חוק המעבר, תש"ט-1949

חוק המעבר, תש"ט-1949 פרק ראשון: הכנסת 1. שם בית המחוקקים וחבריו לבית-המחוקקים במדינת ישראל ייקרא "הכנסת". לאסיפה המכוננת ייקרא "הכנסת הראשונה". לציר האסיפה המכוננת ייקרא "חבר הכנסת". 2. חוקים (תיקון: תשכ"ד, תש"ן) (א) לדבר-חקיקה של הכנסת ייקרא "חוק". (ב) כל חוק ייחתם בידי יושב ראש הכנסת, ראש הממשלה והשר הממונה על ביצוע החוק. (ג) (בוטל) (ד) כל חוק יפורסם ברשומות תוך עשרה ימים מיום קבלתו בכנסת. פרק שני 5-3. (בוטלו) (תיקון: תשי"ב) 7-6. (בוטלו) (תיקון: תשכ"ד) פרק שלישי 10-8. (בוטלו) (תיקון: תשכ"ח) 11. (א) - (ו) (בוטלו) (תיקון: תשכ"ח) (ז) (1) חבר-ממשלה ישא בפני הממשלה באחריות להצבעתו במליאת הכנסת וכן להצבעת הסיעה שעליה הוא נמנה, במליאת הכנסת; (2) חבר-ממשלה שהצביע במליאת הכנסת נגד הצעת הממשלה או נמנע מן ההצבעה, שלא בהסכמתה המוקדמת של הממשלה, דינו כדין מי שהתפטר מהממשלה מן היום שהממשלה תמסור על כך הודעה לפני הכנסת, ובלבד שההודעה נמסרה תוך שבועיים מאותה הצבעה; (3) הצביעה הסיעה שעליה נמנה חבר-ממשלה בעד הצעה להביע אי-אימון, או נמנעה מן ההצבעה על הצעה כזאת, או הצביעה במליאת הכנסת נגד הצעת הממשלה או נמנעה מן ההצבעה, שלא בהסכמתה המוקדמת של הממשלה, באחד הענינים הבאים: (א) הצעת תקציב המדינה, חלק מחלקיו או פרט מפרטיו; (ב) הצעות חוקים והוראות-חוק המקטינים את הכנסות המדינה או מגדילים הוצאותיה - במישרין או בעקיפין; (ג) הצעות חוקים והוראות-חוק והצעות אחרות בענינים בטחוניים, מדיניים ואחרים, שהממשלה החליטה עליהם מראש שתחול אחריות לפי סעיף-קטן זה, והחליטה הממשלה, תוך שבעה ימים מאותה הצבעה, שהיה בכך משום הפרת האחריות לפי סעיף-קטן זה, דינו של אותו חבר-ממשלה כדין מי שהתפטר מהממשלה מן היום שהממשלה תמסור על כך הודעה לפני הכנסת. ההודעה תימסר תוך שבועיים מהחלטת הממשלה האמורה; (4) הוראות פיסקאות (2) ו-(3) לא יחולו על ענינים אשר הממשלה החליטה לגביהם על חופש ההצבעה או ההימנעות, הכל בסייגים שתקבע הממשלה בהחלטתה. (ח) (בוטל) (תיקון: תשכ"ח) פרק רביעי 11א. (בוטל) (תיקון: תשכ"ח) פרק חמישי: הוראות נוספות (תיקון: תשי"א) 12-12א. (בוטלו) (תיקון: תשכ"ח) 13. רשומות כל דבר שהחוק דורש את פרסומו בעתון הרשמי יפורסם מעתה ברשומות; כל מקום בו נאמר בחוק "עתון רשמי" ייקרא מעתה "רשומות". 14. ביטול הסעיפים 1(ג) ו-(ד), 2(ב) ו-(ג), 7(א) פסוק שני ו-(7)(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1949, בטלים. 15. תחילת תוקף תקפו של חוק זה הוא מיום קבלתו בכנסת. 1 ס"ח תש"ט, 1; תשי"א, 55; תשי"ב, 6, 253, 276; תשט"ז, 70; תשכ"ב, 86, 110; תשכ"ד, 121; תשכ"ה, 205; תשכ"ח, 232; תש"ן, 124.כנסת ישראלחוק