תקנות האגודות השיתופיות (סמכויות האסיפה הכללית של בית הספר לקואופרציה אגודה שיתופית בע''מ), תשכ''ה-1965

תקנות האגודות השיתופיות (סמכויות האסיפה הכללית של בית הספר לקואופרציה אגודה שיתופית בע''מ), תשכ''ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות, והסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש''ח-1948, אני מתקין תקנות אלה: 1. סמכויות האסיפה הכללית על אף האמור בתקנה 15 לתקנות האגודות השיתופיות, 1934 יהיו סמכויות האסיפה הכללית של בית הספר לקואופרציה אגודה שיתופית בע''מ כלהלן: (1) דיון בדין וחשבון של המועצה והנהלת האגודה; (2) אישור המאזן וחשבון ההכנסות וההוצאות של האגודה; (3) דיון בהערות רשם האגודות השיתופיות או רואה החשבון של האגודה לגבי המסמכים האמורים בפסקאות (1) ו-(2). (4) כל ענין אחר שיובא לפני האסיפה הכללית על פי החלטת מועצת האגודה שנתקבלה ברוב של לפחות שבעים וחמישה אחוז ממספר החברים. 1 ק''ת תשכ''ה, 2284.בית ספראגודה שיתופיתאסיפה כלליתתקנותדיני חברותדיני חינוך