חוק המיסוי על יבוא ויצוא (סיוע למדינות חוץ), התשנ"ב-1992

חוק המיסוי על יבוא ויצוא (סיוע למדינות חוץ), התשנ"ב-1992 1. הגדרות בחוק זה - "הסכם סיוע" - הסכם בין ישראל לבין מדינת חוץ שעניינו סיוע; "מסי יבוא ויצוא" - מכס, מס ערך מוסף, מס קניה וכן מסים אחרים המוטלים לפי כל דין בישראל או במדינת חוץ על יבוא ויצוא; "סיוע" - (1) סיוע מינהלי ומסירת מידע, בין כללי ובין לענין פלוני, בעניני מסי יבוא ויצוא; (2) פעולות למניעת עבירות, ניהול מעקב אחר אנשים וטובין וכן חקירות, והכל בענין חשד לעבירות על דינים של מסי יבוא ויצוא; "רשות מס", בישראל - מנהל המכס ומס ערך מוסף או מי שהוא הסמיך לענין חוק זה; ובמדינת חוץ - רשות מס האחראית להנהלתם של מסי יבוא ויצוא. 2. הודעה על הסכם סיוע2 נעשה הסכם סיוע, יפרסם על כך שר האוצר הודעה ברשומות. 3. סיוע למדינות חוץ (תיקון: תשנ"ז) (א) ביקשה רשות מס של מדינת חוץ מרשות מס בישראל, על פי הסכם סיוע בין אותה מדינה לבין מדינת ישראל, סיוע לצורך אכיפת דינים של מסי יבוא ויצוא של אותה מדינה, רשאית רשות המס בישראל להיעתר לבקשה ולפעול כאילו היא פועלת לאכיפת דינים של מסי יבוא ויצוא בישראל, בכפוף לסייגים שבהסכם ובהתאם להוראות חוק זה. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאית רשות מס בישראל לתת סיוע מיוזמתה, אף ללא בקשה מרשות מס של מדינת חוץ, אם נקבעה הוראה כאמור בהסכם סיוע. 4. העברת מידע רשות מס בישראל לא תמסור מידע על פי הסכם סיוע, אלא אם כן נקבע בו כי רשות המס של מדינת החוץ תחיל לגבי המידע את הוראות הסודיות החלות באותה מדינה לגבי מידע שבידי רשויות מס, וכי המידע ישמש אך ורק למטרה שלשמה נמסר. 5. הימנעות מפעולה לא תיעשה פעולה מכוח חוק זה אם היא עלולה, לדעת היועץ המשפטי לממשלה, לפגוע בריבונות מדינת ישראל, בבטחונה, בתקנת הציבור או בענין חיוני אחר של מדינת ישראל. 6. סייגים לסיוע (א) לא יופעלו סמכויות על פי חוק זה אלא אם כן הן קיימות בדין באשר לעבירה על פי דיני ישראל, ובכפוף לתנאים, להגבלות ולאיסורים הקבועים בדין לענין הפעלת אותן סמכויות. (ב) לא ייעשו פעולות של חקירות בענין חשד לעבירות לפי פסקה (2) להגדרת "סיוע" שבסעיף 1, אלא אם כן הוכח להנחת דעתה של רשות המס בישראל כי קיימות ראיות לכאורה לקיומו של חשד סביר. 6א. הרחבת תחולה (תיקון: תשנ"ז) (א) הוראות חוק זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על סיוע בין מדינת ישראל לבין ארגון בין-לאומי, בין-ממשלתי או ישות אחרת המוכרת על ידי מדינת ישראל בשל מעמדה המיוחד בתחום הסחר הבין-לאומי, המנויים בתוספת, שעמם יש לישראל הסכם סיוע. (ב) שר האוצר רשאי, בהסכמת שר המשפטים ושר החוץ ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות את התוספת. 7. ביצוע ותקנות שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו. תוספת (תיקון: תשנ"ז, תשס"ח) (סעיף 6א) הקהילה האירופית European Community שטח המכס הנפרד של טיוואן, פנגהו of Taiwan , The Separate Customs Penghu, Kinmen and Matsu Territory 1 ס"ח תשנ"ב, 83; תשנ"ז, 187. ק"ת תשס"ח, 1052. 2 פורסמה הודעה (י"פ תשנ"ח, 2282; תשנ"ט, 1074, 3908; תשס"ה, 1540) על הסכם סיוע, לפי סעיף 2 לחוק. חוקמיסיםיבוא