תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל''ב-1972

תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל''ב-1972 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש''ל - 1970, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': כללי 1. הגדרות (תיקון: תש''ם) בתקנות אלה - ''דגם מאושר'' - דגם למסגרת בטיחות אשר לגביו קיים אישור בר-תוקף מאת המפקח הראשי בהתאם לפרק ג'; ''דגם טרקטור'' - תיאור טרקטור לפי תוצרת ודגם; ''הפעלה'', לענין טרקטור - נהיגת טרקטור וכל שימוש אחר בו, לרבות כל הפעלת המנוע שלו כשהטרקטור נמצא מחוץ לתחומו של מוסך, והמונח ''מפעיל'' יתפרש בהתאם לכך; ''טרקטור'' - טרקטור כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות התעבורה, תשכ''א-1961 והוא נע על גלגלים ומשקלו 600 ק''ג או יותר; ''מוסד מוסמך לביקורת'', ''מוסד לביקורת'' - מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע''מ; ''מושב מועמס'' -מושב למפעיל הטרקטור המועמס בעומס מפורס אחיד של 75 ק''מ; ''מטרות חקלאיות'', ''חקלאות'' - לרבות הצרכים הכרוכים בכל אלה: (1) גידולי שדה, גידולי גן, מטעים ומשתלות; (2) גידול בעלי-חיים, גידול דגים, גידול עופות והדגרת ביצים; (3) ענף הרפת וענף הלול; (4) ייעור והפקת עץ מיערות; (5) הכשרת קרקע למטרות חקלאות המנויות בפיסקאות (1) עד (4); (6) מטרה כל שהיא של ישוב חקלאי או ישוב קיבוצי, או של תושב של אלה, למעט בניה ובניה הנדסית; (7) מטרה כל שהיא של מוסד לחינוך חקלאי או מוסד למחקר חקלאי, למעט בניה ובניה הנדסית; ''מסגרת בטיחות'', ''מסגרת'' - מסגרת קשיחה לרבות מסגרת מתקפלת המיועדת להרכבה בטרקטור לשם הגנה על המפעיל במקרה של התהפכות הטרקטור, לרבות אבזרי החיבור במסגרת ובטרקטור המיועדים לשמש בהרכבתה, ולרבות תא בטיחות; ''מסגרת פסולה'' - מסגרת בטיחות שהמפקח הראשי הכריז עליה כעל מסגרת פסולה בהתאם לתקנה 31; ''מפרט דגם למסגרת בטיחות'', ''מפרט'' - תיאור מסגרת בטיחות לטרקטור, על אבזרי החיבור לטרקטור, ובכלל זה תכניות של המסגרת והאבזרים וכן פרטים כגון מידות, משקל ותכונות של החלקים והחמרים שמהם הם עשויים או מורכבים, תהליכי הייצור ודרך הרכבת המסגרת של הטרקטור; אם קבע המפקח הראשי פרטי מפרט יכלול המפרט את הפרטים שהוא קבע; ''משקל'', לענין טרקטור - משקלו העצמי כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות התעבורה, תשכ''א-1961; ''עובד עצמאי'' - אדם העוסק במשלח-ידו ואין אדם אחר מעבידו; ''תא בטיחות'', ''תא'' - תא הבנוי קשיח, המיועד להרכבה בטרקטור לשם הגנה על המפעיל במקרה של התהפכות הטרקטור, לרבות אבזרי החיבור בתא ובטרקטור המיועדים לשמש להרכבתו. 2. תחולה הוראות תקנות אלה יחולו על הפעלה למטרות חקלאות ועל החזקה לשם הפעלה למטרות חקלאות של טרקטור שיובא לישראל לאחר יום כ''ו בטבת תשל''ג (31 בדצמבר 1972), או לפני היום האמור והוא מסוג טרקטורים ששר העבודה הודיע ברשומות שהן יחולו עליו. 3. פטור והיתר (תיקון: תשל''ד, תש''ם) (א) בהתייעצות עם מי ששר החקלאות הסמיך לענין תקנה זו רשאי המפקח הראשי או מי שהוא הסמיכו - (1) לפטור מהוראות פרקים ב' ו-ג', כולן או מקצתן, טרקטור מדגם פלוני אם, לדעתו, קיים טעם סביר שלא תעוצב מסגרת בטיחות לטרקטורים מאותו דגם; (2) להתיר הפעלתו של טרקטור ללא מסגרת בטיחות אם נראה לו כי הפעלת הטרקטור לפעולה פלונית במטע או בבית צמיחה אינה מעשית או אינה סבירה כשמסגרת בטיחות מורכבת בו; ההיתר כוחו יפה גם לנהיגתו של הטרקטור בדרך אל המטע או לבית הצמיחה לשם הפעלתו. בהתאם להיתר ובדרך מהמטע או מבית צמיחה לאחר הפעלתו כאמור; (3) להתיר הפעלתו של טרקטור ללא מסגרת בטיחות אם לפי הודעה של משרד החקלאות קיימים בתחום פלוני תנאים בטחוניים המחייבים הפעלת טרקטור ללא מסגרת בטיחות. (ב) נראה למפקח הראשי שהפעלת הטרקטור כאמור בתקנת משנה (א)(2) יהווה עיקר הפעלתו במשך תקופת תוקף ההיתר, רשאי הוא להתיר הפעלת הטרקטור ללא מסגרת לכל מטרה שהיא. (ג) פטור והיתר לפי תקנת משנה (א) יכול שיהיה כללי או מיוחד והמפקח הראשי רשאי לקבוע בפטור ובהיתר תנאים וסייגים, לרבות הוראה שתורכב בטרקטור מסגרת בטיחות שלא לפי דגם מאושר או שתורכב מסגרת בטיחות לפי דגם מאושר המיועד לטרקטור מדגם אחר. (ד) פטור כללי והיתר כללי יפורסמו ברשומות. 4. חובת מעביד וחובת מחזיק בטרקטור לגבי הפעלת טרקטור בידי עובד - חייב המעביד של מפעיל הטרקטור למלא הוראות פרקים ב' ו-ג', ולענין החזקת טרקטור חייב המחזיק בטרקטור למלא אחרי ההוראות האמורות. 5. עובד המפעיל טרקטור עובד המפעיל טרקטור חייב למלא אחר הוראות תקנה 32 המתייחסות אליו. 6. חובת עובד עצמאי עובד עצמאי המפעיל טרקטור חייב למלא אחרי הוראות התקנות בין שקיומן מוטל על המעביד בין שקיומן מוטל על המחזיק. פרק ב': מסגרת בטיחות להגנת המפעיל 7. חובת מסגרת בטיחות לא יופעל טרקטור למטרות חקלאות ולא יוחזק לשם הפעלה למטרות חקלאות, אלא אם מורכבת בטרקטור באופן נאות מסגרת בטיחות ונתקיימו הוראות תקנות 8 עד 11. 8. דגם מאושר מסגרת בטיחות תהיה בנויה לפי דגם מאושר. 8א. מסגרת בטיחות מתקפלת (תיקון: תש''ם) מסגרת בטיחות מתקפלת תיוצב אך ורק באמצעות אבזרי הייצוב שסופקו בידי היצרן. 8ב. היתר לקיפול מסגרת בטיחות (תיקון: תש''ם) מסגרת בטיחות מתקפלת תהיה מיוצבת בכל עת אלא שמותר לקפלה אם ייצובה מפריע כאשר הטרקטור עליו היא מורכבת מופעל במטע או בבית צמיחה או כשנמצא בדרך אליהם ומהם לשם הפעלה או לאחריה. 9. מבנה מסגרת בטיחות (א) מסגרת בטיחות תהיה עשויה מחומר בריא ומחוזק מספיק וללא פגם גלוי. (ב) מצד של המסגרת, בגובה בין 55 ו-90 ס''מ מעל למישור האפקי של פני משטח המושב המועמס, לא יהיה חלק ארכי העלול לגרום לפגיעה בראשו של המפעיל אם ייתקל באותו חלק, אלא אם יש באותו צד חלק בגובה בין 38 ו-51 ס''מ מעל למישור האמור היכול לשמש תמיכה לכתף. 10. סימון מסגרת בטיחות (תיקון: תשל''ה) (א) מסגרת בטיחות תהיה מסומנת בפרטים אלה: (1) שם היצרן או סימנו המסחרי הרשום; (2) שם סוכן היצרן אשר מכר את המסגרת ומענו; (3) שנת הייצור ומספר סידורי של המסגרת מטעם היצרן, או שנת היבוא ומספר סידורי של המסגרת מטעם סוכן היצרן; (4) סימן דגם המסגרת; (5) המספר הסידורי השנתי של אישור דגם המסגרת; (6) מספר השלדה של הטרקטור שעליו מורכבת המסגרת. (ב) סימון הפרטים בהתאם לתקנת משנה (א) יהיה ברור ובר-קיימא ויהיה עשוי בהטבעה במסגרת או באמצעות טבלית מתכת המחוברת למסגרת חיבור קבע. 11. דרישות לגבי תא בטיחות בתא בטיחות או במסגרת בטיחות שהוכנה בתא יקיימו את הוראות התוספת הרביעית. 12. הרכבת המסגרת מסגרת בטיחות תהיה - (1) מוכנה להרכבה בטוחה בטרקטור ותהיה מצויידת באבזרי חיבור מתאימים לכך; (2) מורכבת היטב בטרקטור לפי הנחיות היצרן ובהתאם לתנאים וסייגים להרכבתה שנקבעו באישור לדגם המסגרת. 13. קיום מסגרת מסגרת בטיחות והרכבתה יקויימו כראוי. 14. הפעלת טרקטור במסגרת פגומה לא יופעל טרקטור אם מסגרת הבטיחות המורכבת בו נפגעה עד כדי שהמסגרת אינה נותנת עוד הגנה נאותה למפעיל או שהמסגרת לא מאפשרת הפעלה בטוחה של הטרקטור, ולא תורכב מסגרת כאמור בטרקטור. 15. תיקון יסודי של מסגרת תיקון יסודי במסגרת פגומה כאמור בתקנה 14 וכן כל שינוי במסגרת ייעשו לפי כללי המקצוע בידי מומחה בר-סמכא, ואם מעשי הדבר - בידי היצרן או מטעמו. 16. שלט אזהרה בטרקטור שיש לציידו במסגרת בטיחות יוצג לפני מושב המפעיל שלט אזהרה בנוסח כלהלן ובמצב שהשלט ייראה בנקל לעיני המפעיל: ''נהג! בשעת סכנת התהפכות אל תקפוץ ממקומך! החזק בהגה ואל תרפה, מסגרת/תא הבטיחות מגינה עליך!'' פרק ג': אישור לדגם מסגרת בטיחות 17. מתן אישור לדגם מסגרת בטיחות (תיקון: תשנ''ג) (א) המפקח הראשי לא יאשר דגם מסגרת בטיחות, בין מתוצרת ישראל ובין מתוצרת חוץ, אלא על יסוד תסקיר של מוסד לבקורת בדבר המבחנים והבדיקה של מסגרת בטיחות ותעודת התאמה מאת מוסד כאמור, המעידה שמסגרת לפי הדגם עמדה במבחנים כמפורש בתוספת הראשונה והמציינת את דגמי הטרקטורים שמסגרות לפי אותו דגם מיועדות להם או המעידה שמסגרת לפי הדגם עמדה במבחנים לפי תקן L.S.O, OECD או ASAE, או לפי דירקטיבה של EEC; לענין זה - ''תקן L.S.O'' - תקן מס' 5700 I.S.O שהתפרסם בפרסום הרשמי של ארגון התקינה הבין-לאומי I.S.O, (E) 1989: 5700, ועדכוניו; ''תקן OECD'' - תקן C(87)53 נספחים III ו-IV שפרסם הארגון לשיתוף כלכלי ופיתוח - OECD ועדכוניו; ''תקן ASAE'' - תקן ASAE מס' S519 שפרסמה האגודה האמריקנית של מהנדסים חקלאיים ב-1990 Standards ASAE, ועדכוניו; ''דירקטיבה EEC'' - דירקטיבה 87/402/EEC שהתפרסמה בעתון הרשמי של השוק האירופי המשותף מס' L220 ודירקטיבה 86/298/EEC שהתפרסמה בעתון האמור מס' L186, ועדכוניהן. (ב) המפקח הראשי רשאי גם לאשר דגם מסגרת בטיחות מתוצרת חוץ על יסוד תעודה שהוא מכיר בה מאת מוסד רשמי או מאת מוסד המקובל בנדון בחוץ-לארץ, המעידה שהדגם אושר לשימוש בארץ שבה קיים המוסד והמפרטת את דגמי הטרקטורים שמסגרות לפי אותו דגם מיועדות להם. 18. אישור לדגם תא בטיחות המפקח הראשי רשאי לסרב לאשר דגם תא בטיחות אם, לדעתו, לא מקויימות בו הדרישות בהתאם לתקנה 11. 19. פניה למוסד לביקורת המעוניין בעריכת מבחנים ובדיקה של מסגרת בטיחות העשויה לפי דגם פלוני - (1) יבקש מאת מוסד לבקורת לערוך את המבחנים, הבדיקה או הפעולות הדרושות האחרות בהתאם לתוספת הראשונה; (2) יעמיד לרשות המוסד לבקורת מסגרת העשויה לפי אותו דגם כשהיא מושלמת ומצויידת כפי שתימכר לקהל; (3) יעמיד לרשות המוסד לבקורת, לפי דרישתו, טרקטור המתאים להרכבתה של אותה מסגרת לשם עריכת מבחנים; (4) יקיים את תנאיו של המוסד לבקורת. 20. בחירת המסגרת לביקורת מי שפנה אל מוסד לבקורת בהתאם לתקנה 19 יאפשר למוסד, לפי דרישת המוסד, לבחור מסגרת לעשיית מבחנים, בדיקות או בקורת הסתכלות מתוך המלאי הנמצא אותה שעה או מתוך הייצור השוטף, ולענין מסגרות מתוצרת חוץ - מתוך המלאי אשר בארץ. 21. תסקיר על תוצאות המבחנים ותעודת התאמה (א) המוסד לבקורת יתן למי שביקש את עריכת המבחנים במסגרת תסקיר על תוצאות המבחנים והבדיקות בהתאם לטופס שבתוספת השניה. (ב) נוכח המוסד לבקורת שהמסגרת עמדה במבחנים ובדיקות בהתאם להוראות שבתוספת הראשונה, יוציא המוסד תעודת התאמה לדגם המסגרת לפי הטופס בתוספת השלישית. (ג) המוסד לבקורת ישלח למפקח הראשי עותק מכל תסקיר ומכל תעודת התאמה. 22. תעודת התאמה ללא מבחנים ובדיקות (א) הוציא המוסד לבקורת תעודת התאמה לדגם מסגרת להרכבה בטרקטור מדגם פלוני (להלן - הטרקטור מהדגם הראשון) ונתבקש המוסד לעשות מבחנים ובדיקות במסגרת העשויה לפי אותו דגם כשהיא מורכבת בטרקטור מדגם שלא צויין בתעודת ההתאמה האמורה (להלן - טרקטור מדגם אחר), רשאי המוסד שלא לעשות מבחנים במסגרת כאמור כשהיא מורכבת בטרקטור מדגם אחר, אם במסגרת ובטרקטור מהדגם האחר מתקיימים לפחות תנאים אלה: (1) משקל הטרקטור מהדגם האחר אינו עולה באופן מהותי על משקל הטרקטור מהדגם הראשון; (2) שיטת החיבור וחלקי הטרקטור שאליהם יש לחבר את המסגרת הם זהים למעשה בשני דגמי הטרקטורים; (3) כל החלקים האחרים של הטרקטור, כגון הכנפיים ((mudguards וכיפת המנוע ((bonnet cowl העשויים לשמש תמיכה למסגרת, זהים בשני דגמי הטרקטורים. (ב) בתעודת התאמה לפי תקנה זו יצויין כי היא מסתמכת על המבחנים והבדיקות הקודמים לפי תאריך התסקיר ומספרו. 23. בקשה למפקח הראשי למתן אישור לדגם (א) מבקש אישור לדגם מסגרת בטיחות יגיש בקשה בכתב למפקח הראשי שבה צויינו פרטים אלה: (1) שם המבקש ומענו; (2) שם יצרן המסגרת, מענו וסמלו הרשום, אם יש לו; (3) שם סוכן היצרן ומענו, או שם המוכר מסגרות בדרך עסק ומענו, לפי הענין; (4) תיאור המלמד אם המסגרות לפי הדגם בנויות כמסגרת בטיחות או כתא בטיחות; (5) שם הדגם; (6) דגמי הטרקטורים שלהם מיועדות המסגרות העשויות; (7) תיאור אופן סימון המסגרות הדרוש לפי תקנה 10. (ב) לבקשה יצורפו תסקיר מאת המוסד לבקורת ותעודת התאמה בהתאם לתקנה 17(א) או תעודה מאת המוסד בחוץ-לארץ בהתאם לתקנה 17(ב), לפי הענין. (ג) הבקשה תכלול ידיעות ופרטים נוספים כפי שידרוש המפקח הראשי, ובלי לפגוע בכלליות הוראה זו רשאי הוא לדרוש מהמבקש שיצרף לבקשה מפרט הדגם למסגרת הבטיחות, ולגבי מסגרת הבנויה כתא - גם תיאור התא על תכניותיו, המבהיר את מבנה התא וקיום הוראות תקנה 11. 24. סייגים לאישור דגם (א) המפקח הראשי רשאי לקבוע לאישור של דגם מסגרת בטיחות תנאים וסייגים, לרבות תנאים וסייגים למבנה מסגרות הבטיחות העשויות לפי הדגם, לדרך עשייתן ולדרך הרכבתן, ומותר לקבוע את התנאים והסייגים לאישור דגם בתיאורים, באזכורים למסמכים, בהסתמך על דוגמאות או בכל דרך אחרת. (ב) מסגרת בטיחות אשר לא קויימו בה או לגביה תנאי או סייג מהתנאים והסייגים שנקבעו לאישור הדגם, לא תיחשב כמסגרת העשויה לפי דגם מאושר. 25. דרישה למבחנים נוספים המפקח הראשי רשאי, לפני שיחליט על בקשה למתן אישור לדגם מסגרת, לדרוש שמסגרת נוספת העשויה לפי אותו דגם תועמד במוסד לבקורת במבחנים ובדיקות. 26. רישום אישור הדגם (א) מצא המפקח הראשי שדגם של מסגרת בטיחות ראוי לאישור בהתאם לתקנות אלה, ירשום את האישור לגבי הבקשה. (ב) כל אישור ישא מספר סידורי שנתי ויהיו רשומים בו הפרטים המפורטים בתקנה 23(א) וכל תנאי וסייג שנקבע לאישור, הכל בדרך ובצורה שייראו למפקח הראשי. 27. העתקי אישור ופרסום (א) לכל המעוניין באישור דגם של מסגרת בטיחות יימסר העתק ממנו. (ב) המפקח הראשי יפרסם מזמן לזמן בירחון משרד העבודה וביטוח לאומי רשימה של האישורים שהוציא או ביטל; הרשימה יכולה להיות ערוכה במדורים או בכל צורה אחרת ותכלול פרטים הנראים למפקח הראשי. (ג) הודעה על מקום הפרסום תפורסם בילקוט הפרסומים. 28. מבחנים חוזרים וביקורת על ייצור המסגרות אם יש למפקח הראשי יסוד סביר לכך, רשאי הוא בכל עת לאחר מתן האישור לדגם של מסגרת בטיחות לדרוש מאת היצרן, סוכנו או מכל מי שמוכר מסגרות בדרך עסק - (1) שמסגרת בטיחות העשויה לפי אותו דגם מאושר תימסר למוסד לבקורת ותועמד במבחנים ובדיקות חוזרים; (2) שמסגרת מתוך מלאי המסגרות הקיים אותה שעה בארץ או מתוך הייצור השוטף תועמד בחצרי היצרן, הסוכן או מוכר מסגרות לבקורת הסתכלות ומדידה בידי נציג המוסד לבקורת; (3) שתסקיר מאת המוסד לבקורת על המבחנים והבדיקות החוזרים או על בקורת ההסתכלות והמדידה שנערכו בהתאם לתקנה זו יומצאו למפקח הראשי. 29. ביטול האישור לדגם מסגרת המפקח הראשי רשאי בכל עת לבטל אישור לדגם מסגרת בטיחות אם התקיים אחד מאלה: (1) התברר מנסיון השימוש במסגרת לפי דגם מאושר שהמסגרת אינה נאותה למתן ההגנה הדרושה; (2) התברר שמספר מסגרות העשויות לפי דגם מאושר אינן עשויות בהתאם למפרט הדגם, לאישור לדגם או לתנאים ולסייגים שפורטו באישור הדגם; (3) נמצא במבחנים חוזרים שהמסגרת לא עמדה במבחנים ובדיקה כמפורש בתוספת; (4) נמצא בבקורת הסתכלות ומדידה שהמסגרת אינה עשויה לפי הדגם המאושר או בהתאם לתנאים ולסייגים שפורטו באישור; (5) נמצא שנמכרו מספר מסגרות העשויות לפי דגם מאושר שלא היו מסומנות בהתאם לתקנה 10; (6) נמצא שהיצרן, הסוכן או המוכר לא העמידו את המסגרת למבחנים חוזרים או לבקורת הסתכלות ומדידה, או לא המציאו למפקח תסקיר מאת המוסד לבקורת בהתאם לתקנה 28. 30. היקף הביטול ופרסומו (א) ביטול אישור לדגם מסגרת בהתאם לתקנה 29 יכול שיהיה כללי ויכול שיהיה לגבי הרכבת מסגרות בטרקטורים מדגם פלוני. (ב) המפקח הראשי יפרסם הודעה ברשומות על ביטול אישור לדגם מסגרת בטיחות. 31. הכרזה בדבר מסגרת פסולה (א) בוטל אישור לדגם מסגרת בטיחות בהתאם לתקנה 29, רשאי המפקח הראשי להכריז על כל מסגרת העשויה לפי האישור שבוטל כעל מסגרת פסולה ולהורות על החלפת כל מסגרת פסולה בתקופה שיורה, ובלבד שהתקופה לא תהיה קצרה משנים-עשר חדשים. (ב) הכרזה בדבר מסגרת פסולה יפרסם המפקח הראשי ברשומות ובדרכים נוספות העשויות להבטיח שההכרזה תגיע לידיעת החקלאים. (ג) עם תום התקופה שנקבעה להחלפת מסגרת פסולה לא תיחשב עוד מסגרת פסולה כמסגרת העשויה לפי דגם מאושר. פרק ד': הוראות שונות 32. חובת העובד להודיע על פגמים (א) נתגלה לעובד המפעיל טרקטור למטרות חקלאות פגם כל שהוא במסגרת הבטיחות באותו טרקטור או צורך לפעולת תחזוקה כלשהי במסגרת או בהרכבתה בטרקטור, או נודע לו מצב כאמור בדרך אחרת, יודיע העובד על כך למעבידו או לנציג המעביד במקום. (ב) העובד יתן את ההודעה לפי תקנת משנה (א) מיד או תוך זמן סביר בהתחשב עם מידת הסיכון הנובע מהמצב שנתגלה כאמור. 33. איסור להורות בניגוד לתקנות לא יתן אדם הוראה לאחר לפעול בניגוד להוראות תקנות אלה ולא יתיר ביודעין פעולה בניגוד להן. 33א. אצילת סמכויות (תיקון: תשל''ד) המפקח הראשי רשאי לאצול מסמכויותיו לפי תקנות אלה. 34. תחילה (תיקון: תשל''ד, תשל''ו) תחילתן של תקנות אלה ביום כ''ז בטבת תשל''ג (1 בינואר 1973), ובלבד שתחילתו של פרק ב' - (1) לענין טרקטור שמשקלו 1,301 ק''ג או יותר - ביום ט' בניסן תשל''ד (1 באפריל 1974); (2) לענין טרקטור שמשקלו פחות מ-1,301 ק''ג - ביום כ''ב בטבת תשל''ח (1 בינואר 1978). תוספת ראשונה - רביעית2 ק''ת תשל''ב, 1701; תשל''ד, 801, 1542; תשל''ה, 196; תשל''ו, 1575; תש''ם, 1294; תשנ''ג, 768. הנוסח אינו מובא. בטיחות בעבודהחקלאותתקנותטרקטורציוד מכני הנדסי (צמ"ה)