תקנות בריאות העם (רישום בתי חולים), תשכ''ו-1966

תקנות בריאות העם (רישום בתי חולים), תשכ''ו-1966 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשנ''ד) בתקנות אלה - ''בית חולים'' - כמשמעותו בסעיף 24 לפקודה. ''המנהל'' - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה. 2. פנקס בתי-חולים המנהל ינהל פנקס בתי חולים (להלן - הפנקס); צורת הפנקס ופרטי הרישום בו ייקבעו על ידי המנהל. 3. בקשה לרישום (תיקון: תשנ''ד) (א) בעלו של בית חולים יגיש למנהל בקשה לרישום בית החולים שלושים יום לפחות לפני היום שנועד לפתיחתו. (ב) בקשה תוגש בשני עותקים, לפי הטופס שבתוספת הראשונה, באמצעות לשכת הבריאות המחוזית או הנפתית שבית החולים נמצא בתחום שיפוטה. (ג) המנהל רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שבטופס הבקשה והמבקש ימלא בכתב אחר דרישת המנהל כאמור. 4. תעודת רישום נרשם בית חולים בפנקס, תינתן למבקש הרישום תעודה על כך (להלן - תעודת רישום); אולם רשאי המנהל להוציא תעודת רישום זמנית, לתקופה שיקבע, לשם מילוי התנאים לפעולה נאותה של בית החולים, להנחת דעתו של המנהל. 5. הצגת תעודת רישום תעודת הרישום, לרבות תעודת רישום זמנית, תוצג באופן בולט במשרד בית החולים. 6. שינוי ללא רשות (תיקון: תשל''ט) (א) לא ישונה יעודו של בית החולים, מכפי שנקבע בתעודת הרישום, לא יווספו בבית חולים, דרך קבע, מיטות מעל למספר המיטות שנקבע בתעודת הרישום ולא ישונה ייעודן, וכן לא ישונה מבנה או כל פרט מהפרטים שנכללו בטופס הבקשה לרישום, אלא אם אישר זאת המנהל בכתב. (ב) בקשה לשינוי כאמור בתקנה זו תוגש למנהל על ידי בעל בית החולים או מנהלו. 6א. בקשה לאישור (תיקון: תשנ''ד) בקשה לאישור הקמה לפי סעיף 24א לפקודה (להלן - אישור) תוגש למנהל ויצורפו לה כל המסמכים והנתונים הנחוצים, לדעת המנהל, לשם קבלת החלטה בדבר מתן אישור. 6ב. אמות מידה (תיקון: תשנ''ד)3 לענין מתן אישור, יתחשב המנהל באמות מידה אלה: (1) התועלת לבריאות הציבור מהוספת המיטות או השירותים הרפואיים; (2)3 שיעור המיטות לנפש באוכלוסיה כפי שנקבע בתוספת השניה ומספר המיטות וצורכי האוכלוסיה באזורי הארץ השונים, הכל בהתאם לייעוד המיטות; (3) פריסת מיטות האשפוז ונגישות הציבור אליהן; (4) הוצאות ההפעלה השוטפות והשלכתן על כלל ההוצאה הציבורית לבריאות - אם בית החולים ישרת את מערכת הבריאות הציבורית. 6ג. החזקת מכשיר מיוחד (תיקון: תשנ''ד) לא ינהל אדם בית חולים שבו 300 מיטות כלליות או יותר אלא אם כן יש בו מכשיר סורק (CT) כמפורט בפרט 1 בתוספת לתקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשנ''ד-1994. 7. החזקת מסמכים (תיקון: תשל''ט) מנהל בית חולים יחזיק במשרד בית החולים, כל מסמך או העתק ממנו הקשור במבנה בית החולים, לרבות תכניות בינוי ושינויים בהם, וכן אישורי המנהל שניתנו לפי תקנה 6. 8. חדרי מתים (תיקון: תשל''ט) לא יירשם בית חולים אלא אם הובטח, להנחת דעתו של המנהל, הסדר הולם להחזקת הנפטרים בבית החולים, או להעברתם לחדרי מתים מתאימים מחוץ לבית החולים; דינו של הסדר כאמור כדין פרט שנכלל בטופס הבקשה לרישום. 9. הוראות מעבר בקשה לרישומו של בית חולים שהיה קיים ביום פרסומן של תקנות אלה ברשומות תוגש על ידי הבעלים של בית החולים או על ידי מנהלו, תוך ששה חדשים מיום הפרסום כאמור. תוספת ראשונה2 (תיקון תשנ''ד) תוספת שניה (תיקון: תשנ''ט, תשס''ב, תש''ע) (תקנה 6ב) 1. שיעור ארצי מרבי של מיטות; (א) מיטות כלליות - 2.4 לאלף תושבים; (ב) מיטות פסיכיאטריות - 1.3 לאלף תושבים; (ג) מיטות לאשפוז סיעודי מורכב - 11 לאלף תושבים מעל גיל 75; (ד) (בוטל) 2. בתוספת זו - ''אשפוז סיעודי מורכב'' - אשפוז חולים סיעודיים שנתקיים בהם גם אחד או יותר מאלה: (1) הם סובלים מפצעי לחץ משמעותיים; (2) הם סובלים ממחלת סרטן מתפשטת המחייבת טיפול שוטף בסם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים [נוסח חדש], התשל''ג-1973; (3) הם נזקקים לעירויים תוך ורידיים ממושכים; (4) הם נזקקים לטיפול בדיאליזה; ''חולים סיעודיים'' - חולים גריאטריים, סופניים או תשושי נפש, לרבות חולים שמצב בריאותם ותיפקודם ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, הדורש מעקב רפואי מיומן במסגרת בעלת אופי רפואי, במשך 24 שעות ביממה לתקופה ממושכת, ושנתקיים בחולים אחד או יותר מאלה: (1) הם מרותקים למיטה או לעגלת נכים; (2) אין להם שליטה על הסוגרים, כולם או מקצתם; (3) הם זקוקים לעזרה מלאה או חלקית בפעולות היום-יום; (4) הם מתהלכים בקושי רב עקב פתולוגיה או סיבוכים של מחלות שונות; ק''ת תשכ''ו, 1012; תשל''ט, 1848; תשנ''ד, 1236; תשנ''ט, 380; תש''ס, 859; תשס''ב, 123; תש''ע, 141. נוסח הטופס שבתוספת הראשונה אינו מובא. תקנות 1, 2 ו-3 לתקנות בריאות העם (רישום בתי חולים) (הוראת שעה), התש''ס-2000 (ק''ת תש''ס, 859) קובעות: ''1. הגדרות בתקנות אלה - ''המנהל'' ו''בית חולים'' - כהגדרתם בתקנות בריאות העם (רישום בתי חולים), התשכ''ו-1966 (להלן - התקנות העיקריות); ''אישור'' - כהגדרתו בתקנה 6א לתקנות העיקריות. 2. הוראת שעה על אף האמור בתקנה 6ב(2) לתקנות העיקריות, רשאי המנהל, בתקופת תוקפן של תקנות אלה, שלא להתחשב לענין מתן אישור בשיעור המיטות לנפש באוכלוסיה, הקבוע בסעיף 1(ג) בתוספת השניה לתקנות העיקריות. 3. תוקף תקנות אלה לשנה מיום פרסומן.'' (התקנות פורסמו ביום 3.9.2000). בריאות העםתקנותבית חוליםרפואה