תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (דיווח של קופות חולים על ניפוק תכשירים), התשנ''ט-1998

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (דיווח של קופות חולים על ניפוק תכשירים), התשנ''ט-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35 ו-60 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ''ד-1994 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל''ז-1977, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''דו''ח חצי-שנתי'' - דו''ח לגבי תקופה של שישה חודשים המתחילה ב-1 בינואר וב-1 ביולי בכל שנה, אשר מתייחס לענינים המפורטים בתקנה 4; ''המנהל'' - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה; ''כמות תכשירים'' - מספר האריזות של תכשירים ומשקל החומר הפעיל בכל אחת מהאריזות; ''תכשיר'' - כהגדרתו בתקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים), התשמ''ו-1986. 2. מועד הגשת הדו''ח החצי-שנתי קופת חולים תגיש למנהל דו''ח חצי-שנתי בתוך שלושה חודשים מתום התקופה שאליה מתייחס הדו''ח. 3. צורת הדו''ח החצי-שנתי (א) הדו''ח החצי-שנתי יועבר באמצעות תקשורת מחשבים, בהתאם להוראות המנהל. (ב) צורת הדו''ח ושיטת הקידוד של המידע בו יהיו כפי שהורה המנהל. 4. תוכן הדו''ח החצי-שנתי בדו''ח החצי-שנתי ייכללו פרטים אלה: 1) כמות התכשירים שניפקה קופת החולים בתקופה שאליה מתייחס הדו''ח; (2) מספר המטופלים שבעבורם נופקו התכשירים. 5. הוראת מעבר הדו''ח החצי-שנתי הראשון יוגש לא יאוחר מיום 30 בספטמבר 1999, ויתייחס לתקופה שתחילתה ביום 1 בינואר 1999. 1 ק''ת תשנ''ט, 45. תקנותביטוח בריאות ממלכתיביטוח בריאותרפואה