חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007

חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007 1. הגדרות בחוק זה - "הסכם קיבוצי" - כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957; "הפסקה בעבודה" - הפסקה שהעובד זכאי לה מכוח דין, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או נוהג במקום העבודה; "מושב לעבודה" - מושב במצב תקין בעל משענת גב, מותאם בצורתו, במבנהו ובממדיו לעובד ולעבודה המבוצעת, וכן הדום שעליו יוכל להשעין את רגליו בנוחות, אם אין הוא יכול לעשות כן בלי הדום; "מקום עבודה" - מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק, משלח יד או שירות ציבורי, למעט מקום שהוראות סימן ד' בפרק ד' לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970, חלות לגביו; "השר" - שר התעשיה המסחר והתעסוקה. 2. עבודה בישיבה מעביד יעמיד לרשות עובד במקום העבודה מושב לעבודה ולא ימנע מעובד ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעביד שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה. 3. ישיבה בעת הפסקה בעבודה בלי לגרוע מהוראות סעיף 2, מעביד יעמיד לרשות העובדים במקום העבודה כיסאות או ספסלים מתאימים, בעלי משענת גב, במספר מספיק ובמצב תקין, לישיבה בעת הפסקה בעבודה. 4. סמכות שיפוט ותרופות (א) לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות סעיפים 2 ו-3, והוא רשאי: (1) לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות הענין; (2) ליתן צו מניעה או צו עשה לתיקון ההפרה. (ב) (1) מצא בית הדין לעבודה כי נתבע הפר את הוראות סעיפים 2 או 3, רשאי הוא לחייב את המפר בתשלום פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה - פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 20,000 שקלים חדשים; ואולם רשאי בית הדין לעבודה לפסוק פיצויים לדוגמה בסכום שלא יעלה על 200,000 שקלים חדשים, בהתחשב בחומרת ההפרה או בנסיבותיה. (2) אין בהוראות פסקה (1) כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויים או לכל סעד אחר לפי כל דין, בשל אותה הפרה; ואולם בית הדין לעבודה לא יפסוק פיצויים לפי אותה פסקה, בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. (ג) הסכומים הנקובים בסעיף זה יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה - יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לענין זה - "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; "המדד הבסיסי" - המדד שפורסם בחודש שלפני תחילתו של חוק זה; "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 5. זכות תביעה תובענה בשל הפרת הוראות סעיפים 2 או 3 יכול שתוגש בידי - (1) העובד; (2) ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה, ובאין ארגון עובדים כאמור - ארגון העובדים היציג באותו ענף או ארגון עובדים שהעובד חבר בו; (3) ארגון העוסק בזכויות בעבודה, ובלבד שהעובד הסכים לכך. 5א. הרחבת תחולה לעניין הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים (תיקון: תש"ע2) (א) בסעיף זה - 5א "הוראות לפי חוקי עבודה" - כל אחד מאלה: (1) סעיף 20א לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951; (2) סעיף 22א לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953; "מעסיק בפועל", "מזמין שירות" - כהגדרתם בהוראות לפי חוקי העבודה, לפי העניין. (ב) הוראות סעיפים 4 ו-5 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על הפרת הוראות לפי חוקי העבודה, ויראו הפרת הוראות לפי חוקי העבודה כהפרת הוראות סעיפים 2 ו-3. (ג) בבואו לפסוק פיצויים לדוגמה לפי סעיף 4 כפי שהוא מוחל בסעיף קטן (ב), למעביד, למעסיק בפועל או למזמין שירות, לפי העניין, בשל הפרת הוראות לפי חוקי העבודה, רשאי בית הדין לעבודה להתחשב בכך שאותו אדם הורשע בשל אותו מעשה ובקנס שנגזר עליו. (ד) בבואו להטיל קנס על מעביד, מעסיק בפועל או מזמין שירות, לפי העניין, שהורשע בעבירה בשל הפרת הוראות לפי חוקי העבודה, רשאי בית משפט או בית דין לעבודה להתחשב בכך שנפסקו נגד אותו אדם, בפסק דין סופי, פיצויים לדוגמה לפי סעיף 4 כפי שהוא מוחל בסעיף קטן (ב), בשל המעשה שבשלו הורשע כאמור. 6. שמירת זכויות חוק זה בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח דין, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי, חוזה עבודה או נוהג ולא לגרוע ממנה. 7. תחולה על מעסיק בפועל הוראות חוק זה יחולו, לענין מעביד ועובד, על מעסיק בפועל ועל עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל מעסיק בפועל; בסעיף זה, "מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם" - כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996. 8. דין המדינה לענין חוק זה, דין המדינה כדין כל מעביד אחר. 9. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות עם ארגוני עובדים וארגוני מעבידים שלדעת השר הם נוגעים בדבר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו. 10. (שולב בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006). 11. תחילה2 תחילתו של חוק זה שישים ימים מיום פרסומו. ס"ח תשס"ז, 128; תש"ע, 277. סעיף5 לחוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 13), התש"ע-2009 (ס"ח תש"ע, 278) קובע לגבי הוספת סעיף 5א: "5. תחילה תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומו (להלן - יום התחילה), ואולם תחילתם של סעיף 20א(ב)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ושל סעיף 22א(ב)(1) לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, שישה חודשים לאחר יום התחילה."(החוק פורסם ביום 16.12.2009) חוקזכויות עובדיםעבודה בישיבה