תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פרסום, שיווק וקידום מכירות), התשנ''ח-1998

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פרסום, שיווק וקידום מכירות), התשנ''ח-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(ח), 29ב(ב)(2), 35 ו-60 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ''ד-1994 (להלן - החוק), ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשנ''ט) בתקנות אלה - ''המנהל'' - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה; ''קופת חולים'' - לרבות חברה בת של אותה קופה שבשליטתה המלאה שעיסוקה מתן שירותי בריאות נוספים, כאמור בסעיף 10 לחוק (להלן - חברה בת); ''שיווק עצמי'' - פעילות של קופת חולים, במישרין או בעקיפין, בענין שיווק וקידום מכירות, לרבות פרסום, לשם גיוס מבוטחים לקופה או לתכנית לשירותי בריאות נוספים, או כדי להביא להישארותם של מבוטחים בקופה או בתכנית כאמור, למעט פעילות של מסירת מידע למבוטחיה בלבד, בין בדיוור ישיר ובין באמצעות מוקד טלפוני, ולמעט הודעה ופרסום לפי תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שינויים בתכנית התשלומים והשירותים של קופה), התשנ''ח-1998, ולפי תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תכנית לשירותים נוספים ושינויים בה), התשנ''ט-1998. 2. דרכי שיווק עצמי (תיקון: תשנ''ט) דרכי שיווק עצמי של קופת חולים (להלן - הקופה) לא יכללו - (1) פעילות של סוכני מכירות ותועמלנים, הסעות מאורגנות, הבטחה או חלוקה של דברי שי, ארגון של הגרלות נושאות פרסים, וכן הבטחה או מתן, במישרין או בעקיפין, של תשלום או כל טובת הנאה אחרת למבוטח, שמטרתם להביא להצטרפותו או להישארותו בקופה; (2) פעילות, מכל סוג שהוא, בסניף של רשות הדואר או לידו. 3. הוצאה שנתית לשיווק עצמי (א) סך כל הוצאותיה של קופה לשיווק עצמי בכל שנת תקציב לא יעלה על 5 מיליון שקלים חדשים, בתוספת חלקה היחסי של הקופה מתוך סך של 10 מיליון שקלים חדשים (להלן - הסכום השנתי); לענין זה, ''חלקה היחסי'' - חלקם היחסי של מבוטחי הקופה, למעט חברה בת, מתוך כלל המבוטחים הרשומים בקופות החולים, למעט חברות בת, ביום 1 בינואר של אותה שנת תקציב. (ב) ראה המנהל כי פעילות של פרסום, שיווק וקידום מכירות שנעשתה שלא בידי קופה, יש בה, לדעתו, כדי לשווק ולקדם מכירות של הקופה או לפרסמה, יופחת הסכום השנתי של הקופה באותה שנת תקציב בשיעור שהורה המנהל, ועד הסכום השנתי; לא נותר בידה סכום מספיק מן הסכום השנתי, תופחת היתרה בשנת התקציב שלאחריה. 4. דיווח (תיקון: תש''ס) בלי לגרוע מהוראות תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פיקוח ובקרה פיננסיים על קופות החולים), התשנ''ו-1995, תדווח קופה למנהל, בתוך 30 ימים מתום כל חציון, על סכום ההוצאה לשיווק עצמי שלה בחציון שנסתיים, פרטיו ומקורות המימון להוצאה כאמור; לענין תקנה זו, ''חציון'' - תקופה של שישה חודשים שתחילתה ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה. 5. הפסקת שיווק עצמי והפחתת סכום שנתי ראה המנהל כי קופה חרגה מסכומה השנתי או הפרה את הוראות תקנה 2, רשאי הוא - (1) להורות לה שלא לעסוק בכל פעילות שיווק עצמי נוספת לתקופה שיורה; (2) להורות לה שלא להוציא כל הוצאה נוספת לשיווק עצמי באותה שנה, מעבר להוצאות שהתחייבה לגביהן מראש. (3) להפחית מהסכום השנתי שלה באותה שנת תקציב או בשנת התקציב שלאחריה - (א) בהפרה של הוראות תקנה 2 - סכום בשיעור שלא יעלה על 50 אחוזים מהסכום השנתי; (ב) בחריגה מהסכום השנתי - סכום בשיעור שלא יעלה על 50 אחוזים מהסכום השנתי או את סכום החריגה. 6. (בוטלה) (תיקון: תש''ס) 1 ק''ת תשנ''ח, 598; תשנ''ט, 127, 204; תש''ס, 156. תקנותפרסוםביטוח בריאות ממלכתיביטוח בריאותרפואה