תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלום דמי ביטוח בריאות לגבי עובד במשק בית), התשנ''ה-1995

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלום דמי ביטוח בריאות לגבי עובד במשק בית), התשנ''ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14(ט)(2) ו-60 (ד) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ''ד-1994 (להלן - החוק), בהסכמת שר הבריאות ובאישור שר האוצר וועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: 1. שיעור דמי ביטוח בריאות לעובד במשק בית במקום שיעור דמי ביטוח בריאות האמור בסעיף 14(ב)(1) לחוק, ישלם מעביד למוסד בעד עובד במשק בית דמי ביטוח בריאות בשיעור 1% מההכנסה שנקבעה לענין עובד כאמור בתקנות 8 ו-8א לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל''א-1971. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק. 1 ק''ת תשנ''ה, 559.תקנותביטוח בריאות ממלכתיביטוח בריאותרפואהדמי ביטוח בריאות