חוק רמת הגולן, התשמ"ב-1981

חוק רמת הגולן, התשמ"ב-1981 1. החלת המשפט המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה יחולו בשטח רמת הגולן כמתואר בתוספת. 2. תחילה תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת. 3. ביצוע ותקנות שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו ולקבוע בתקנות הוראות מעבר והוראות בדבר המשך תקפם של תקנות, צווים, הוראות מינהל וזכויות וחובות אשר היו בתוקף רמת הגולן ערב תחילתו של חוק זה.חוקאזור הגולןרמת הגולן