חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, התשס"ח-2008

חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, התשס"ח-2008 1. מטרה מטרתו של חוק זה לקבוע את זכותו של קטין נפגע עבירת מין או אלימות לקבלת סיוע ראשוני במרכז סיוע אשר יוחד לעניין זה. 2. הגדרות בחוק זה - "חוקר ילדים" - כמשמעותו בחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955 ((להלן - חוק הגנת ילדים); "מרכז סיוע" - מרכז סיוע שהוקם לפי הוראות סעיף 4; "נפגע עבירה" - מי שנפגע במישרין מעבירה; "עבירת מין או אלימות" - עבירה מן העבירות המנויות בתוספת לחוק הגנת ילדים, או בסעיף 368ד(ח) לחוק העונשין, התשל"ז-1977; "פקיד סעד" - כהגדרתו בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960; "השר" - שר הרווחה והשירותים החברתיים. 3. סיוע ראשוני לקטין נפגע עבירת מין או אלימות (א) קטין נפגע עבירת מין או אלימות זכאי לקבל סיוע ראשוני במרכזי סיוע אשר יוחדו לעניין זה. (ב) במרכזי סיוע יינתן סיוע ראשוני בהתאם לצורכי הקטין בעניינים אלה: (1) אבחון וטיפול רפואי; (2) אבחון וטיפול נפשי; (3) מילוי צרכים גופניים מידיים, לרבות מזון וביגוד; (4) פגישה עם חוקר ילדים, חוקר משטרה, פקיד סעד או גורם מוסמך אחר, לשם הפעלת סמכויות חקירה וטיפול, לפי העניין; (5) הפניה לשירותי סיוע, בין שהם ניתנים על ידי המדינה ובין שהם ניתנים על ידי גופים לא ממשלתיים, לרבות לשם קבלת ייעוץ משפטי, מדור חירום, ליווי או טיפול ארוך טווח. (ג) סיוע כאמור בסעיף זה יינתן בלי לפגוע בזכויותיהם על פי דין של חשודים, נאשמים ונידונים. 4. הקמה ומימון פעילות של מרכזי סיוע (א) השר יקים מרכזי סיוע ויקבע הוראות בדבר הפעלתם. (ב) הפעלת מרכזי סיוע תמומן מתקציב המדינה. 5. ביצוע ותקנות (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות לעניין סיוע ראשוני לפי הוראות סעיף 3. (ב) (1) תקנות לעניין סעיף 3(ב)(1) ו-(2) יותקנו גם בהתייעצות עם שר הבריאות. (2) תקנות לעניין סעיף 3(ב)(4) יותקנו גם בהסכמת השר לביטחון הפנים. 6. תחילה והחלה בהדרגה הקמה והפעלה של מרכזי סיוע לפי חוק זה תיעשה בהדרגה, כך שבכל שנה מיום תחילתו (להלן - יום התחילה) יוקם ויופעל מרכז סיוע אחד לפחות, ובלבד שבתוך שלוש שנים מיום התחילה יוקמו ויופעלו שמונה מרכזי סיוע לפחות בפריסה ארצית המאפשרת יישום מלא של הוראות חוק זה. 1 ס"ח תשס"ח, 485. חוקעבירות מיןאלימותקטיניםמשפט פלילי