חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 3), התשנ"ב-1992

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מס' 3), התשנ"ב-1992 (שולב בחוק המועצה לענף הלול ייצור ושיווק, התשכ"ד-1964). (שולב בפקודת מס הכנסה, נוסח חדש, 1984). (שולב בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963). (שולב בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961). (שולב בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976). 1 ס"ח תשנ"ב, 174, 252.חוקמיסיםהסדרים במשק המדינה