חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 152 והוראת שעה), התשס"ז-2006

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 152 והוראת שעה), התשס"ז-2006 (שולב בפקודת מס הכנסה). הוראת שעה לשנת המס 2006 בשנת המס 2006 יקראו את הסעיפים 45א ו-47 לפקודה כך: (1) סעיף 45א - (א) בסעיף קטן (ג), במקום ההגדרה "הכנסה מזכה" יבוא: ""הכנסה מבוטחת", "הכנסה מזכה" ו"עמית מוטב" - כהגדרתם בסעיף 47;"; (ב) בסעיף קטן (ד) - (1) ברישה, אחרי "שבשלו יינתן זיכוי" יבוא "ליחיד שאינו עמית מוטב"; (2) בפסקה (2) - (א) במקום פסקת משנה (א) יבוא: "(א) כלל הסכומים ששולמו כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב);"; (ב) בפסקת משנה (ב), במקום "ובלבד שהזיכוי" יבוא "ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי" ובמקום "ועל" יבוא "ובעד סכומים ששולמו בשל"; (ג) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: "(ה) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), הסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי לעמית מוטב בעד סכומים ששולמו כאמור באותם סעיפים קטנים, לא יעלה על הגבוה מבין הסכומים המפורטים להלן: (1) סכום של 1,632 שקלים חדשים; (2) הסכום הנמוך מבין אלה: (א) כלל הסכומים ששולמו כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב); (ב) (1) לענין עמית מוטב שלא היתה לו בשנת המס הכנסה מבוטחת 5% - מהכנסתו החייבת עד לסכום של 175,200 שקלים חדשים לשנה; (2) לענין עמית מוטב שהיתה לו בשנת המס הכנסה מבוטחת - הסכום המתקבל מצירוף הסכומים המפורטים להלן: (א) 7% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסה מבוטחת, ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים לפי סעיף קטן (א)(1), לא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה של העמית המוטב; (ב) 5% מהכנסתו החייבת שאינה הכנסה מבוטחת, עד לסכום של 175,200 שקלים חדשים לשנה, בניכוי סכום של 87,600 שקלים חדשים או סכום הכנסתו המבוטחת, לפי הנמוך מביניהם."; (2) סעיף 47 לפקודה - (א) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא: "(3) "הכנסה לעמית עצמאי" - סך כל הכנסתו החייבת של יחיד לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל פי סעיף 47א עד לסכום של 87,600 שקלים חדשים לשנה, בניכוי הכנסתו המבוטחת; (4) "הכנסה מבוטחת" - הכנסת עבודה שבשלה שילם מעביד בעד עובדו, בשנת המס, סכומים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקצבה, וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה; (5) "הכנסה נוספת" - הסכום הנמוך מבין אלה: (1) סך כל הכנסתו החייבת של יחיד לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל פי סעיף 47א, שאינה הכנסה מבוטחת, עד לסכום של 87,600 שקלים חדשים לשנה; (2) סך כל הכנסתו החייבת של יחיד לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל פי סעיף 47א עד לסכום של 350,400 שקלים חדשים לשנה, בניכוי הכנסתו המבוטחת או סכום של 87,600 שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם; (6) "עמית יחיד" - יחיד, שאינו עמית מוטב, שמתקיים לגביו אחד מאלה: (1) הוא נולד לפני שנת 1961; (2) היתה לו, בשנת המס, הכנסת עבודה שבשלה הוא זכאי לקצבה על פי דין או חוזה; (7) "עמית מוטב" - יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו, בשנת המס, סכומים לקופת גמל לקצבה, בסכום שלא פחת מ-16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס; (8) "השכר הממוצע במשק" - 85% מהשכר הממוצע במשק כהגדרתו בסעיף 3(ה3)."; (ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב-1) לעמית מוטב שבשנת המס שילמו הוא או בן זוגו סכומים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקצבה לטובת העמית המוטב, ולעמית מוטב שבשנת המס שילם סכומים כאמור לטובת ילדו שגילו, בשנת המס, 18 שנים ומעלה, יותר ניכוי הסכומים ששולמו כאמור, ובלבד שהניכוי לא יעלה על אלה, לפי הענין: (1) בשל סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה 11% מההכנסה לעמית עצמאי; (2) בשל סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה ושבשלם לא הותר ניכוי לפי פסקה (1), ובשל סכומים ששולמו לקופת גמל לתגמולים - 7% מההכנסה הנוספת; ואולם אם הסכומים ששולמו כאמור לקופת גמל לקצבה עולים על 12% מהכנסתו הנוספת, יותר לו בשל החלק העולה על 12% כאמור, ניכוי נוסף שלא יעלה על 4% מההכנסה הנוספת, והכל בלבד שלא יינתן ניכוי לפי פסקה זו בשל סכומים שהופקדו בעד העמית המוטב בקופת גמל לקצבה שסכומם אינו עולה על 16% מהשכר הממוצע במשק. (ב-2) סכום שנוכה לפי סעיף קטן (ב), לא יהיה ניתן לנכותו לפי סעיף קטן (ב1), ולהפך."; (ג) בסעיף קטן (ג), אחרי "(ב)" יבוא "או (ב-1)". 3. תחילה ותחולה (א) תחילתה של ההגדרה "הכנסה מיגיעה אישית", כנוסחה בסעיף 1 לחוק זה, ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005). (ב) סעיפים 45א(ג) עד (ה) ו47 (א) ו (ב-1) עד (ג) לפקודה, כנוסחם בסעיף 2 לחוק זה, יחולו בשנת המס 2006 לענין יחיד שמתקיימים בו שניים אלה: (1) לא היתה לו באותה שנת מס הכנסה מבוטחת כהגדרתה בסעיף 47 לפקודה כנוסחו בסעיף 2(2)(א) לחוק זה; (2) בשל הכנסתו שולמו בעדו, באותה שנת מס, סכומים לקופת גמל לקצבה, בסכום שלא פחת מ16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס; לענין זה, "השכר הממוצע במשק" - 85% מהשכר הממוצע במשק כהגדרתו בסעיף 3(ה3) לפקודה. 1 ס"ח תשס"ז, 32. חוקי מס הכנסהחוקמס הכנסהמיסים