תקנות בנק הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה), התשס''ו-2006

תקנות בנק הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה), התשס''ו-2006 בתוקף סמכותי לפי סעיף 88י(א)(1) לחוק הדואר, התשמ''ו-1986 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. תשלומים בעד השירותים הכספיים התשלום בעד כל אחד מהשירותים הכספיים המפורטים בתוספת יהיה בשיעור שנקבע לצד אותו שירות ויוטל על המשלם כמפורט לצדו; שיעור התשלום האמור כולל מס ערך מוסף לפי דין. 2. תיקון תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) תקנות 44 ו-44א והתוספת לתקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשל''ה-1974 - בטלות. 3. תחילה ותוקף תחילתן של תקנות אלה ביום א' באדר התשס''ו (1 במרס 2006) ותוקפן עד יום ז' באלול התשס''ו (31 באוגוסט 2006). תוספת2 (תקנה 1) ק''ת תשס''ו, 558. נוסח התוספת אינו מובא. בנק הדוארדוארתקנותבנק