חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז-2007

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), התשס"ז-2007 פרק א': מטרת החוק 1. מטרה חוק זה בא לתקן חוקים שונים ולקבוע הוראות נוספות במטרה להשיג את יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007. פרק ב': ביטוח לאומי 2. - 4. (שולבו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995). 5. - 6. (שולבו בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980). 7. (שולב בחוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003), התשס"ב-2002). 8. (שולב בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004). פרק ג': בריאות 9. - 10. (שולבו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995). 11. (שולב בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב-2002). 12. (שולב בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994). פרק ד': עובדים זרים 13. (שולב בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959). 14. (שולב בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991). פרק ה': גמלאות וקופות גמל 15. - 16. (שולב בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003). 17. (שולב בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005). פרק ו': תקשורת 18. (שולב בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982). (תיקון: תשס"ז) 19. (שולב בחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000). פרק ז': מסים 20. - 23. (שולב בפקודת מס הכנסה). 24. (שולב בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה), התש"ן-1990). 25. (שולב בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003). 26. (שולב בחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952). 27. (שולב בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975). 28. (שולב בחוק הבלו על דלק, התשי"ח-1958). 29. (שולב בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992). 30. (שולב בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938). פרק ח': מסים (גביה) 31. (שולב בחוק כלי היריה, התש"ט-1949). 32. (שולב בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991). 33. (שולב בחוק המים, התשי"ט-1959). 34. (שולב בחוק החברות, התשנ"ט-1999). 35. (שולב בחוק העמותות, התש"ם-1980). 36. (שולב בפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985). 37. פרק ח' - תחילה תחילתם של סעיפים אלה ביום י"ג בניסן התשס"ז (1 באפריל 2007): (1) סעיף 21(ג) לחוק כלי היריה, התש"ט-1949, כנוסחו בסעיף 31 לחוק זה; (2) סעיפים 1י(ה) ו-1י1(ח) לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, כנוסחם בסעיף 32 לחוק זה; (3) סעיף 159(ב) לחוק המים, התשי"ט-1959, כנוסחו בסעיף 33 לחוק זה; (4) סעיף 44(6) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, כנוסחו בסעיף 34 לחוק זה; (5) סעיף 66(א)(1) לחוק העמותות, התש"ם-1980, כנוסחו בסעיף 35 לחוק זה; (6) סעיף 23(ב) לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985, כנוסחו בסעיף 36 לחוק זה. פרק ט': מים 38. - 39. (שולבו בחוק המים, התשי"ט-1959). 40. (שולב בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006). פרק י': שונות 41. - 42. (שולב בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988). (תיקון: תשס"ח) 43. (שולב בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002). 44. (שולב בחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996). 45. - 46. (שולבו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970). 47. (שולב בחוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשס"ו-2006). 48. (שולב בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992). 49. (שולב בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975). 50. (שולב בחוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ"ח-1988). 51. (שולב בחוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ"ה-1995). 52. (שלב בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965). 53. תחילה תחילתו של חוק זה ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007), אלא אם כן נקבע בו אחרת. 1 ס"ח תשס"ז, 52, 310; ק"ת תשס"ח, 1084. חוקהסדרים במשק המדינהיעדי תקציבמדיניות כלכלית