תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), תשל''ו-1976

תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), תשל''ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 266 ו-400 לחוק ביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ''ה-1995 (להלן - החוק), בהתייעצות עם השר לעניני דתות ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: (תיקון: תש''ס) 1. הגדרות בתקנות אלה - ''חברה'' - חברה קדישא, מועצה דתית, רשות מקומית, ועד מקומי בישוב שיתופי כמשמעותו בסעיף 91 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי''ח-1958, מוסד ציבורי אחר, מי שעוסק בקבורת נפטרים על פי רשיון מאת שר הדתות בהתאם לתקנות חברות לעניני קבורה של יהודים, תשכ''ז-1966, וכן אדם אחר המורשה כדין לעסוק בקבורת נפטרים; ''אגרת שירותים'' - אגרת שירותים המוטלת על מקימי מצבה לפי סעיף 13 של חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), תשל''א-1971, והתקנות שהותקנו לפיו. 2. תשלום דמי הקבורה על-פי הסכם דמי קבורה בסכומים הנקובים בתקנות אלה ישולמו על-ידי המוסד לחברה המטפלת בקבורת המת ושאינה תובעת ואינה מקבלת בקשר לקבורה ולהקמת המצבה, בין במישרין ובין בעקיפין, אגרת שירותים או כל תשלום אחר בנוסף לתשלום לפי תקנות אלה; תנאי ההתקשרות בין המוסד לבין החברה לרבות הכללים בדבר מתן שירותי הקבורה ודרכי תשלום דמי הקבורה ייקבעו ביניהם בהסכם לאחר תחילתן של תקנות אלה (להלן - ההסכם). 3. היתר לגביית אגרת שירותים ותשלום אחר (תיקון: תש''ס) (א) על אף האמור בתקנה 2 תהיה חברה רשאית לגבות בקשר לקבורה ולהקמת המצבה אגרת שירותים או תשלום אחר בנוסף לדמי הקבורה לפי תקנות אלה במקרים אלו בלבד: (1) קבורה באחד מבתי העלמין הסגורים כפי שפורטו בנספח להסכם; (2) קבורה בבית עלמין בשטחים מוגדרים שהוסכם עליהם בין המוסד לבין החברה ושסומנו במפה שצורפה להסכם, ובלבד שהשטחים המוגדרים כאמור לא יעלו על 15% ממקומות הקבורה הפנויים ביום חתימת ההסכם בבית עלמין קיים, ועל 10% בבית עלמין חדש; לענין פסקה זו - ''בית עלמין קיים'' - בית עלמין שבו נקברים נפטרים בידי חברה שהגיעה להסכם עם המוסד עד יום י''ב בניסן תשל''ז (31 במרס 1977), למעט בית עלמין שניפתח לאחר תחילתן של תקנות אלו. ''בית עלמין חדש'' - בית עלמין שבו נקברים נפטרים בדי חברה שהגיעה להסכם עם המוסד אחרי יום י''ב בניסן תשל''ז (31 במרס 1977), שטחי קבורה חדשים שיתווספו לבית עלמין קיים, וכן בתי עלמין שייפתחו לאחר תחילתן של תקנות אלה; (3) קבורה באחוזת קבר שנרכשה בחיי הנפטר. (ב) הובא לקבורה מי שסעיף 266 לחוק לא חל לגביו, תהיה החברה רשאית לגבות אגרת שירותים או כל תשלום אחר. 4. היתר לגביית תשלום נוסף בשל הוצאות (א) על אף האמור בתקנה 2 תהיה חברה רשאית, בנוסף לדמי הקבורה לפי תקנות אלה, לגבות בקשר לקבורה תשלום אחר, למעט אגרת שירותים, במקרים אלה בלבד: (1) כשנגרמו לחברה הוצאות מיוחדות עקב העברת הנפטר ממקום הנמצא באזור שהוא מחוץ לתחום טיפולה של החברה והבאתו לקבורה בבית העלמין שבתחום טיפולה של החברה - הכל כפי שנקבע בהסכם; (2) כשקיימת סטייה או הפסקה בדרך ממקום צאת הלוויה לבית העלמין, לפי דרישה מפורשת של המשפחה או של ידיד קרוב של הפטר, לשם הספד המת או למתן כבוד אחרון לנפטר בדרך אחרת; (3) כשהחברה סיפקה לפי דרישה כאמור בפסקה (2) תכריכים שאינם מסוג התכריכים המקובלים באותה חברה. (ב) גובה התשלום הנוסף לפי תקנה זו ייקבע בהתאם לכללים שהוסכמו עליהם בהסכם. 5. שיעור דמי הקבורה (תיקון: תשמ''ח) דמי הקבורה שישולמו לחברה יהיו בשיעורים שצוינו בלוח א' לתוספת, בהתאם לסיווג החברה וגיל הנפטר; חל שינוי בסיווג החברה, ישולמו דמי הקבורה לפי הסיווג החדש לגבי נפטרים שהובאו לקבורה ב-1 בינואר שלאחר מועד השינוי או לאחריו. 6. תוספת חציבה (א) נערכה קבורה בבית עלמין הנמצא בשטח סלעי והוכח להנחת דעת המוסד כי היו לחברה הוצאות נוספות הקשורות בחציבת הקבר, ישלם לה המוסד תוספת חציבה כאמור בלוח ב' לתוספת בנוסף לסכומים המשולמים לפי תקנה 5. (ב) שיעור תשלום תוספת החציבה ייקבע בידי המוסד לפי הקבוצות הנקובות בלוח ב' בשים לב לטיב הקרקע והוצאות החציבה, הכל לפי שיקול דעתו. 6א. תוספת קבורת לילה (תיקון: תש''ס) נערכה קבורה לאחר השעה 18.00 ולפני 06.00 בבוקר ישלם המוסד לחברה שעסקה באותה קבורה, נוסף על דמי הקבורה כאמור בתקנה 5, תוספת בעד קבורת לילה בשיעור הקבוע בלוח ג'. 7. הצמדה למדד הסכומים הנקובים בלוחות א' ו-ב' לתוספת ישונו לתקופה שבין ז' בתשרי תשל''ז (1 באוקטובר 1976) לבין י''ב בניסן תשל''ז (31 במרס 1977) לפי שיעור השינוי שחל במדד המחירים לצרכן שיתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) לגבי חודש ספטמבר 1976, לעומת המדד לגבי חודש מרס 1976; הגדלת הסכומים מכוח תקנה זו תעמוד בתקפה עד יום י''ב בניסן תשל''ז (31 במרס 1977). 8. שינוי הסכומים (תיקון: תשל''ח, תשמ''ב, תשמ''ח, תש''ס, תשס''ז) (א) הסכומים הנקובים בלוחות א', ב' וג' לתוספת ישתנו ב-1 בינואר בכל שנה לפי שיעור התנודות של הסכום הבסיסי מ-1 בינואר הקודם. (ב) (בוטלה) 9. דמי קבורה בשיעור מופחת (תיקון: תשל''ח, תשמ''ח, תש''ס, תשס''א2,תשס''ט3) (א) על אף האמור בתקנות 5 ו-6, אם הנפטרים שהובאו לקבורה בידי החברה תמורת תשלום נוסף לפי תקנה 3 עלה על 35% מכלל הנפטרים שהובאו לקבורה בידיה בתקופה הקובעת, יגיעו לחברה בעד התקופה האמורה דמי קבורה בשיעור מופחת בעד כל נפטר שהובא לקבורה בתשלום שמעל ל-35% כאמור להלן: (1) בעד 5% שמעל ל-35% מכלל המובאים לקבורה בידיה מחצית מהסכומים הנקובים בפרט 1 ללוח א' ו-ב' ומהסכום הנקוב בלוח ג', כפי שהוא בתום התקופה הקובעת, לפי ענין ובהתאם לסיווג; (2) בעד 10% הנוספים שמעל ל-40% - 40% מהסכומים הנקובים בפרט 1 ללוח א' ו-ב' ומהסכום הנקוב בלוח ג', כפי שהוא בתום התקופה הקובעת, לפי הענין ובהתאם לסיווג; (3) בעד הנפטרים שמעל ל-50% - לא ישלם המוסד תשלום כלשהו. (ב) לענין תקנת-משנה (א) רואים - (1) כל ארבעה נפטרים שנפטרו בטרם מלאו להם חודש ימים - כנפטר אחד; (2) כל שני נפטרים שנפטרו לאחר שמלאו להם חודש ימים אך טרם מלאו להם 10 שנים - כנפטר אחד. (ג) לגבי נפטרים שלא חל לגביהם תשלום מופחת כאמור בתקנת- משנה (א)(1)(2) ו-(3) יחולו הוראות תקנות 5 עד 8. (ד) בתקנה זו, ''התקופה הקובעת'' - לראשונה התקופה שמיום תחילת תקפו של ההסכם ועד ה31- בדצמבר שלאחריו, ולאחר מכן - כל שנת מס, אלא אם נקבעה בהסכם תקופה אחרת. 10. תשלום בטעות או תשלום יתר (תיקון: תש''ס, תשס''א) שולמו לחברה תשלומים לפי תקנות אלה בטעות - או שלא כדין או שולמו תשלומי יתר (להלן- החוב), יהיה המוסד רשאי לקזז את החוב מכל סכום שמגיע או שיגיע ממנו לחברה, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה בהתאם לתנאי ההשקעה של כספי המוסד באוצר המדינה לפי סעיף 34 לחוק, כפי שיהיו מדי פעם בתאריך הקיזוז. 11. חובת עריכת חשבונות חברה תנהל מערכת חשבונאות ודיווח לרבות מאזן הכנסות והוצאות בהתאם לכללים והנחיות כפי שהורה המוסד, וכן תדווח לפי דרישת המוסד ותאפשר לו לעיין בספריה ובמסמכיה לרבות במערכת החשבונאות שלה, בכל הנוגע לקבורת נפטרים. 12. רשימת נפטרים (תיקון: תש''ס) חברה תגיש למוסד במועדים שעליהם יוסכם עמו רשימות של נפטרים המנויים בסעיפים 266 ו-267 לחוק תוך ציון הפרטים שדרש המוסד, בין בדרך כלל ובין במיוחד. 13. דיווח שנתי בתום כל תקופה קובעת תגיש החברה למוסד דיווח על מספר הנפטרים שהביאה לקבורה, בתי העלמין שבהם נקברו, סוג בית העלמין, סוג החלקה ופרטים נוספים אחרים, הכל כפי שידרוש המוסד; בתקנה זו, ''תקופה קובעת'' - כמשמעותה בתקנה 9(ד). 14. הסרת הסכם (א) הופר תנאי מתנאי ההסכם על-ידי החברה, רשאי המוסד לעכב כספים המגיעים לחברה, וכן רשאי הוא לא לשלם דמי קבורה בקשר לנפטר שלגבי הבאתו לקבורה הופר תנאי מההסכם. (ב) המוסד רשאי לבטל את ההסכם בינו לבין חברה אם לדעתו הפרה החברה את ההסכם הפרה יסודית; ביטל המוסד הסכם יודיע על כך למשרד הדתות. 15. דמי קבורה לנקבר בחוץ-לארץ (תיקון: תש''ס) (א) הובא לקבורה בחוץ לארץ אדם כאמור בסעיף 267 לחוק, ישלם המוסד את הוצאות הקבורה למי שנשא בהן והנמצא בישראל ובסכום שאינו עולה על דמי הקבורה בשיעור המקסימלי המשולמים לפי תקנה 5. (ב) התשלום כאמור בתקנת-משנה (א) ייעשה על יסוד אישור על הוצאות הקבורה מאת חברה של המקום בחוץ לארץ שבו הובא האדם לקבורה או מאת מי שעסק בקבורה. 16. ביטול תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), תשט''ו-1955 (להלן - התקנות הקודמות) - בטלות. 17. שמירת דינים אין תקנות אלה באות לגרוע מהחובות המוטלות על חברה בהתאם לתקנות חברות לעניני קבורה של יהודים, תשכ''ז-1966, או לכל דין אחר. 18. הוראות מעבר כל עוד לא הגיעה חברה להסכם עם המוסד בהתאם לתקנות אלה בתקופה מיום תחילתן ועד יום י''ב בניסן תשל''ז (31 במרס 1977) ימשיכו לחול לגביה הוראות התקנות הקודמות כאילו לא בוטלו, ובתום התקופה האמורה לא יגיע לחברה כל תשלום מאת המוסד כל עוד לא הגיעה להסכם עמו. 19. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בתשרי תשל''ז (1 באוקטובר 1976). תוספת (תיקון: תש''ס, תשס''ט3) לוח א' (תקנה 5) דמי הקבורה בשקלים חדשים סיווג החברה 1 2 3 4 5 הנפטר חברותבירושליםבתל-אביב-יפו ובחיפה חברות בעיריות אחרות שמספרהתושבים בהן 50,000או יותר חברותבעריותשלא כאמורבטור 1 או 2 חברותבמועצותמקומיותלמעטמועצותאזוריות חברות אחרות 10 שנים 4405 4298 3787 2872 3500 טרם מלאו לו 10 שנים 2203 2149 1894 1436 1750 חודש 881 860 757 574 700 לוח ב' (תיקון: תש''ס) (תקנה 6) תוספת חציבה בשקלים חדשים גיל הנפטר קבוצה א' קבוצה ב' (1) נפטר - לאחר שמלאו לו 10 שנים 831 435 (2) נפטר - שטרם מלאו לו 10 שנים 416 221 לוח ג' (תקנה 6א) תוספת קבורת לילה לנפטר - 1,046 שקלים חדשים. ק''ת תשל''ו, 2674; תשל''ח, 2074; תשמ''ב, 520; תשמ''ח, 511; תש''ס, 255, 582; תשס''א, 483; תשס''ז, 570; תשס''ט, 1029. תקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (תיקון), התשס''א-2001 (ק''ת תשס''א, 483) קובעת: ''3. תחולה תקנה 9(א) לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 1 לתקנות אלה תחול על דמי קבורה המשתלמים בעד מי שנפטר ביום כ''ד בכסלו התש''ס (1 בינואר 2000), ולאחריו. 3 תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (תיקון), התשס''ט- 2009 (ק''ת תשס''א, 1029) קובעת: 2. תחילה ותחולה תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בטבת התשס''א (1 בינואר 2001) (להלן יום התחילה), והן יחולו לגבי דמי קבורה המשתלמים בעד התקופה שמיום התחילה ואילך.ביטוח לאומיקבורהתקנותדמי קבורה