תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה בהדרים), תשל''ב-1971

תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה בהדרים), תשל''ב-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-3 לחוק הגנת הצומח, תשט''ז-1956, אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור: 1. השמדת צמחי קלמונדין בעלו של מקום שבו גדלים צמחי קלמונדין ביום תחילתן של תקנות אלה, חייב להשמידם. 2. הודעה על גידול צמחי קלמונדין לא יגדל אדם, לא יטע ולא יזרע צמחי קלמונדין אלא לאחר שהודיע על כך בכתב למנהל השירות לבקורת זרעים ושתילים במשרד החקלאות והמנהל נתן לו אישור על כך. 3. תחילה תחילתו של צו זה ביום העשירי לאחר פרסומו. 1 ק''ת תשל''ב, 172.הגנה על הצומחתקנותרפואה