חוק עזר לדוגמה לעיריות (חזיתות בתים), תשל"ב-1972

חוק-עזר לדוגמה לעיריות (חזיתות בתים), תשל"ב-1972 לפי סעיפים 262 ו-347 לפקודת העיריות, מתפרסם בזה חוק-עזר לדוגמה כלהלן: 1. הגדרות בחוק-עזר זה - "רשות מקומית" - עיריה אשר הודיעה לשר הפנים על החלטתה לאמץ חוק-עזר זה; "ראש הרשות המקומית" - לרבות אדם שראש הרשות המקומית העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק-עזר זה, כולן או מקצתן; "חזית בית" - לרבות חלון, מרפסת, גדר, קיר תומך וכל קיר אחר. 2. איסור תליית כבסים וכלי בית בחזית הבית לא יתלה אדם, לא יחזיק ולא ירשה לתלות או להחזיק, כבסים או כלי-בית בחזית בית הפונה לאחד הרחובות הנמצאים בתחום הרשות המקומית שעליהם הודיעה מועצת הרשות המקומית בהודעה ברשומות. 3. (בוטל) (תיקון: תשס"ח) 2 עיריות שאימצו את חוק העזר לדוגמה 3 ק"ת תשל"ב, 594, 1158; תשל"ו, 1734. קתש"ם תשס"ח, 5. סעיף 2 לתיקון חוקי עזר לדוגמה (ביטול סעיפי עונשין), התשס"ח-2007 (קתש"ם תשס"ח, 5), קובעת לגבי סעיף 3: "2. שמירת דינים אין בחוק עזר זה כדי לפגוע בחוק עזר לדוגמה שאימצה רשות מקומית לפני תחילתו של חוק עזר זה". תחילתו של חוק עזר לדוגמה ביום (30.10.2007). 3 (א) אילת (ק"ת תשל"ו, 2596); דימונה (ק"ת תשל"ג, 2256); נצרת עילית (ק"ת תש"ם, 1290); עכו (ק"ת תשל"ג, 166); קרית-ביאליק (ק"ת תשל"ז, 733). (ב) הנוסח אינו מובא. חוקי עזרחוקעירייה