תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד),התשמ''א-1981

תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד),התשמ''א-1981 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38,37,31,30,15,5, ו-43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי''ח-1957, סעיפים 7,6,5,4,2 ו-8 לחוק הגנת הצומח, התשט''ז-1956, סעיפים 4,3 ו-4א לחוק הזרעים, התשט''ז-1956, סעיף 6 לחוק הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, התשי''ד-1954, סעיפים 18 ו-20 לפקודת מחלות בעלי חיים, 1945, סעיף 9 לפקודת הגנת הדבורים, סעיפים 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16 ו-23 לחוק הפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי''ז-1957, סעיף 16 לפקודת הכלבת, 1934, סעיף 16 לפקודת הרופאים הוטרינריים, סעיף 3 לחוק השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים), התשי''ב-1952, סעיף 104 לחוק זכות מטפחים, התשל''ג-1973, סעיף 16 לחוק הפיקוח על קידוחי המים, התשט''ו-1955, סעיפים 22א ו-159 לחוק המים, התשי''ט-1959, סעיף 9 לפקודת הדיג, 1937, סעיף 26 לפקודת היערות, סעיף 16 לחוק הגנת חיית הבר, התשט''ו-1955, בתוקף שאר הסמכויות שהוענקו לי כדין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה: 1. הצמדה למדד (תיקון: תשס''ז) 4 (א) סכומי האגרה שבתקנות המפורטות שבתוספת, יהיו צמודים למדד; ויישתנו ב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי. (ב) סכום אגרה שהשתנתה כאמור בתקנת משנה(א) יעוגל- (1) אם הוא עולה על שקל חדש אחד ואינו עולה על 10 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 אגורות; (2) אם הוא עולה על 10 שקלים חדשים ואינו עולה על 50 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 0.5 שקל חדש; (3) אם הוא עולה על 50 שקלים חדשים ואינו עולה על 500 שקלים חדשים - לשקל החדש השלם הקרוב; (4) אם הוא עולה על 500 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים. (ג) המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרות כפי שהשתנו לפי תקנות משנה (א) ו-(ב). (ד) בתקנה זו- ''מדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ''המדד החדש'' - המדד שפורסם בחודש מאי שלפני יום השינוי; ''המדד היסודי'' - המדד שפורסם בחודש מאי שלפני יום השינוי הקודם. תוספת (תיקון: תשמ''ב, תשמ''ג, תשמ''ז, תשמ''ח, תשמ''ט, תשנ''ב, תשנ''ג, תשנ''ד, תשנ''ה, תשנ''ט, תש''ס, תשס''ו) תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשל''ט-1979; תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (יצוא פרי הדר), תשל''ה-1975; (בוטל) (תיקון: תשנ''ב) תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים), תשל''ד-1974; תקנות הגנת הצומח (שימוש בקוטלי עשבים), תשכ''ט-1969; תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ''ה-1994; תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים), תשל''א-1970; תקנות הגנת הצומח (שימוש בתכשירים נובאקרון, אזודרין, סיאולן, ומטאציל), תשכ''ח-1968; תקנות הגנת הצומח (שימוש בפרתיון), תשל''ב-1971; תקנות הזרעים (מכירה), תשכ''ה-1964; תקנות הזרעים (רשיונות מכירה), תשכ''ח-1967; תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), תש''ך-1960; תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם), תשכ''ד-1964; תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של ציפורן ומכירתו), התשל''ט-1978; תקנות הזרעים (גידול פקעות סיפן ומכירתן), תשל''ג-1972; תקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים), תשכ''ג-1962; תקנות מחלות בעלי חיים (תעודה וטרינרית), תשל''ה-1975; תקנות מחלות בעלי חיים (בריכות טבילה ומתקני ריסוס לצאן), תש''ך-1960; תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים), תשל''ד-1974; תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא) של מוצרים מבעלי-חיים, התשמ''ח-1988; תקנות בעלי חיים (יבוא בשר), תשל''ד-1974; תקנות מחלות בעלי חיים (מיקרואורגינסמים, תרכיבים ומעבירים), תשל''ה-1975; תקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני מחלות שונות), תשי''ט-1959; תקנות מחלות בעלי חיים (רישום סימון והובלה של בקר), תשל''ו-1976; תקנות מחלות בעלי חיים (סימון צאן), תשל''ט-1979; תקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הפה והטלפיים), תש''ך-1959; תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), תשכ''ד-1964; תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד), תשי''ט-1959; תקנות הכלבת (חיסון), תשל''ד-1974; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה ורביה של עופות וגידול פרגיות), התשמ''א-1981; תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (מוצרי עוף), תשל''ז-1976; תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (ביצים), תשי''ח-1958; תקנות הדייג, 1937; תקנות הדייג (שליית דגי נוי בחוף אילת), תש''ך-1959 3; תקנות להגנת חיית הבר (כללים למתן היתר מיוחד לציידת צבי), התשמ''ו-1986; צו הרופאים הווטרינרים (אגרות), התשנ''ג-1993; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו), התשל''ז-1977; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והחסר בו), תשל''א-1971; צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מדגריות), תשכ''ז-1967; תקנות להגנת חיית הבר, תשל''ו-1976; תקנות זכות מטפחים, תשל''ד-1974; תקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (עזי בית), תשי''ז-1957; 3 תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות), התש''ס-2000; תקנות הפיקוח על קידוחי מים, תשט''ו-1955; תקנות המים (רשיון להקמת מכון מים ורישומו), תשכ''ו-1965; תקנות המים (אגרות עבור רשיונות), התשמ''ח-1988; תקנות היערות; תקנות מחלות בעלי חיים (הסדר יבוא מוצרי כוורת), התשמ''ב-1982; תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), תשמ''ב-1982; תקנות מחלות בעלי חיים (חיסון בפני דבר סוסים), התשכ''א-1960; תקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (בקר לחלב), התשי''ז-1957; תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה), התשכ''ב-1961; תקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה), התש''ם-1980. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שיווק בקר לשחיטה), התשמ''ג-1983. תקנות מחלות בעלי חיים (ביעור מחלת הברוצלוזיס בצאן), התשמ''ט-1989. תקנות מחלות בעלי חיים (הזרעה מלאכותית בצאן), התשנ''ט-1998. תקנות מחלות בעלי חיים (מחלת הניוקסל), התש''ל-1970. תקנות הזרעים (צמחים ואורגניזמים מהונדסים), התשס''ה-2005. ק''ת תשמ''א, 1564; תשמ''ב, 1388, 1672; תשמ''ג, 226, 674; תשמ''ד, 130; תשמ''ה, 548; תשמ''ז, 100; תשמ''ח 583; תשמ''ט, 1278; תשנ''ב, 1125; תשנ''ג, 888; תשנ''ד, 304, 353; תשנ''ה, 264; תשנ''ט, 181; תש''ס, 450, 620, 692; תשס''ו, 849; תשס''ז, 981, תשס''ט 1120, 1125, 1126. תקנות הדייג (שליית דגי נוי בחוף אילת), תש''ך-1959 בוטלו (ק''ת תש''ם, 1664) והובאו בתוספת כפי הנראה מתוך טעות. תקנה 1 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד) (תיקון) (תיקון), התש''ס-2000 (ק''ת תש''ס, 620) קובעת תוקפו של פרט 43 עד יום ה' בטבת התשס''א (31 בדצמבר 2000). תקנה 2 לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד) (תיקון), התשס''ז-2007 (ק''ת תשס''ז, 981) קובעת: ''2. הוראת שעה על אף האמור בתקנה 1(ד) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1, יהיה המדד היסודי לענין יום השינוי הראשון, שלאחר תחילתן של תקנות אלה, המדד שפורסם בחודש יולי 2002.''אגרהחקלאותתקנותמדדהצמדה למדד