חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון מס' 2), תשל"ב-1972

חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון מס' 2), תשל"ב-1972 8-1 (נוסח הסעיפים שולב בחוק העיקרי) 9. מניעת הטלת מאסר לא יוטל מאסר לפי סעיפים 142 או 143 לפקודת החוק הפלילי, 1936, או לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט, או לפי סעיף 70 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, בשל הפרת פסק-דין, החלטה, צו או הוראת חיקוק שענינם השתתפות בשביתה. 10. שמירת דינים אין בחוק זה כדי לגרוע מסמכותו של בית הדין לעבודה, מכל דין או הסכם קיבוצי שחל לגבי עבודה שלא בשירות ציבורי או מחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970. 1 ס"ח תשל"ב, 74.חוקמיסיםסכסוך עבודה