תקנות גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד (מסירת הודעות), התשמ''ז-1987

תקנות גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד (מסירת הודעות), התשמ''ז-1987 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד (מסירת הודעות), התשמ''ז-1987 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה; 1. תקופת הודעה (א) עובדת שבכוונתה לפרוש מעבודתה בגיל הפרישה שנקבע לגביה בהסכם קיבוצי, או לאחריו בהתאם לזכותה לפי סעיף 2 לחוק, תמסור למעבידה הודעה על כך בכתב תשעים ימים לפחות לפני מועד פרישתה כאמור (להלן - תקופת ההודעה). (ב) עובדת שפרשה מעבודתה כאמור בתקנת משנה (א) בלא שמסרה למעבידה הודעה כאמור, או שמסרה הודעה כאמור באיחור, רשאי מעבידה לדחות את מועד תשלומו של כל סכום המגיע לעובדת כפיצויי פיטורים, לתקופה השווה לתקופת ההודעה או ליתרת תקופת ההודעה, לפי הענין. ג) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על עובדת שבכוונתה לפרוש מעבודתה בגיל הפרישה שנקבע לגבי עובד בהסכם הקיבוצי החל עליה. (ד) הוראות תקנת משנה (ב) לא יחולו על עובדת שפרשה מעבודתה בגיל הפרישה שנקבע לגביה בהסכם הקיבוצי. 2. הוראות מעבר הוראות תקנה 1 לא יחולו על עובדת שפרשה מעבודתה בגיל הפרישה שנקבע לגביה בהסכם קיבוצי תוך תשעים ימים מיום תחילתן של תקנות אלה. 1 ק''ת התשמ''ז, 740.גיל פרישהפרישהתקנות