת הודתה בכתב הגנתה כי בטעות חייבה את התובע בגין חבילת גלישה למכשיר 423 שנרכש בעסקה החדשה, על אף שחבילה כזו לא נרכשה על ידו, ומיד עם גילוי הטעות זיכתה את התובע בסכומים שנגבו על ידה בטעות. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי לו היה התובע פונה אליה בענין זה קודם להגשת התביעה, היתה מתבררת הטעות ומתוקנת מיד עם גילויה. התובע טוען כי אין מדובר ב"טעות" אלא בנסיון של הנתבעת לגבות סכומים ביתר ובניגוד למוסכם ולפיכך עותר לחייב את הנתבעת, על אף זיכויו בסכומים שנגבו, בפיצוי בעל אופי "עונשי". אכן, יתכנו מקרים בהם מקום שנעשית "טעות" בחיוב יש לקבוע פיצוי על עצם הטעות, גם אם זו תוקנה לאחר הגשת התביעה. אלא שבמקרה זה הסברה של הנתבעת נראה סביר שכן לו רצתה, כטענת התובע, לגבות סכומים ביתר, היתה עושה זאת לגבי יותר ממכשיר אחד, והעובדה שהגביה בוצעה רק לגבי מכשיר אחד מבין 5 שנרכשו, תומך בטענתה בדבר טעות בתום לב, מה גם שמיד עם בירור הטעות אכן בוצע זיכוי, ולא היה מצב של השתהות מצד הנתבעת או התחמקות, שכן לא קדמה לתביעה כל פניה מצידו של התובע. לאור כל האמור לעיל אני דוחה את התביעה כנגד הנתבעת ככל שזו נוגעת לעסקה החדשה, אולם יובהר כי אין בדחיית התביעה כנגד הנתבעת בהקשר זה משום מעשה בית דין ביחסים שבין התובע לצד השלישי ובאפשרותו להגיש תביעה נפרדת כנגד הצד השלישי, ככל שיבחר לעשות כן. מאחר ולא הוכח בפני כי לנתבע עצמו בוצעה מסירה כדין של כתבי בי-דין או של הזמנה לדיון אני מוחקת את התביעה כנגדו וככל שהתובע יחליט לנהל הליך כנגד הצד השלישי יוכל לצרף להליך זה גם את הנתבע, זאת מבלי שאחווה דעה באם יש מקום להטיל על הנתבע אחריות אישית בגין ההטעייה הנטענת, אם לאו. סוף דבר התביעה מתקבלת בחלקה בלבד וזאת ביחס לעסקת ההתקשרות הראשונה ואני מורה לנתבעת להשיב לתובע את הסכומים אשר גבתה בגין המכשירים הישנים בלבד עבור השירות "סל צלצולים ואנימציות" וכן עבור שירות חבילת גלישה מיום 3.12.2004 ועד בכלל, וכן לבטל את המנויים במכשירים הישנים החל מיום 8.3.08 (30 יום לאחר קבלת הבקשה) ולבטל כל חיוב בגינם לאחר מועד זה. על אף שהתובע לא המציא ראיות ביחס לסכומים הנתבעים על ידו באופן ספציפי בגין חיובים אלו ואף לא ניתן לחשבם מתוך המסמכים החלקיים שהומצאו לעיוני, אינני רואה לנכון לדחות את תביעתו בשל אי הוכחת הסכומים, שכן מלוא המידע הרלבנטי נמצא בידי הנתבעת ובאפשרותה להפיק, ללא כל קושי, את הנתונים הרלבנטיים לחישוב סכום ההחזר המדויק. אשר על כן אני מורה לנתבעת להגיש בתוך 20 יום חישוב מפורט של הסכומים שגבתה בגין המכשירים הישנים עבור השירותים "סל צלצולים ואנימציות" ו"חבילת גלישה" החל מיום 3.12.2004 ועד ליום הגשת התביעה וכן חישוב הסכומים שנגבו בגין המכשירים הישנים, ככל שנגבו, לחאר 8.3.08, כאשר לחישוב המפורט יצורפו מלוא החשבוניות הרלבנטיות אשר הנתבעת תישא בעלות הפקתן. לאחר קבלת חישוב הנתבעת, אשר העתק יועבר לעיון התובע, יגיב התובע לחישוב בתוך 15 יום ממועד קבלתו.העדר תגובה, כמוה כהסכמת התובע לחישוב הסכומים כפי שנערכו על ידי הנתבעת. בחלוף המועד להגשת תגובה מטעם התובע ינתן פסק דין אשר יקבע את הסכום שעל הנתבעת להשיב לתובע כאמור בפסק דין חלקי זה. שאר חלקי התביעה כנגד הנתבעת נדחים, ואילו התביעה כנגד הנתבע וההודעה כנגד הצד השלישי נמחקת. בנסיבות העניין, לאור העובדה כי התביעה נדחתה בעיקרה ולאור העובדה כי על הנתבעת לשאת בעלות הפקת החשבוניות, אינני עושה צו להוצאות. אני מורה לגזברות להשיב לידי התובע את הסכום המופקד בקופת בית המשפט 500 ₪. החזר כספיסלולר (תביעות)פלאפון