חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה) (הארכת תקופת כהונה של מועצת הבנות הראשית), התשס"ח-2008

חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה) (הארכת תקופת כהונה של מועצת הרבנות הראשית), התשס"ח-2008 1. הארכת כהונה - הוראת שעה על אף הוראות סעיף 16 לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980 (להלן - החוק), חברי המועצה שנבחרו ביום כ' בטבת התשס"ג 25 בדצמבר 2002), או מי שבא במקומם בהתאם להוראות סעיף 21 לחוק, יוסיפו לכהן עד היבחרם של חברי המועצה הנבחרים על פי החוק או עד יום א' בתמוז התשס"ח (4 ביולי 2008), לפי המוקדם. 1 ק"ת תשס"ח, 206.חוקרבנות