תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי''ד-1954

תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי''ד-1954 בתוקף סמכותי לפי סעיף 55 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946, שנטלתי לעצמי לפי סעיף 1 לפקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות), תש''ח-1948, וכן בתוקף הסמכות כאמור שהוענקה לי לפי הסעיפים 14 (א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש''ח-1948, אני מתקינה תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה, ''רצועת עליה'' - רצועת-אין-גמר המונעת בכוח מיכני, המשמשת להעלאת בני אדם או להורדתם ושאין לה תא נוסעים מחומר מוצק העשוי רצפה, תקרה ושלושה קירות. 2. איסור לא יתקין אדם במפעל רצועת עליה ולא יקיימנה בו. 3. תחילת תוקף תקפן של תקנות אלה הוא מיום כ''ט באייר תשי''ד (1 ביוני 1954). 1 ק''ת תשי''ד, 352; תשכ''ג, 1175. בטיחות בעבודהתקנות