תקנות הגנת הצומח (ניקוי מכלים), התשס''ד-2003

תקנות הגנת הצומח (ניקוי מכלים), התשס''ד-2003 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לחוק הגנת הצומח, התשט''ז-1956 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לפי סעיף 9 לחוק, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 12א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל''ז-1977, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''מכירה'' - העברת הבעלות או החזקה במכל, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות משלוח והובלה; ''מכל'' - יחידת אריזה המשמשת לשיווק תוצרת חקלאית; ''תוצרת חקלאית'' - פירות וירקות טריים, פרחים וענפי קישוט קטופים. 2. איסור מכירת מכל לא ימכור אדם מכל לצורך אריזה חוזרת של תוצרת חקלאית, אלא אם כן הוא חופשי משיירים ומסימנים אחרים, נראים לעין, של תוצרת חקלאית או של חומר זר אחר. 1 ק''ת תשס''ד, 2. הגנה על הצומחתקנות