חוק הבחירות דרכי תעמולה 1959

חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959 1. תחולה (תיקון: תשנ"ו, תשס"ב-3) חוק זה יחול על הבחירות לכנסת, והוא יחול, אם אין בו הוראה אחרת לענין זה, גם על הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות. 2. תקופת ההגבלות (תיקון: תשכ"ט, תשנ"ב) האיסורים וההגבלות לפי חוק זה יחולו, אם אין בו הוראה אחרת לענין זה, בתקופת 90 הימים שלפני יום הבחירות, וביום הבחירות, ואולם האיסורים וההגבלות לפי סעיפים 2א, 3, 4, 12 ו13 יחולו אף מחוץ לתקופה האמורה. 2א. איסור שימוש בנכסי הציבור (תיקון: תשכ"א, תשנ"ו, תשס"ח) לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת-בחירות, בכספים של גוף מבוקר כמשמעותו בפיסקאות (1), (2), (4) ו-(9) של סעיף 9 לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 (נוסח משולב), או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה, למעט שימוש כמפורט להלן: (1) שימוש בתמורה או שלא בתמורה, באולמות ובמקומות פומביים פתוחים העומדים כרגיל לשימוש כאמור; (2) שימוש בנכסים שהועמדו על ידי המדינה לרשותו של שר, סגן שר או חבר הכנסת, או שהועמדו על ידי הרשות המקומית לרשותו של ראש הרשות; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהגבלות על שימוש בנכסים כאמור שהוטלו לפי כל דין או כללי אתיקה. 2ב. הגבלות על תעמולת בחירות שבה התייחסות לכוחות הביטחון או לנפגעי פעולות איבה (תיקון: תשס"א) (א) לא ייעשה שימוש בתעמולת בחירות בשמו או בדמותו של איש כוחות הביטחון שנפצע או שנהרג עקב היותו איש כוחות הביטחון, או בשמו או בדמותו של נפגע פגיעת איבה, בלא הסכמתו בכתב, ואם אינו בחיים - בלא הסכמת בן משפחתו בכתב ובלבד שבן משפחה אחר לא התנגד לכך בכתב. (ב) לא ייעשה שימוש בתעמולת בחירות בצבא הגנה לישראל באופן העשוי ליצור רושם כי צבא ההגנה לישראל מזוהה עם מפלגה או עם רשימת מועמדים; אין בסעיף קטן זה כדי למנוע מפלגה או מרשימת מועמדים להביע תמיכה בצבא ההגנה לישראל. (ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע באיסורים ובהגבלות הקבועים בכל דין לגבי השתתפות כוחות הביטחון בתעמולה מפלגתית או לגבי פגיעה בפרטיות. (ד) בסעיף זה - "איש כוחות הביטחון" - מי שמשרת או ששירת בצבא הגנה לישראל, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר או בארגון ביטחון אחר של המדינה; "בן משפחה" - בן זוג, הורה, וכן ילד, אח או אחות שמלאו להם 18 שנים; "נפגע", "פגיעת איבה" - כהגדרתם בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970. 2ג. הגבלה על שיתוף ילדים בתעמולת בחירות (תיקון: תשס"א) לא ישותף בתעמולת בחירות ילד שגילו מתחת לגיל 15; לענין זה, "שיתוף", בתעמולת בחירות - למעט שימוש, בתעמולת בחירות, בצילום או בהקלטה שבהם מופיע ילד בפעילות שגרתית. 3. איסור השימוש בכלי טיס ובכלי שיט לא תהא תעמולת-בחירות באמצעות השימוש בכלי-טיס או בכלי-שיט. 4. הגבלת השימוש ברמקול לא תהא תעמולת-בחירות באמצעות רמקול, פרט לשימוש ברמקול כדי להגביר קולו של נואם באסיפה המתקיימת כדין. 5. הגבלת תעמולה בשידורי רדיו וטלוויזיה (תיקון: תשכ"ט, תשנ"ב, תשנ"ו-2, תשנ"ח) (א) על אף האמור בכל דין אחר, בשידורי רדיו או טלוויזיה (1) לא תהא תעמולת בחירות בתקופת 60 הימים שלפני הבחירות; (2) (בוטל) (ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על שידור של תעמולת בחירות ברדיו או בטלוויזיה לפי סעיפים 15, 15א ו-16ד. 6. (בוטל) (תיקון: תשס"א) 7. הגבלת השימוש באות של רשימה (תיקון: תשכ"ט) פרט לתקופת 42 הימים שלפני יום הבחירות לא תהא תעמולת-בחירות באמצעות השימוש - אם בכתב ואם בצורה אחרת - באות המציינת רשימת-מועמדים. 8. איסור של תכניות בידור וכיבודים (תיקון: תשכ"ט, תשס"ח) לא תהא תעמולת-בחירות מלווה תכניות-בידור, לרבות הופעות של אמנים, נגינה, זמרה, הצגת-סרטים ונשיאת-לפידים; לא תהא תעמולת-בחירות קשורה במתן מתנות, ופרט למסיבות בבתים פרטיים לא תהא קשורה בהגשת מאכלים או משקאות משכרים האיסור על הצגת סרטים לא יחול על שידור תעמולת-בחירות בטלוויזיה לפי סעיף 15א. לעניין זה, "משקה משכר" - כהגדרתו בסעיף 184 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. 9. איסורים שונים (תיקון: תשל"ג, תשס"א) (א) (בוטל) (ב) פרט לאמור בסעיף 10 לא תהיה תעמולת-בחירות באמצעות הדבקה, התקנה, כתיבה, צביעה או זריקת אור על מבנים או גדרות או על כבישים, מדרכות או שטחים אחרים המיועדים לציבור שילך או שיסע בהם. 10. הגבלה של מודעות מודפסות (תיקון: תשל"ג, תשמ"ט, תשנ"ג, תשס"א) (א) לא תהא תעמולת-בחירות באמצעות מודעות מודפסות המוצגות ברבים, אלא בהגבלות אלה: (1) המודעה לא תהא גדולה מ-50 על 70 סנטימטר; (2) (בוטלה) (3) המודעה תישא את שמו ומענו של המדפיס שהדפיס אותה ושל האדם האחראי להזמנתה ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית או גוף אחר, תישא המודעה את שם הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד או הגוף כאמור, או את האות או הכינוי של הסיעה או רשימת המועמדים; (4) המודעה לא תודבק אלא על לוחות-מודעות שייעדה רשות מקומית דרך קבע להדבקת מודעות או שייעדה במיוחד להדבקת מודעות של תעמולת-בחירות לקראת בחירות. (א1) (1) על אף הוראות סעיף קטן (א) תותר תעמולת בחירות באמצעות מודעה המוצגת על גבי דירת מגורים או על משרדיה או מועדוניה של מפלגה או רשימת מועמדים, ובלבד שהצבת המודעה אינה אסורה לפי חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966, ואם נקבעו תנאים והגבלות בחוק עזר לפי פסקה (2), כפוף לאותם תנאים והגבלות; (2) רשות מקומית רשאית לקבוע בחוק עזר תנאים והגבלות להצגת מודעה כאמור בפסקה (1) לשם הבטחת בטיחות הציבור ואיכות הסביבה, שענינם גודל המודעה, החומר שממנו היא עשויה או אופן הצגתה. (ב) לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המתפרסמות בעתונים יומיים, בשבועונים או בירחונים, אלא בהגבלות אלה: (1) מודעה לא תהא גדולה מ-40 אינץ'; (2) (בוטלה) (3) לא תפורסם יותר ממודעה אחת ביום מטעם כל מפלגה בעתון אחד; (4) לא תפרסם מפלגה יותר מ-10,000 אינץ' בסך הכל במשך שלושת החדשים שלפני יום הבחירות. הוראה זו לא תחול בבחירות לכלל הרשויות המקומיות. (5) המודעה תישא את שמו ומענו של האדם האחראי להזמנתה, ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד כאמור בסעיף קטן (א)(3) או גוף אחר, תישא המודעה את שם הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד או הגוף כאמור, או את האות או הכינוי של הסיעה או של רשימת המועמדים. 10א. הגבלה על שלטים (תיקון: תשל"ג) הוראות סעיף 10 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על שלט מודפס או בלתי מודפס, אולם הגבלת פיסקה (1) לסעיף 10 לא תחול על שלט הנושא אך ורק אות וכינוי שאושרו כדין לרשימת-מועמדים. 10ב. הסדר פרסום חוצות (תיקון: תשס"א, תשס"ב-3, תשס"ג) (א) בסעיף זה "חבילת פרסום" - מספר מיתקני פרסום חוצות ששטח הפרסום על גביהם משווק יחד כקבוצה אחת על ידי משווק פרסום; "מיתקן פרסום חוצות" - מיתקן המשמש להצגת מסרים פרסומיים מתחלפים בחוצות, המותקן ומופעל על ידי משווק פרסום, בהסכמת הרשות המקומית אשר בתחומה הוא מותקן, וכן שילוט על גבי אוטובוס להצגת מסרים כאמור; "משווק פרסום" - מי שעוסק בהפעלה של מיתקני פרסום חוצות ובשיווק של שטחי פרסום על גבי מיתקנים אלה; "מתמודד בבחירות" - אחד מאלה: (1) מפלגה או רשימת מועמדים בבחירות לכנסת או בבחירות לרשות מקומית ולראש רשות מקומית; (2) (בוטלה) (3) מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית; "תקופת הבחירות" - (1) בבחירות לכנסת - תקופה שתחילתה 90 ימים לפני יום הבחירות; (2) (בוטלה) (3) בבחירות לרשות מקומית ולראש רשות מקומית - תקופה שתחילתה ביום הגשת רשימות המועמדים לפי סעיף 35(ח) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965; (4) בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית - תקופה שתחילתה ביום הגשת הצעת המועמד לפי סעיפים 7(ב) ו-24א(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975. (ב) על אף הוראות סעיפים 9, 10(א) ו-10א, תותר, בתקופת הבחירות, תעמולת בחירות באמצעות השימוש במיתקן פרסום חוצות, בתנאים האלה: (1) תעמולת הבחירות היא מטעם מתמודד בבחירות אלה; (2) משווק פרסום לא יפלה בין מתמודדים בבחירות בכל דרך שהיא, לרבות במחיר, במועדי פרסום ובשיבוץ תעמולת הבחירות במיתקני פרסום החוצות; (3) משווק פרסום המפעיל למעלה מ-10 אחוזים מכלל מיתקני פרסום החוצות בשטח המדינה כולה או בשטח רשות מקומית מסוימת, לא יקצה למתמודד אחד בבחירות, במועד נתון, שטח פרסום לתעמולת בחירות על גבי המיתקנים המופעלים על ידו בשיעור העולה על השיעור כמפורט להלן משטח הפרסום שלו הן במדינה כולה והן ברשות המקומית: (א) בבחירות לכנסת, ובבחירות לרשות מקומית ולראש רשות מקומית - 10 אחוזים; (ב) בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית - 20 אחוזים; (ג) בבחירות חוזרות לראש רשות מקומית - 30 אחוזים; (4) מתמודד בבחירות לא יפרסם תעמולת בחירות על גבי מיתקני פרסום חוצות המופעלים על ידי משווק פרסום כאמור בפסקה (3), בשטח פרסום העולה על השיעור כמפורט באותה פסקה; (5) תעמולת הבחירות תהיה על גבי מיתקן פרסום חוצות המופעל על ידי משווק פרסום אשר מסר הודעה כאמור בסעיף קטן (ג)(1). (ג) משווק פרסום המבקש להקצות בתקופת הבחירות שטח פרסום לתעמולת בחירות על גבי מיתקני פרסום חוצות המופעלים על ידו, או שהקצה שטח פרסום כאמור, ימסור הודעות למבקר המדינה כמפורט להלן: (1) לפני תחילת השיווק של שטח הפרסום כאמור - הודעה שתכלול את הפרטים האלה: (א) מספרם, מיקומם ושטח הפרסום של כל מיתקני פרסום החוצות המופעלים על ידו, במועד מתן ההודעה, בשטח המדינה כולה ובשטח כל רשות מקומית; (ב) פירוט חבילות הפרסום המוצעות על ידו לשיווק במועד מתן ההודעה ושהוצאו על ידו לשיווק בשלושת החודשים שקדמו לה, לרבות מספרם, מיקומם ושטח הפרסום של מיתקני פרסום החוצות המרכיבים כל חבילה; (ג) מחירן של חבילות הפרסום המוצעות לשיווק לצורכי תעמולת בחירות; (2) לא יאוחר מ-90 ימים לאחר יום הבחירות - הודעה שתכלול פרטים לענין תעמולת הבחירות שפורסמה על גבי מיתקני פרסום החוצות המופעלים על ידו, לרבות זהות המזמין, זהות המממן ופרטי העסקה. (3) בסעיף קטן זה, "תקופת הבחירות", לענין בחירות לרשות מקומית ולראש רשות מקומית, תהיה נוסף על האמור בהגדרה "תקופת הבחירות" שבסעיף קטן (א)(3) ו-(4) - (א) לענין פסקה (3), תקופה שתחילתה 60 ימים לפני יום הבחירות ועד יום הגשת רשימות המועמדים כאמור באותה פסקה; (ב) לענין פסקה (4), תקופה שתחילתה 7 ימים לאחר שנוצרה העילה לבחירת ראש הרשות המקומית ועד יום הגשת הצעת המועמד כאמור באותה פסקה; (4) חובות הדיווח לפי סעיף קטן זה יחולו גם לגבי הקצאת שטחי פרסום על גבי מיתקני פרסום חוצות למי שפרסם תעמולת בחירות, בתקופת הבחירות כמפורט בפסקאות (א) ו-(ב) של פסקה (3), ואולם לענין פסקה (2) חובת הדיווח לא תחול אלא אם כן הוגשה רשימת מועמדים או הצעת מועמד, לפי סעיף 35(ח) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, או לפי סעיפים 7(ב) ו-24א(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, שעל המועמדים או המועמד הכלולים בה נסב הפרסום. (ד) משווק הפרסום ישלח העתק מההודעה לפי סעיף קטן (ג)(1) לועדת הבחירות המרכזית, לעיון כל דורש. (ה) בתקופה שאינה תקופת הבחירות כהגדרתה בסעיף קטן (א), לא יחולו לענין פרסום תעמולת בחירות באמצעות השימוש במיתקן פרסום חוצות האיסורים וההגבלות שבסעיף זה ובסעיפים 9, 10(א) ו-10א. 11. שמירה על הוראות (תיקון: תשל"ג, תשס"א) על אף האמור בכל דין אחר, לא תרשה רשות מקומית הדבקת חומר שיש בו תעמולת-בחירות אם החומר נוגד את הוראות סעיפים 9, 10, 10א או 10ב. 12. מסירת חומר מודפס לא ימסור מדפיס חומר שהדפיס ושיש בו תעמולת-בחירות, אלא לידי מי שהזמין הדפסתו או לידי מי שהוסמך לכך בכתב על ידי המזמין; ואם החומר מתיימר להיות תעמולת-בחירות מטעם מפלגה או רשימת-מועמדים, לא ימסרנו אלא לידי מי שהוסמך לכך בכתב על ידי אותה מפלגה או רשימת-מועמדים. 13. איסור הפרעה לא תהא תעמולת-בחירות מטעם מפלגה או רשימת-מועמדים אחת או למענה בצורה או בדרך שיש בהם משום הפרעה בלתי-הוגנת של תעמולת-בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת או למענה. 14. הסדר בנוגע לאולמות ומקומות פומביים (תיקון: תשנ"ו, תשס"ב-3) יושבראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, לאחר התייעצות עם סגני היושב-ראש של אותה הועדה, להטיל על הבעל או על המחזיק של אולם או של מקום פומבי פתוח, העומדים כרגיל להשכרה - להשכירו לרשימת-מועמדים פלונית, במועד שיקבע תוך 60 הימים שלפני יום הבחירות לכנסת, אם סבור יושב-ראש הועדה שדרוש הדבר כדי לאפשר לאותה רשימת-מועמדים להשמיע את דברה באותו מקום-ישוב. 15. הסדר של שידורים ברדיו (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א, תשנ"ו, תשס"ב, תשס"ח3) (א) יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה, את הזמנים שיוקצבו לכל אחת מן המפלגות ורשימות המועמדים לשם שידור תעמולת בחירות ברדיו לקראת יום הבחירות לכנסת; לכל מפלגה ורשימת מועמדים יינתנו 15 דקות, ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת - 4 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת. (א1) לא יהיו שידורים של תעמולת בחירות ברדיו אלא ב-14 הימים שלפני הבחירות. (ב) (בוטל) 15א. הסדר של שידורים בטלוויזיה (תיקון: תשכ"ט, תשמ"א, תשמ"ט, תשס"ב, תשס"ח3) (א) לא יהיו שידורים של תעמולת בחירות בטלויזיה אלא ב- 14 הימים שלפני הבחירות. (ב) יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של רשות השידור, את הזמנים שיהיו מוקדשים לשידור של תעמולת-בחירות בטלוויזיה, את שילובם במערכת הרגילה של שידורי הטלוויזיה ואת הזמנים שיוקצבו לשם כך לכל אחת מהמפלגות ורשימות המועמדים; לכל מפלגה ורשימת-מועמדים יינתנו 7 דקות ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת - 2 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת. (ג) לא יהיו שידורים לפי סעיף זה בימי המנוחה הקבועים כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948. (ד) לא תשודר לפי סעיף זה אלא תעמולת-בחירות שהופקה על ידי המפלגות או רשימות המועמדים על חשבונן ושבא עליה אישורו של יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית. (ה) (בוטל) 15ב. פטור מאחריות (תיקון: תשכ"ט) רשות השידור לא תישא באחריות אזרחית או פלילית בשל שידור תעמולת-בחירות לפי חוק זה. 16. פרסום הודעה על חופש הבחירות (תיקון: תשכ"ט, תשנ"ו, תשס"ב-3) (א) ביום ה14, ביום ה7- ובכל אחד משני הימים שלפני יום הבחירות לכנסת, וביום הבחירות, יפרסם יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בכל העתונים היומיים המופיעים בישראל, בשידורי החדשות ברדיו ובטלוויזיה ובכל דרך אחרת שיקבע לאחר התייעצות עם אותה ועדה, הודעה שתבהיר לבוחרים את זכותם לבחור באורח חפשי ולפי מצפונם, ותפרט את הוראות החוק המבטיחות את חופש הבחירות, חשאיותן וטהרן. (ב) (בוטל) 16א. שידורי הסברים והדרכה (תיקון: תשכ"ט, תשנ"ו, תשס"ב-3) (א) יושבראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של רשות השידור, את הזמנים במערכת שידורי הרדיו והטלוויזיה שיהיו מוקדשים להסברים שיינתנו מטעמו לבוחרים על סדרי ההצבעה בבחירות לכנסת ולחברי ועדות הקלפי על סדרי מילוי תפקידיהם. (ב) שר הפנים יקבע, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של רשות השידור, את הזמנים במערכת שידורי הרדיו והטלוויזיה שיהיו מוקדשים להסברים שיינתנו מטעמו לבוחרים על סדרי ההצבעה בבחירות לכלל הרשויות המקומיות ולחברי ועדות הקלפי על סדרי מילוי תפקידיהם. (ג) משך כל השידורים לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יעלה על שעה אחת ברדיו ועל שעה אחת בטלוויזיה; יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יתאם עם שר הפנים את השידורים לפי סעיף זה. 16ב. השידורים ללא תשלום (תיקון: תשכ"ט) רשות השידור לא תגבה תשלום בעד שידורים לפי חוק זה. 16ג. תחולה על הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תיקון: תש"ן, תשנ"ו, תשנ"ח) הוראות סעיפים 15א, 15ב, 16, 16א ו-16ב יחולו, בשינויים המחייבים, גם על שידורי טלויזיה לפי חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990 והוראות סעיפים 16 ו-16ב יחולו גם על שידורי רדיו לפי החוק האמור, למעט על שידורי תעמולה לפי סעיף 16ד; לענין שינויים כאמור יראו, לפי הענין, את מנהל הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (להלן - הרשות השניה) כאילו היה המנהל הכללי של רשות השידור ואת הרשות השניה ובעלי הזכיונות כאילו היו רשות השידור. 16ד. שידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות למועצות מקומיות (תיקון: תשנ"ח) (א) לענין סעיף זה - "בחירות לרשות מקומית" - בחירות הנערכות ברשות מקומית למועצת הרשות ולראש הרשות באותו יום; "בעל זיכיון" - בעל זיכיון לשידורי רדיו לפי חוק הרשות השניה; "חוק הרשות השניה" - חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990; "מועצת הרשות" - המועצה כהגדרתה בחוק הרשות השניה; "רשות מקומית" - כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965; "רשימת מועמדים" - רשימת מועמדים שהוגשה לפקיד הבחירות לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965. (ב) בעל זיכיון רשאי לכלול בשידוריו, במסגרת זמן השידור המוקצה לו לשידור תשדירי פרסומת, תעמולת בחירות של רשימת מועמדים ומטעמה בלבד, בתקופת שלושים הימים שלפני בחירות לרשות מקומית המצויה באזור זיכיונו. (ג) בעל זיכיון רשאי לגבות תשלום בעד שידור תעמולת בחירות. (ד) בקבלת תשדירי תעמולת בחירות לשידור לא יפלה בעל זיכיון בין רשימות מועמדים המתמודדות בבחירות שבאזור הזיכיון, בכל דרך שהיא, לרבות במחיר, בזמני שידור ובשיבוץ תשדירים. (ה) (1) זמן שידור מרבי לתשדיר תעמולת בחירות שרשאי בעל זיכיון להקצות, בכל שעת שידור וביממה, לא יעלה על זמן השידור המרבי לתשדירי פרסומת המותר לו על פי סעיף 85 לחוק הרשות השניה. (2) זמן השידור המרבי ביממה לתשדירי תעמולת בחירות של רשימת מועמדים אחת לא יעלה על 10% מזמן השידור המרבי לתשדירי פרסומת, ביממה, המותר לבעל זיכיון לפי סעיף 85 לחוק הרשות השניה. (3) זמן השידור המרבי, בשעת שידור, לתשדירי תעמולת בחירות של רשימת מועמדים אחת לא יעלה על 15% מזמן השידור המרבי לתשדירי פרסומת, באותה שעת שידור, המותר לבעל הזיכיון לפי סעיף 85 לחוק הרשות השניה. (4) מועצת הרשות תקבע כללים בדבר אופן הגשת בקשות לשידור תשדירים של תעמולת בחירות ובדבר הקצאת זמן השידור על ידי בעל הזיכיון; בכללים ייקבעו, בין היתר מועדים להגשת הבקשות, חלוקת היממה או שעות השידור לקבוצות של זמני שידור שלגביהן יוגשו לבעל הזיכיון הבקשות לשידור (בסעיף זה - יחידת שידור), וכללים להקצאת הזמן המותר לתשדירי תעמולת הבחירות על ידי בעל הזיכיון. (5) הוגשו לבעל זיכיון, על ידי רשימות מועמדים, בקשות לשידור תשדירי תעמולת בחירות, ביממה מסוימת או ביחידת שידור מסוימת, בהיקף זמן כולל העולה על הזמן המרבי המותר לבעל הזיכיון לתשדירי פרסומת, ביממה או באותה יחידת שידור לפי הענין, או העולה על הזמן המרבי שמקצה בעל הזיכיון לתעמולת בחירות, בהתחשב בהתחייבויות קודמות שלו, יקצה בעל הזיכיון את זמן השידור העומד להקצאה, בין כל רשימות המועמדים, באופן יחסי לזמן שהתבקש על ידי כל רשימת מועמדים. (6) ביקשה רשימת מועמדים זמן שידור העולה על הזמן המרבי המותר לרשימת מועמדים אחת לפי פסקאות (2) ו-(3) יראה זאת בעל הזיכיון, לצורך החלוקה היחסית לפי פסקה (5) כאילו ביקשה את זמן השידור המרבי המותר לפי פסקאות אלה. (ו) (1) עשרה ימים לפני תחילת השידורים של תשדירי תעמולת בחירות לפי סעיף זה יקבע בעל זיכיון לוח תעריפים לשידור תשדירי תעמולת בחירות באזור זיכיונו, לפי יחידת שידור ולפי משך התשדיר, ואת תנאי התשלום; לוח התעריפים יהיה אחיד לכל אזור הזיכיון. (2) בעל הזיכיון לא יהיה רשאי למכור זמני שידור במחיר שונה או בתנאי תשלום שונים מן הקבוע בלוח התעריפים, ולא יהיה רשאי לתת הנחה או הטבה כלשהי, במישרין או בעקיפין, לרשימת מועמדים כלשהי. (3) התעריף המרבי שרשאי בעל זיכיון לקבוע לשידור, לכל שלושים שניות של תשדיר תעמולת בחירות, יהיה כמפורט בתוספת. (4) בעל זיכיון ישלח את לוח התעריפים למנהל כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הרשות השניה; כן ישלח את לוח התעריפים לכל רשימת מועמדים שביקשה זאת, יעמידו לעיון, לכל דורש, ויפקיד עותק ממנו אצל המפקח הארצי על הבחירות. (5) בעל זיכיון ישדר הודעות על קביעת לוח התעריפים, בהתאם להוראות סעיף זה, ועל הדרכים לקבלתו. (ז) בעל זיכיון ידווח למבקר המדינה, לפי דרישתו, על תשדירי התעמולה ששודרו על ידיו, לרבות על זהות מזמין השידור, זהות המממן ופרטי העסקה; כן יעביר למבקר המדינה, לפי דרישתו, עותק מוקלט של השידורים. (ח) בעל זיכיון ישמור הקלטה של תשדירי תעמולת הבחירות ששודרו על ידיו וכן את הפרטים המנוים בסעיף קטן (ז), במשך שלוש שנים מיום הבחירות. (ט) מועצת הרשות תקבע, בהתייעצות עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, כללים לביצוע הוראות סעיף זה ולהבטחת קיום הוראותיו על ידי בעל הזיכיון; הכללים ייקבעו בשים לב, בין היתר, לכללי האתיקה שנקבעו לפי חוק הרשות השניה וכן לאופייה ולייחודה של תעמולת הבחירות, ולהנחיות בענינה. (י) שידורי תעמולה לפי סעיף זה ייכללו במסגרת שידוריו של בעל הזיכיון והוראות חוק הרשות השניה יחולו עליהם, בשינויים שתקבע מועצת הרשות. 16ה. הסדר פרסום סקר בחירות (תיקון: תשס"ג, תשס"ז) (א) בסעיף זה - "סקר בחירות" - סקר הנערך בתקופת הבחירות והבודק דפוסי הצבעה של בוחרים בבחירות, או הבודק נושאים הקשורים במישרין במי שמתמודד בבחירות; "מתמודד בבחירות", "תקופת בחירות" - כהגדרתם בסעיף 10ב(א); "משדר לציבור" - משדר בכלי התקשורת האלקטרוניים; "מפרסם בכתב לציבור" - לרבות בעיתון או באינטרנט; "ציבור" - למעט ציבור האנשים העוסקים בניהול מערכת הבחירות, בשכר או שלא בשכר. (ב) הראשון שמשדר לציבור על תוצאותיו של סקר בחירות ומי שמשדר כאמור בתוך 24 שעות מאז שתוצאות הסקר נמסרו לציבור לראשונה, יציין בצד התוצאות את כל אלה: (1) שמו של הגוף שהזמין את הסקר; (2) שמו של הגורם שערך את הסקר; (3) התאריך או התקופה שבה בוצע הסקר; (4) האוכלוסיה שמתוכה נלקח מדגם המשיבים לסקר; (5) מספר האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר ומספר האנשים שהשתתפו בו בפועל; (6) מרווח הטעות לגבי הנתונים שהושגו. (ג) המפרסם בכתב לציבור על תוצאותיו של סקר בחירות כאמור בסעיף קטן (ב), יפרט, נוסף על האמור באותו סעיף קטן, גם את השאלות שנשאלו בסקר. (ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), מי שמשדר או מפרסם לציבור בכתב, על תוצאות של סקר בחירות שלא מבוססות על שיטות סטטיסטיות מוכרות לעריכת סקרים, יציין בהבלטה שהסקר לא התבסס על שיטות סטטיסטיות מוכרות ולפיכך אי אפשר להסיק ממנו מסקנות לגבי דפוסי הצבעה או עמדות של הציבור, וכן יציין את הנתונים האמורים בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף קטן (ב). (ה) העורך סקר בחירות בשיטות סטטיסטיות מוכרות, המיועד לפרסום בכתב או לשידור לציבור, ישלח העתק של תוצאות הסקר לועדת הבחירות המרכזית, בהקדם האפשרי, לעיון כל דורש, עם הפרטים האלה באשר לסקר: (1) הנתונים האמורים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (ב) וכן השאלות שנשאלו בסקר כאמור בסעיף קטן (ג), ובלבד שלענין פסקאות (1) ו-(2) יצוין גם המען של הגוף שהזמין את הסקר או של הגורם שערך את הסקר, לפי הענין; (2) מידע על השיטה שהשתמשו בה כדי לאסוף את הנתונים שמהם הופקו תוצאות הסקר, לרבות: (א) שיטת הדגימה; (ב) גודל המדגם ההתחלתי; (ג) סוגי האוכלוסיה שנדגמו; (ד) מספר האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר והמספר והאחוז מהם אשר השתתפו בסקר בפועל, סירבו להשתתף בסקר או לא התאימו להשתתף בסקר; (ה) התאריכים והשעות של הראיונות; (3) מרווח הטעות לגבי הנתונים שהושגו. (ו) (1) עורך סקר בחירות ידווח למבקר המדינה, לא יאוחר מ-20 ימים לאחר יום הבחירות על סקרי הבחירות שערך בציון הפרטים כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) וכן פרטי מממן הסקר ופרטי העסקה. (2) חובת הדיווח לפי פסקה (1) תחול גם לגבי פרסום סקר בחירות בתקופת הבחירות כהגדרתה בפסקה (3) של סעיף 10ב(ג), ויחולו לענין זה הוראות פסקה (4) של אותו סעיף קטן, בשינויים המחויבים. (ז) עורך סקר בחירות ישמור את נתוני הסקר שערך וכן את הפרטים המנויים בסעיף קטן (ה) במשך שלוש שנים מיום הבחירות. (ח) בתקופה שתחילתה בתום יום שישי שלפני פתיחת הקלפיות והמסתיימת במועד סגירת הקלפיות, לא ישדר ולא יפרסם אדם בכתב לציבור על תוצאותיו של סקר בחירות שלא שודרו או פורסמו בכתב לציבור לפני תחילתה של התקופה האמורה. המשדר או המפרסם בתקופה האמורה על תוצאותיו של סקר בחירות ששודרו או פורסמו לפני תחילתה של אותה תקופה, יציין בהבלטה שהסקר אינו עדכני ואין ללמוד ממנו על דפוסי הצבעה או עמדות של הציבור ביום השידור או הפרסום. 17. עונשים (תיקון: תשס"ג) המפר הוראה מהוראות חוק זה או אינו מקיים חיוב שהוטל עליו לפי הוראותיו על ידי יושב-ראש הבחירות המרכזית לכנסת, דינו - מאסר ששה חדשים או הקנס האמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. 17א. אחריות פלילית (תיקון: תשכ"א) נעברה עבירה על הוראה מהוראות חוק זה, יהיה אשם באותה עבירה, מבלי לפגוע באחריות פלילית של אחרים, גם מי שהחזיק בכספים או בנכס שנעברה בהם העבירה או היה ממונה על החזקתם או שמירתם, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שנקט באמצעים סבירים למניעתה. 17ב. צו מניעה (תיקון: תשל"ג, תשנ"ו, תשס"א, תשס"ב-3, תשס"ג) (א) יושבראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, לאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות להביא טענותיו לפניו, ליתן צו המונע ביצוע מעשה עבירה לפי חוק זה, לפי פרק י"א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, לפי פרק ט' לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, או המשכתו (להלן - צו מניעה); לענין זה, "נוגע-בדבר" - חבר ועדת הבחירות המרכזית שהוא נציג הסיעה שתעמולה בעדה מהווה או עלולה להוות עבירה לפי חוק זה, או בא-כוח רשימה לפי סעיף 59 לחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), תשכ"ט-1969. (ב) על צו-מניעה ניתן לערור בפני ועדת הבחירות המרכזית, והוראות סעיף 137 לחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), תשכ"ט-1969, יחולו על הצו; אין בהגשת הערר כדי לעכב תחולת הצו וביצועו. (ג) (1) הוראות סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, יחולו על צו מניעה, ולענין זה יראו צו כאמור כצו של בית משפט, וליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יהיו הסמכויות הנתונות לבית משפט לפי אותו סעיף. (2) בלי לגרוע מהוראות פסקה (1) ניתן צו מניעה נגד סיעה, רשימת מועמדים או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית והצו הופר, בין בידיהם ובין בידי אדם אחר הפועל בעבורם, ניתן להטיל את הקנס לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט על הסיעה, רשימת המועמדים או המועמד, ובלבד שניתנה הזדמנות לבא כוח הסיעה, לבא כוח רשימת המועמדים או למועמד להשמיע את דברם, ואם הופר הצו בידי אדם אחר הפועל בעבורם - ניתנה הזדמנות כאמור גם לאותו אדם. (3) בלי לגרוע מדרכי גביה אחרות, יקוזז קנס שהוטל לפי פסקה (2) מכספי מימון המפלגות או מהמקדמות שלהם זכאי מי שעליו הוטל הקנס לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, או לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993, לפי הענין, ובלבד שלא יעלה סכום הקיזוז על 10 אחוזים מכספי המימון או מהמקדמות, לפי הענין. (ד) לא ייענש אדם לפי הוראות סעיף 17 אם עמד לדין בשל הפרת צו-מניעה, ולא יועמד אדם לדין בשל הפרת צו-מניעה אם הואשם בשל אותו המעשה לפי סעיף 17. 17ג. צו להסרת מודעות ולניקוי ושיקום מקרקעין (תיקון: תשס"א) (א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי, עד היום ה60- שלאחר יום הבחירות, ליתן צו המחייב סיעה, רשימת מועמדים, או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית, להסיר מודעות וכתובות שהוצגו, שהודבקו או שנכתבו בניגוד להוראות חוק זה ולנקות או לשקם את המקרקעין שהושחתו, בתוך תקופת הזמן שיורה בצו; ובלבד שנתן לנוגע בדבר הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו. (ב) לא קוים צו שניתן לפי הוראות סעיף קטן (א) בתוך תקופת הזמן שנקבעה בו, רשאי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית להורות לרשות המקומית שבתחומה הוצגו, הודבקו או נכתבו המודעה או הכתובת או למחלקת עבודות ציבוריות במשרד התחבורה, לבצע את הנדרש לפי הצו; הורה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כאמור, רשאי הוא להורות ליושב ראש הכנסת לנכות את עלות ביצוע הצו מכספי המימון שלהם זכאי מי שכנגדו ניתן הצו, לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, או לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993, לפי הענין, ולהעביר את הכספים שנוכו כאמור לגוף שעליו הוטל לפי סעיף קטן זה, ביצוע הנדרש על פי הצו. 18. זכות אישום על אף האמור בסעיף 2(19) לפקודת שיפוט בתי-משפט השלום, 1947, או בכל דין אחר, רשאים גם חבר של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ובא-כוח של רשימת-מועמדים לכנסת להביא אדם בפלילים בשל עבירה לפי חוק זה. 19. הגבלת סמכות הוגש אישום בשל עבירה לפי חוק זה על ידי חבר הועדה או בא-כוח רשימה כאמור בסעיף 18, לא יהיה היועץ המשפטי לממשלה רשאי לצוות על הפסקת הדיון. 20. התיישנות (תיקון: תשנ"ז) תקופת ההתיישנות של עבירה לפי חוק זה תהיה שלוש שנים. 20א. חסינות החוק (תיקון: תשכ"ט) תקנות שעת-חירום אין בכוחן לשנות חוק זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים. 20ב. חסינות בפני סעד משפטי (תיקון: תשכ"ט, תשנ"ו, תשס"ב-3) על מעשה או מחדל לפי סעיפים 15, 15א, 16, ו16א יחולו הוראות סעיף 137 לחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), תשכ"ט-1969. 20ג. שמירת דינים (תיקון: תשס"א) הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן. 21. תחילה תחילתו של חוק זה היא מיום קבלתו בכנסת, ועל אף האמור בסעיף 2 לא יחולו האיסורים וההגבלות לפיו, אלא מאותו יום. תוספת (תיקון: תשנ"ח) (סעיף 16ד(ו)(3)) אזור גוש דן - 100% מהתעריף הקובע. אזור השרון, הכרמל והמפרץ - 95% מהתעריף הקובע. אזור שפלת יהודה, ירושלים רבתי - 80% מהתעריף הקובע. אזור עמק חפר - 75% מהתעריף הקובע. אזור הגליל והגולן, הצפון, העמקים והנגב - 70% מהתעריף הקובע. אזור אילת - 60% מהתעריף הקובע. בתוספת זו, "התעריף הקובע" - שמונה פעמים יחידת החישוב המעודכנת לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993. ס"ח תשי"ט, 138; תשכ"א, 166; תשכ"ט, 12, 199; תשל"ג, 245; תשל"ח 232; תשמ"א, 198, 331; תשמ"ט, 6; תש"ן, 85; תשנ"ב, 160; תשנ"ג, 156; תשנ"ו, 2, 172, 173; תשנ"ז, 202; תשנ"ח, 337; תשס"א, 92, 94, 101, 118; תשס"ב, 4; תשס"ג, 14; תשס"ז, 84; תשס"ח, 265, 593. סעיפים 2 ו-10 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשנ"ו-1996 (ס"ח תשנ"ו, 173) מבטל את פסקה (2) לסעיף 5(א) לחוק, החל מהבחירות לכנסת החמש עשרה. סעיף 6 לחוק לתיקון דיני בחירות לכנסת (התאמה לחוק-יסוד: הממשלה), התשס"ב-2001 (ס"ח תשס"ב, 6) קובע כי הוראות חוק זה יחולו החל בבחירות לכנסת השש עשרה.בחירותחוק