תקנות האגודות השיתופיות (יישוב סכסוכים בקיבוץ), התשס''ו-2005

תקנות האגודות השיתופיות (יישוב סכסוכים בקיבוץ), התשס''ו-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''בוררות'' - לרבות הליך ליישוב סכסוך בפני הרשם בהתאם לסעיף 52 לפקודה; ''סכסוך'' - סכסוך בין חבר לקיבוץ, בדבר יישום החלטת האסיפה הכללית לגביו ובכלל זה באחד מאלה: (1) חלוקת תקציבי צריכה שונים לחברי הקיבוץ; (2) ערבות הדדית בקיבוץ; (3) שיוך דירות בקיבוץ; (4) שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ; ''תקנון'' - תקנות הקיבוץ. 2. מיצוי הסכסוך במוסדות הקיבוץ יישוב סכסוך בקיבוץ ימוצה תחילה, בכפוף לכל דין ולהוראות התקנון, במוסדות הקיבוץ המוסמכים לכך, בהליך ראוי והוגן. 3. השתתפות הקיבוץ במימון ייצוג נתגלע סכסוך בין חבר לבין הקיבוץ, והקיבוץ בחר להיות מיוצג בהליך הבוררות על ידי עורך דין או שסירב לקיים בוררות הקבועה בתקנונו, ישתתף הקיבוץ בהוצאות הייצוג המשפטי של החבר בבוררות או בבית המשפט, בשיעור הוצאות דומה להוצאות הקיבוץ ובשים לב למקורות הכספיים של החבר. 4. שמירת סמכויות אין בהוראות תקנות אלה כדי למנוע מהבורר או מבית המשפט לחייב צד כלשהו בהוצאות ההליך. 5. השתתפות הקיבוץ במימון ייצוג בהליכים לאכיפת התקנון נקבע בהליך ליישוב סכסוכים כי הקיבוץ הפר את תקנונו, והקיבוץ לא תיקן את ההפרה, יהיה הקיבוץ חייב לשאת בהוצאות הייצוג המשפטי של החבר, המבקש לאכוף את הוראות התקנון בענינו, בסכום סביר, בהתאם לנסיבות. 6. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. ק''ת תשס''ו, 197. התקנות פורסמו ביום 20.12.2005. סכסוךאגודה שיתופיתקיבוץתקנות