תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום (איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים), התשמ''ד-1983

תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום (איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים), התשמ''ד-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום, התשכ''ג-1963 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות במועצת גנים לאומיים ושמורות טבע, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''המנהל'' - מי שמונה להיות מנהל שמורות הטבע לפי סעיף 31 לחוק; ''ערך טבע מוגן'' - ערך טבע מן המפורטים בתוספת לאכרזת גנים לאומיים ושמורות טבע (ערכי טבע מוגנים), התשל''ט-1979. 2. אחזקה בערך טבע מוגן וסחר בו (א) לא יחזיק אדם בערך טבע מוגן, למעט ערכי טבע המפורטים בתוספת. (ב) לא יוציא אדם ערך טבע מוגן מישראל ולא יסחר בו, אלא לפי היתר מאת המנהל. 3. פגיעה בערך טבע מוגן (א) לא יפגע אדם בערך טבע מוגן, אלא לפי היתר מאת המנהל. (ב) המנהל רשאי להתיר פגיעה בערך טבע מוגן אם הדבר דרוש לצרכי מחקר מדעי. (ג) היתר לפי תקנה זו יינתן בכתב ויצויינו בו המקום, המועד והיקף הפגיעה המותרת לפיו ותנאים נוספים שימצא המנהל לנכון. 4. ביטול תקנות גנים לאומיים ושמורות טבע (איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים), התשל''ח - 1977 - בטלות. תוספת (תקנה 2(א)) סדרת צבים: צב יבשה, צב ביצה. סדרת לטאיים: משפחת שממתיים, משפחת חמטיים, למעט חומט מצרי; משפחת חרדוניים, למעט חרדון צב וחרדון צב הדור; משפחת לטאיים, למעט קמטן החורש, לטאה ירוקה וכח אפור. סדרת נחשיים: הסוגים - זעמן, למעט זעמן יפהפה; שלוון; עין חתול, המינים - חנק, נחש המים, מטבעון מדברי, תלום קשקשי מצוי ארבע קו. 1 ק''ת תשמ''ד, 130. שמורת טבעתקנותגן לאומי