תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) (הוראת שעה), התש''ן-1990

תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות) (הוראת שעה), התש''ן-1990 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164 ו-242 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ''ח-1968, אני מתקין תקנות אלה: 1. הוראת שעה על אף האמור בתקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), התשמ''ד-1984, תוגדל מקדמה רבעונית ברבעון שתחילתו ב-1 באוקטובר 1989 בשיעור של 12% בלבד. 1 ק''ת תש''ן, 376.ביטוח לאומיתקנותמקדמה