חוק המקרקעין (תיקון מס' 2), תשל"ג-1972

חוק המקרקעין (תיקון מס' 2), תשל"ג-1972 3-1. (נוסח הסעיפים מובא בחוק העיקרי) 4. תחולה התוצאות האמורות בסעיף 127(ב) לחוק העיקרי יהיו גם להערת אזהרה שנרשמה לפני תחילת חוק זה אם הוטל עיקול, ניתן צו לקבלת נכסים בפשיטת רגל או צו פירוק או נתמנה כונס נכסים אחרי תחילת חוק זה. 5. שמירת תרופה אין בחוק העיקרי כדי למנוע מתן צו של ביצוע בעין, לפי הדין שעמד בתקפו ערב תחילת החוק העיקרי, בשל התחייבות לעשות עסקה במקרקעין שאדם התחייב בה בתקופה שבין תחילת החוק העיקרי לבין תחילת חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970. 1 ס"ח תשל"ג, 18. חוק המקרקעיןחוקמקרקעיןמיסים