חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983 1. היטל נסיעה לחוץ לארץ (תיקון: ס"ח תשמ"ד, קת"ם, תשמ"ה) (א) מי שנוסע לחוץ לארץ ישלם לאוצר המדינה לפני יציאתו מהארץ היטל בסכום של 35,800 שקלים (להלן - ההיטל). (ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לשנות בתקנות את סכום ההיטל. 2. (בוטל) (תיקון: תשמ"ז) 3. גביית ההיטל והעברתו לאוצר (תיקון: תשמ"ד) (א) ההיטל ישולם לאוצר המדינה באמצעות תאגיד בנקאי או בדרך אחרת שנקבעה. (ב) מי שגבה את ההיטל יעבירו לחשב הכללי במשרד האוצר תוך שלושה ימים מיום גבייתו או במועד אחר שהורה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת. (ג) מי שגבה היטל ולא העבירהו לחשב הכללי במועד יהא חייב בתוספת בשיעור 0.5% לכל יממה של פיגור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת. 4. פטורים (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ה) (א) אלה פטורים מתשלום ההיטל: (1) איש צוות של כלי טיס או כלי שיט, הממלא תפקיד בכלי הטיס שבו הוא נוסע, למעט איש צוות כאמור בכלי הסעה פרטי; (2) מי שנמצא בישראל על פי אשרה ורשיון לישיבת מעבר או על פי אשרה ורשיון לישיבת ביקור או על פי רשיון לישיבת ארעי מסוג א2/ (תלמיד); (3) נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ, עובד ארגון האומות המאוחדות או סוכנויותיו המיוחדות, ארגון הצלב האדום ואנשי הכוח הרב לאומי כהגדרתם בחוק חסינויות וזכויות (הכוח הרב לאומי), התשמ"ב-1982 והכל אם הם אזרחי חוץ, וכן בני זוגם וילדיהם; (4) נוסע שיעד נסיעתו הוא מדינה שיש לישראל גבול יבשתי אתה; (5) איש כמורה הנמצא בישראל על פי אשרה ורשיון לישיבת ארעי מסוג א3/; (6) מי שטרם מלאו לו שנתיים; (7) ילד תושב חוץ, שטרם מלאו לו 18 שנים; לענין זה, "ילד תושב חוץ" - ילד שבדרכונו רשום שהוא תושב חוץ או ילד הרשום בדרכונו של אחד מהוריו או בדרכונם המשותף, כשלפחות אחד ההורים הוא תושב חוץ. (ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בצו כי חובת תשלום ההיטל כולו או מקצתו תחול על נוסעים כאמור בסעיף קטן (א)(4), דרך כלל או לפי יעד הנסיעה. ג) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לפטור מההיטל, כולו או חלקו, נוסע שיעד נסיעתו הוא לרומניה בלבד וחזרה לישראל. 4א. החזר היטל (תיקון: תשמ"ד) שילם אדם היטל וביטל את הנסיעה שבשלה שילם אותו, יוחזר סכום ההיטל לפי בקשת מי ששילמו; הוחזר סכום ההיטל לאחר תום 30 ימים מיום תשלומו, תצורף לו ריבית של 156% לשנה מהיום שלאחר שלושים הימים ועד יום הוצאת המחאת ההחזר. 5. עכוב יציאה (תיקון: תשמ"ד) מנהל המכס ומע"מ או מי שהוא הסמיך רשאי לעכב את יציאתו מן הארץ של נוסע שאין בידו אישור על תשלום ההיטל. 6. תחולת פקודת המסים (גבייה) על גביית ההיטל והתוספת לפי סעיף 3(ג) תחול פקודת המסים (גביה). 6א. עונשין (תיקון: תשמ"ד) אדם שעשה אחת מאלה, דינו - מאסר שנה: (1) עבר על הוראת סעיף 3(ב); (2) מסר ידיעה כוזבת בכוונה להתחמק, או לסייע להתחמק, מתשלום ההיטל, או בכוונה לקבל החזר שאינו מגיע לו. 7. ביצוע ותקנות שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. 8. תחולה חוק זה יחול על מי שיצא מישראל ביום י"ח בניסן התשמ"ג (1 באפריל 1983) או אחריו. 1 ס"ח תשמ"ג, 60; תשמ"ד, 92; תשמ"ה, 170; תשמ"ז, 49; קת"ם תשמ"ה, 2. חוקי מס הכנסהחוקהיטל על נסיעה לחוץ לארץמיסים