תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל''ו-1976

תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל''ו-1976 (תיקון: תשס''א) בתוקף סמכותי לפי סעיף 64 לפקודת האגודות השיתופיות, אני מתקין תקנות אלה: 1. דוח כספי שנתי וביקורת חשבונות (תיקון: תשס''א2, תשס''ה) (א) דוח כספי שנתי של אגודה ייערך בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולפי תקנות אלה. (ב) הדוח הכספי כאמור בתקנת משנה (א) יוגש לרשם בצירוף נספח לפי הטופס שבתוספת החמישית וסקירת מנהלים לפי הטופס שבתוספת השישית. (ג) - (ד) (בוטלו) 2. ניהול פנקסים וספרים (א) אגודה רשומה תנהל - (1) מערכת חשבונות נאותה שתשקף את פעולותיה ועסקיה; (2) פנקס קופה, יומן טורי לקופה או כל מערכת חשבונות קופה אחרת; (3) רשימת השתתפות החברים בהון האגודה; (4) פנקס הערבויות שנתנה האגודה; (5) פנקס השעבודים לזכות האגודה; (6) פנקס השעבודים לחובת האגודה; (7) רשימה או פנקס של חברי האגודה; (8) ספר פרוטוקולים של האסיפות הכלליות; (9) ספר פרוטוקולים של ישיבות כל רשות מרשויות האגודה. (ב) פנקס הערבויות יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת הראשונה. (ג) פנקס השעבודים לזכות האגודה יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת השניה. (ד) הרשימה או הפנקס של חברי האגודה תערך לפי התוספת השלישית. (ה) בפנקס השעבודים לחובת האגודה יירשמו השעבודים על נכסי האגודה לפי סעיף 59(1)(א) לפקודה וסעיף 125 לפקודת החברות. (ו) ברשימה או פנקס של חברי האגודה תירשם הערה על מינוי אפוטרופוס לחסוי שהוא חבר האגודה שמונה לפי צו שניתן מאת בית משפט. (ז) אגודה תגיש לרשם לפי דרישתו העתק מהרשימה או פנקס החברים תוך שלושים יום מיום הדרישה. 3. הודעות שונות (א) אגודה תגיש לרשם, תוך שלושה חדשים מתאריך רישומה, הודעה על ראשית פעולה לפי הטופס שבתוספת הרביעית, ותצרף אליה את כל המסמכים והרשימות שדרש הרשם. (ב) שינתה אגודה את שנת הכספים שלה תגיש הודעה על כך לרשם תוך ארבעה-עשר יום מהיום שבו הוחלט על השינוי. (ג) הוראות תקנת-משנה (ב), לא יחולו לגבי שינוי שנת הכספים שנעשה תוך כדי תיקון תקנות האגודה. 4. הארכת מועדים הרשם רשאי להאריך מועדים שנקבעו בתקנות אלה בהודעה שתישלח לאגודה הנוגעת בדבר. 5. ביטול תקנות האגודות השיתופיות (מאזנים, פנקסים וכו'), תשי''א-1951 - בטלות. 6. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. תוספת ראשונה (תקנה 2 (ב)) טופס לפנקס ערבויות שנתנה אגודה שם האגודה: שם האדם שערבים לו שם הנושה סכום הערבות מועד פרעון החוב הערבות חתימת המוסמך לחתום בשם האגודה תוספת שניה (תקנה 2 (ד)) טופס לפנקס שעבודים לזכות האגודה, העברתם וסלוק החוב שם האגודה: פרטי השעבוד פרטי העברת השעבוד מס' סידורי תאריך יצירת השעבוד והחתימה על המסמך תאריך הגשת העתק כתב השעבוד לרשם השם והמען של המשעבד תיאור הנכסיםהמשועבדים ומקומם חתימת המוסמך לחתום בשם האגודה מס' סידורי תאריך העברת השעבוד והחתימה על המסמך תאריך הגשת העתק כתב ההעברה לרשם השם והמען של הגוף שלזכותו נעשתה ההעברה חתימת המוסמך לחתום בשם האגודה סלוק החוב תאריך הגשת ההודעה לרשם על סילוק החוב תאריך ביטול השעבוד חתימת המוסמך לחתום בשם האגודה תוספת שלישית (תקנה 2 (ד)) פנקס חברי האגודה שם האגודה: השם המלא של החבר מס' הזהות או מספר הרישום במקרה של תאגיד מען החבר התאריך בו התקבל כחבר באגודה תאריך רישום החבר בפנקס חברים התאריך בו חדל להיות חבר חליפו של החבר שם האפוטרופוס (אם החבר הוא חסוי) חתימת המוסמך לחתום בשם האגודה תוספת רביעית (תקנה 3) הודעה על ראשית פעולה שם האגודה המען הרשום שנת הכספים לפי תקנון האגודה (תאריך תחילה וסיום) תמצית ההחלטות שנתקבלו באסיפה הכללית הראשונה. רשימת החברים שנבחרו לועד ההנהלה ולרשויות האגודה האחרות. רשימת חברי האגודה. חתימת המוסמך לחתום בשם האגודה תוספת חמישית (תיקון: תשס''א2, תשס''ה) (תקנה 1(ב)) נספח לדוחות הכספיים של האגודה לשנה שנסתיימה ביום….. 31.12 1. פרטי זיהוי א. שם האגודה (יש לרשום שם מלא): ב. מס' האגודה: -…….57-00 ג. מען האגודה (כולל מיקוד): 2. ניהול ספרים ופנקסים (סמן בV-): שם הספר או הפנקס מנוהל לא מנוהל הערות א. ספר הפרוטוקולים של האסיפה הכללית או שם של אסיפה המורשים (אם מכהנת) ב. ספר הפרוטוקולים של המועצה (אם מכהנת) ג. ספר הפרוטוקולים של ועד ההנהלה ד. ספר הפרוטוקולים של ועדת הביקורת (אם מכהנת) ה. פנקס חברי האגודה ו. רשימת השתתפות החברים בהון האגודה (אם לחברים השתתפות בהון האגודה) ז. פנקס שעבודים על נכסי האגודה ח. פנקס ערבויות שנתנה האגודה 3. תקציב שנתי (סמן בV-): ( הובאו לאישור האסיפה הכללית שהתכנסה ביום………………… ( לא הובא לאישור האסיפה הכללית 4. דוחות כספיים: הדוחות הכספיים האחרונים שאושרו באסיפה הכללית מיום… הם ליום ………….31.12. שם מבקר החשבונות של האגודה: חתימה: תאריך: תוספת שישית (תיקון: תשס''ה) (תקנה 1(ב)) סקירת מנהלים מצורפת לדוחות הכספיים של האגודה לשנה שנסתיימה ביום…31.12 נתונים כללים * על הנתונים להתייחס לתאריך הדוחות הכספיים המצוינים לעיל* 1. פרטי זיהוי של האגודה: (א) שם האגודה: (יש לציין את השם המלא כפי שמופיע בתעודת ההתאגדות) (ב) מס' האגודה - - - - 00 - 57 (ג) מען האגודה: (ד) מס' טלפון: - -- ; - -- (ה) מס' פקסימילה: - -- (ו) כתובת דואר אלקטרוני: 2. נתונים על חברי האגודה (באגודות שאינן אגודות להתיישבות): (א) מספר החברים: (ב) מספר מועמדים: (ג) מספר החברים שנתקבלו במהלך השנה: (ד) מספר החברים שנפסקה חברותם במהלך השנה: 3. נתונים על אוכלוסיית היישוב (באגודות להתיישבות בלבד) (א) בקיבוץ או במושב שיתופי בתחילת השנה בסוף השנה הערות חברים מועמדים חברים בחופשה (כהגדרתה בתקנון האגודה) תושבים שאינם חברים (לרבות ילדים) כ- כ- סך הכל אוכלוסיה כ- כ- חברים מעל גיל פרישה לפי חוק גיל פרישה, התשס''ד-2004 ילדי חברים (עד גיל 18) (ב) במושב עובדים או בכפר שיתופי (1) מספר החברים: (2) מספר המועמדים: (3) מספר הנחלות: (4) מספר חברים בעלי נחלות: (5) מספר בתי האב שאינם בעלי נחלות: על פי הפירוט שלהלן: (א) בנים ממשיכים: (ב) מספר המועמדים: (ג) בעלי בתים מקצועיים: (ד) בעלי בתים במסגרת ''ההרחבה הקהילתית'', אם קיימת'': (ה) אחרים (פרט): (6) סך הכל אוכלוסיה: כ- (ג) ביישוב קהילתי כפרי (1) מספר החברים: (2) מספר המגרשים: (3) סך הכל אוכלוסיה: כ- 4. נתונים על רשויות האגודה (א) אסיפה כללית/אסיפת מורשים מספר האסיפות הכלליות/אסיפות המורשים שהתקיימו במהלך השנה: (ב) מועצה (1) מועד הבחירה: (2) תקופת הכהונה: (3) מספר חברים: (4) מספר ישיבות שהתקיימו במהלך השנה: (ג) ועד הנהלה (1) מועד הבחירה: (2) תקופת כהונת הוועד (על פי התקנון): (3) נתונים על חברי הוועד: שם חבר הוועד מען שם משפחה שם פרטי מס'זהות רחוב מס'בית יישוב ד''נ מיקוד תאריך תחילת הכהונה שלחבר הוועד תאריך סיום הכהונה של חבר הוועד (4) האם מכהנים בוועד חברים שהם קרובי משפחה? ''קרוב משפחה'', לענין סקירה זו - בן זוג, אח, הורה, הורי הורה וצאצא של כל אחד מאלה. _ לא _ כן, פרט: (5) מספר ישיבות במהלך השנה: (ד) ועדת ביקורת (1) מועד הבחירה: 2) תקופת הכהונה של ועדת הביקורת (על פי התקנון): (3) נתונים על חברי ועדת הביקורת: שם חבר ועדת ביקורת מען שם משפחה שם פרטי מס'זהות רחוב מס'בית יישוב ד''נ מיקוד תאריך תחילת הכהונה שלחבר ועדתהביקורת תאריך סיום הכהונה של חבר ועדת הביקורת (4) האם מכהנים בוועדת הביקורת חברים שהם קרובי משפחה? _ לא _ כן, פרט: (5) האם מכהנים בוועדת הביקורת חברים שהם קרובי משפחה של חברי הוועד? _ לא _ כן, פרט: (6) מספר ישיבות שהתקיימו במהלך השנה: (7) האם הוגש/ו דוח/ות ועדת הביקורת לאסיפה הכללית? _ כן _ לא 5. תקציב האגודה (א) אישור התקציב, סכומו והוצאות בפועל האם אושר התקציב, סכומו והוצאות בפועל הערות ( כן ( לא אם התקציב אושר באסיפה הכללית, שיעור התקציב שאושר (באלפי שקלים חדשים): (ב) חריגות בתקציב האגודה היו לאגודה הוצאות שחרגו במצטבר בשיעור של 10% מסך התקציב הכולל, וחריגות אלה לא אושרו באסיפה הכללית, יש לפרט את סעיפי התקציב שבהם היתה חריגה:; 6. אישור פעולות באסיפה הכללית אושרו באסיפה הכללית מיום הסכום שהובאלאישור האסיפה לא הובאו לאישור האסיפה הכללית (סמן בV-): הערות א. מסגרת אשראיאו הלוואות או שניהם ב. מתן ערבויות ג. חלוקת גירעונות חלוקת דיבידנד העברות אחרות 7. תאגידי בת ותאגידים קשורים אחרים (א) שיעורי אחזקה בתאגידי בת ובתאגידים קשורים אחרים (לרבות בשותפויות) ''תאגיד בת'' - כהגדרת ''חברה בת'' בחוק ניירות ערך, התשכ''ח-1968; ''תאגיד קשור'' - כהגדרת ''חברה קשורה'' בחוק ניירות ערך, התשכ''ח-1968. שם התאגיד מס' התאגיד שיעור האחזקה בהון (%) סוג המניות/זכויות ההשתתפות שיעור זכויותההצבעה (%) זכות למנות מנהלים (לא/כן) (פירוט) הערות (ב) נציגי האגודה בתאגידים אשר לאגודה זכויות החזקה בהם האגודה שם התאגיד סוג התאגיד מס' הזיהוי של התאגיד מועד בחירת הנציג ס.ב 8. ביטוח רכוש האגודה (סמן בV-): כן לא הערות רכוש האגודה מבוטח כנגד סיכונים תאריך: חתימת יושב ראש ועד ההנהלה בשם ועדת הנהלה: חתימת מורשי החתימה של האגודה בשם האגודה: חותמת האגודה: סקירה כלכלית למילוי על ידי אגודות שהכנסותיהן לשנה מפעילות שוטפת (כולל הכנסות מתאגידי בת) עולות על 10,000,000 שקלים חדשים * על הנתונים להתייחס לתאריך הדוחות הכספיים המצוינים לעיל* 1. תיאור האגודה, תחומי פעילותה וסביבתה העסקית 2. אירועים משמעותיים בתקופת הדוח 3. התקשרויות האגודה עם נושא משרה בה או עם קרוב משפחתו או עם תאגיד שנושא המשרה או קרוב משפחתו הם נושאי משרה בתאגיד או בעלי עניין בו ''בעל ענין בתאגיד'' - מי שמחזיק, במישרין או יחד עם קרוב משפחה, ב-5% או יותר בהון המניות של התאגיד או בזכויות ההשתתפות בהון או בכוח ההצבעה בתאגיד או שיש לו סמכות למנות בו נושא משרה; ''נושא משרה'' - חבר ועד, חבר ועד זמני, חבר ועד ממונה, חבר ועדת משנה וחבר ועדת ביקורת. קרוב משפחתו אם ההתקשרות היא עם תאגיד - שם התאגידותפקיד נושאהמשרה או קרוב משפחתו בו מועד העסקה מהותהעסקה ההיקףהכספי של העסקה הערות 4. מצבה הכספי של האגודה (א) תוצאות הפעילות העסקית (תמצית) (ב) אירועים משמעותיים בתקופת הדוח 5. חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם - באגודות שהכנסתן מפעילות שוטפת לשנת הסקירה היא - 10,000,000 שקלים חדשים ומעלה (א) תיאור סיכוני שוק. (ב) גידור הסיכונים. 6. תאגידי בת ותאגידים קשורים אחרים (א) השקעות בתאגידי בת ובתאגידים קשורים אחרים (לרבות בשותפויות) התאגיד סוג המניות או יחידותההשתתפות מספרהמניות או יחידות ההשתתפות ערך נקוב עלות ההשקעה שווי מאזני שטרי הון שהונפקו בסכום הערות (ב) שינויים בהשקעות בתאגידי בת ובתאגידים קשורים בשנת הכספים\ התאגיד תאריךהשינוי מהות השינוי סוג המניות או יחידות ההשתתפות סך כלערך נקוב או יח'השתתפות עלות/ תמורהנומינלית הערות (ג) הלוואות שנתנה האגודה לתאגידי בת ולתאגידים קשורים התאגיד סכוםההלוואה תאריךמתן ההלוואה תנאי ההלואה מועד פירעון עלות/ תמורהנומינלית הערות (ד) באגודה שעיסוקה העיקרי הוא מתן הלוואות - רשימת קבוצות של יתרות ההלוואה שניתנו לתאריך המאזן סכום יתרות ההלוואה בשקלים חדשים מספר הלווים סך כל יתרת ההלוואה לקבוצה הערות 25,000 עד 50,000 מעל 50,000 עד 100,000 מעל 100,000 עד 200,000 מעל 200,000 עד 500,000 מעל 500,000 עד 1,000,000 מעל 1,000,000 עד 5,000,000 מעל 5,000,000 עד 10,00,000 מעל 10,000,000 7. עלות ההעסקה(*) השנתית של חמשת נושאי המשרה בעלי השכר הגבוה ביותר (באלפי שקלים חדשים): שם נושא המשרה תפקיד תקופת ההעסקה עלות ההעסקה (*) עלות ההעסקה - לרבות התחייבויות לתשלום, מענקים, בונוסים, טובות הנאה אחרות ותנאי פרישה. 8. החזקת מניות או יחידות השתתפות בתאגידי בת של האגודה או בתאגידים קשורים אחרים על ידי נושא משרה באגודה או קרוב משפחתו או קרוב משפחתו התאגיד בו מחזיק נושא המשרה מניות או יחידות השתתפות שיעור האחזקה בתאגיד הבת או בתאגיד הקשור הערות 9. שינויים בתקנון האגודה במהלך שנת הכספים ניתן אישור רשם האגודות השיתופיות לשינויים בתקנון האגודה, כמפורט להלן: מועד השינוי (אישור הרשם) סעיפים ששונו ומהות השינוי המידע בסקירת מנהלים זו נמסר לעיונו של מבקר החשבונות של האגודה, כדי שיוכל להודיע אם קיימת אי-התאמה מהותית בין המידע בדוחות הכספיים לבין המידע בסקירת המנהלים, או אם המידע בסקירת המנהלים כולל מידע שבאופן מהותי אינו תואם ראיות או מידע אחר שהגיעו לידיעת מבקר החשבונות במהלך ביקורת הדוחות הכספיים. התקבלה/לא נתקבלה הודעה כאמור ממבקר החשבונות והיא מצורפת לסקירה זו. (מחק את המיותר). תאריך: חתימת יושב ראש ועד ההנהלה: חתימת האגודה באמצעות מורשי החתימה שלה בצירוף חותמת האגודה: ק''ת תשל''ו, 985; תשס''א, 204; תשס''ה, 924. תקנה 4 לתקנות האגודות השיתופיות (מאזנים, פנקסים ודוחות) (תיקון), התשס''א-2000 (ק''ת תשס''א, 206) קובעת לגבי תיקון שם התקנות, תקנה 7 והוספת התוספת החמישית: ''4. תחילה ותחולה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן, והן יחולו על דוחות הכספיים שיש להגישם החל ביום התחילה.'' (התקנות פורסמו ביום 24.12.2000). דוחות כספייםאגודה שיתופיתתקנות