תקנות הביטוח הלאומי (חישוב השכר לענין קיצבת ילדי עובדים), תשכ''ו-1965

תקנות הביטוח הלאומי (חישוב השכר לענין קיצבת ילדי עובדים), תשכ''ו-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31יז (3) ו-115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי''ד-1953, אני מתקין תקנות אלה: 1. חישוב השכר (א) משתלם לזכאי שכר שאחד מרכיביו הוא תוספת משפחה בעד ילדים, לא יקטן שכרו לענין סעיף 31יז(3) לחוק משכרו הרגיל בצירוף הגדול מבין שני סכומים אלה: (1) הקיצבה לילדי עובדים המגיעה לו לפי החוק והתקנות לפיו; (2) התוספת המשפחתית בעד שלושת ילדיו הראשונים, ששולמה לו לפי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה ערב יום ג' באב תשכ''ה (1 באוגוסט 1965) (להלן - היום הקובע), בצירוף שיעור ממוצע של התוספות לשכר שחושבו על יסוד התוספת המשפחתית האמורה. (ב) לענין תקנת משנה (א) - (1) ''השכר הרגיל'' - שכרו הכולל של הזכאי למעט הסכומים האמורים בפסקאות (1) או (2) לתקנת המשנה האמורה; (2) ''השיעור הממוצע'' - לחודש עבודה - סך כל התוספות שחושבו כאמור בסיפה לתקנת משנה (א)(2), המשתלמות לזכאי על ידי אותו מעביד או באותו מקום עבודה עבור ששת החדשים שקדמו ליום הקובע, מחולק ב-6; ליום עבודה - סך כל התוספות שחושבו כאמור בסיפה לתקנת משנה (א) (2), המשתלמות לזכאי עבור ימי העבודה שעבד בששת החדשים שקדמו ליום הקובע אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, מחולק למספר אותם ימי העבודה. 1 ק''ת תשכ''ו, 196, 568. ביטוח לאומיתקנות