חוק מס הכנסה (הוראת שעה), התשנ"ג-1992

חוק מס הכנסה (הוראת שעה), התשנ"ג-1992 1. הוראת שעה על אף האמור בסעיף 120ב לפקודת מס הכנסה, בשנת המס 1993 לא יתואמו סכומי נקודת זיכוי בחודש ינואר ובחודש הראשון שבו תשולם תוספת יוקר לשכירים במשק. 2. תיקון חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה - מס' 18 בחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ"ו-1985, במקום מועד סיום התחולה של הוראות השעה האמורות בסעיפים 24 ו-26 יבוא "ט' בניסן התשנ"ג (31 במרס 1993)", ואולם שר האוצר בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בצו מועד יותר מוקדם מן המועד האמור. 1 ס"ח תשנ"ג, 26. חוקי מס הכנסהחוקמס הכנסהמיסים