חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר, התשס"א-2001

חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר, התשס"א-2001 1. מטרה חוק זה בא להקנות לעובדי חינוך ולתלמידים מיומנויות יסוד בעזרה ראשונה, ובכך להגביר את המודעות לערך של קדושת החיים. 2. הגדרות בחוק זה - "בית ספר" - מוסד חינוך מוכר, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949; "עובד חינוך" - מי שעוסק בהוראה או בחינוך בבית ספר וכן מי שעוסק בפיקוח על הוראה או חינוך בבתי ספר; "עזרה ראשונה" - הגשת עזרה רפואית ראשונה הנחוצה לאדם עקב פגיעה, מחלה או נזק בריאותי אחר; "תלמיד" - מי שלומד בבית ספר; "השר" - שר החינוך. 3. לימוד עזרה ראשונה לעובדי חינוך ולתלמידים יוקנה ידע עיוני ומעשי בעזרה ראשונה על פי תכנית שיכין השר, בהתייעצות עם שר הבריאות. 4. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם שר הבריאות, להתקין תקנות לביצועו. 5. תכנית ראשונה תכנית לפי הוראות סעיף 3 תוכן לראשונה בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה. 6. תחילה2 תחילתו של חוק זה בתום שישה חודשים מיום פרסומו. 7. החלה בהדרגה חוק זה יוחל בהדרגה החל בשנת הלימודים התשס"ב, על בתי ספר על פי קביעת השר, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשס"ה. ס"ח תשס"א, 518. 2 החוק פורסם ביום 7.8.2001.בית ספרחוקעזרה ראשונהדיני חינוך