תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מניעת כפל תשלומים), התשמ''ח-1988

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מניעת כפל תשלומים), התשמ''ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127פח(ב) ו-242 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ''ח-1968 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. סוגי תשלומים לענין סעיף 127פח(ב) הזכאי לגימלת סיעוד לפי החוק וכן לתשלום עבור עזרת הזולת או עבור עזרה בבית לפי אחד החוקים המפורטים להלן, הברירה בידו לבחור באחד מהם - (1) חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי''ט-1959 (נוסח משולב); (2) חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש''י-1950; (3) חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ''א-1981; (4) חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ''א-1981; (5) חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש''ל-1970. 2. תחילה (תיקון: תשמ''ט, תש''ן, תשנ''ג) תחילתן של תקנות אלה ביום י''ד בניסן התשמ''ח (1 באפריל 1988). 1 ק''ת תשמ''ח, 1079; תשמ''ט, 1355; תש''ן, 555; תשנ''ג, 874. ביטוח לאומיתקנותסיעוד