תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (העברת סכום כספי למד''א), התשנ''ט-1999

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (העברת סכום כספי למד''א), התשנ''ט-1999 בתוקף סמכותי לפי סעיף 60(ד) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ''ד-1994, ובהסכמת שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה, ''סכום כספי'' - סכום כספי שקבע שר הבריאות בצו לפי סעיף 16(א)(4) לחוק. 2. מועד העברת הסכום הכספי (א) ב-15 בכל חודש ינכה המוסד מהסכומים שגבה כדמי ביטוח בריאות, את הסכום הכספי ויעבירו למד''א. (ב) חל המועד האמור בתקנת משנה (א), ביום שאיננו יום עסקים, תבוצע ההעברה ביום העסקים הראשון שלאחריו. 3. תחילה תקנה 2 תחול על הסכום הכספי שיש להעבירו החל בחודש אוגוסט 1999 ואילך. 4. הוראת מעבר הסכומים שיש להעביר בשל החודשים ינואר עד יולי 1999, יועברו למד''א בחודש אוגוסט 1999. 1 ק''ת תשנ''ט, 1180. תקנותביטוח בריאות ממלכתיביטוח בריאותרפואהמגן דוד אדום