תקנות הארכת מועדים (הסדרים לפרעונם של תשלומים נדחים), תשל''ד-1974

תקנות הארכת מועדים (הסדרים לפרעונם של תשלומים נדחים), תשל''ד-1974 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ב לחוק הארכת מועדים, תשי''ז-1957, בהתייעצות עם שר האוצר ועם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''שירות חירום'' - שירות שהוכרז כשירות חירום לפי סעיף 1 לחוק; ''התחייבות קצרת מועד'' - התחייבות לפי הסכם הלוואה או לפי הסכם אחר, שלפיהם ההתחייבות משתלמת בשני תשלומים או יותר תוך תקופה העולה על שנה אחת; ''התחייבות ארוכת מועד'' - התחייבות לפי הסכם הלוואה או לפי הסכם אחר, שלפיהם ההתחייבות משתלמת בשני תשלומים או יותר תוך תקופה העולה על שנה אחת; ''תשלום אחרון'' - בהתחייבות קצרת מועד - התשלום האחרון, כפי שנקבע בהסכם שלפיו היא נוצרה; ''תשלומים נדחים'' - תשלומים שמועדי פרעונם הוארכו לפי הסעיפים 2 או 3 לחוק וטרם נפרעו, ולענין סעיף 3 לחוק, לרבות הריבית המגיעה עליהם, אם היא מגיעה; ''היום הקובע'' - היום ה30- שלאחר שחרורו של אדם משירות חירום או לאחר שחדלה ההכרזה לפי סעיף 1 לחוק לחול עליו, הכל לפי המוקדם יותר. 2. הארכת תשלומים לפי חיקוק תשלומים נדחים לפי סעיף 2 לחוק, רשאי אדם לפרעם בתשלומים חדשיים שווים במשך תקופה שהיא ארוכה פי שניים מתקופת שירות החירום של אותו אדם. 3. הארכת תשלומים נדחים בהתחייבות קצרת מועד מועד פרעונם של תשלומים נדחים לפי סעיף 3 לחוק בהתחייבות קצרת מועד יתחיל ביום ה30- שלאחר מועד פרעון התשלום האחרון, ואם החייב בתשלומים היה באותו יום בשירות חירום, יתחיל מועד פרעונם ביום הקובע והחייב בתשלומים אלה רשאי לפרוע אותם בתשלומים חדשיים שווים במשך תקופה שהיא ארוכה פי שניים מתקופת שירות החירום שהוא שירת. 4. הארכת תשלומים נדחים בהתחייבות ארוכת מועד מועד פרעונם של תשלומים נדחים בהתחייבות ארוכת מועד יתחיל ביום ה30- שלאחר היום הקובע והחייב בתשלומים אלה רשאי לפרוע אותם בתשלומים חדשיים שווים במשך תקופה שהיא ארוכה פי שלושה מתקופת שירות החירום שהוא שירת, ובלבד שתקופה זו לא תעלה על שנה אחת. 5. תעודה מאת רשות צבאית החייב בתשלומים ימציא, לפי דרישת הנושה, תעודה המאשרת כי שירת בשירות חירום בציון התקופה שבה שירת. 6. שיעור הריבית שיעור הריבית בשל הארכת מועדי פרעונם של תשלומים נדחים לפי תקנות 3 ו-4 יהיה כשיעור הריבית שנקבע בהסכם - אם נקבע - שלפיו מגיעים התשלומים. 7. תחולה תקנות אלה יחולו גם על מי שהיה בשירות חירום לפני מועד פרסומן ברשומות. 1 ק''ת תשל''ד, 921. תקנותהארכת מועד