חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ו-1995

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ו-1995 פרק א': מטרת החוק 1. מטרה חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לדחות תחילתם של חוקים או להאריך את תוקפם ולקבוע הוראות נוספות, במטרה לאפשר השגת יעדי התקציב ועמידה במגבלת הגרעון לשנת הכספים 1996, והשגת יעדי המדיניות הכלכלית. פרק ב': ארנונה 2. (שולב בחוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומס הממשלה (פטורין) (מס' 6), התשנ"ב-1992). 3. (שולב בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1995) 4. (שולב בפקודת העיריות (נוסח חדש)) 5. תחולה על מועצות מקומיות הוראות סעיף 4(2) יחולו גם על מועצות מקומיות, וצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, צו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג-1953, וצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, יתוקנו בהתאם. 6. (שולב בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992). 7. תוקף תקנות וצווי ארנונה (תיקון: תשנ"ו) (א) על אף הוראת סעיף 9(ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, לא ייגרע מתוקפן של תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת 1996), התשנ"ו-1995, והתיקונים לתקנות אלה (להלן - תקנות הארנונה) בשל האיחור שבהתקנתן בלבד. (ב) על אף האמור בכל דין, רשאית מועצת רשות מקומית לקבל החלטה בדבר הטלת ארנונה לשנת הכספים 1996, או לתקן החלטה שקיבלה, ככל שיידרש להתאמתה לתקנות הארנונה, עד ליום ט' באדר התשנ"ו (29 בפברואר 1996) התקבלה החלטה כאמור, יהיה תחילת תוקפה ביום ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר 1996). (ג) החלטה כאמור בסעיף קטן (ב) תפורסם, על אף האמור בכל דין, לא יאוחר מיום ט' באדר התשנ"ו (29 בפברואר 1996). פרק ג': מסים 8. (שולב בפקודת מס הכנסה) 9. תחילה, תחולה והוראות מעבר (א) תחילתו של סעיף 8, למעט פסקאות (1), (2)(ג), (3), (4), (8) ו-(9) שבו, ביום ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר 1996). (ב) תחילתו של סעיף 8, פסקאות (1), (2)(ג), (3), (4), ו-(8), בשיעורים הקבועים בהן, בשנת המס 1998. (ג) (1) בשנת המס 1996 יקראו את סעיף 8, פסקאות (1), (2)(ג), (3) (4) ו-(8) כך: בכל מקום: במקום 2.5%" יבוא "0.8%", ובמקום "4.5%" יבוא "1.5%"; (2) בשנת המס 1997 יקראו את סעיף 8, פסקאות (1) (2)(ג), (3) (4) ו-(8) כך: בכל מקום: במקום "2.5%" יבוא "1.7%" ובמקום "4.5%" יבוא "3%". (ד) תחולתו של סעיף 8(9) תהיה לגבי בן זוג רשום לשנת המס 1996 ואילך. 10. (שולב בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989) 11. (שולב בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירות מגורים) (הוראות שעה), התש"ן-1990). פרק ד': תיקונים שונים 12. (שולב בחוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ"ח-1988). 13. (שולב בחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963). 14. (שולב בחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראות שעה), התשמ"ו-198). 15. (שולב בחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992). 15א. (שולב בחוק הבזק, התשמ"ב-1982) (תיקון: תשנ"ו) 16. תחילה (א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 13, ביום ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר 1996). (ב) תחילתו של סעיף 13 ביום י"ד בתמוז התשנ"ו (1 ביולי 1996). 1 ס"ח תשנ"ו, 22, 55, 385. חוקהסדרים במשק המדינהיעדי תקציב