תקנות הגנת הצומח (נקיון מכלי אבוקדו ורכב הובלה), התשמ''ד-1984

תקנות הגנת הצומח (נקיון מכלי אבוקדו ורכב הובלה), התשמ''ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצומח, התשט''ז-1956, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''מכל'' - מכל לאיסוף אבוקדו; ''רכב'' - רכב להובלת אבוקדו; ''מנהל האגף'' - מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות. 2. הנחת מכלים על משטחים לא יונח מכל בתוך מטע, אלא על משטח, כך שתחתית המכל נמצאת במרחק של 10 ס''מ לפחות מפני הקרקע. 3. הובלה במכלים ורכב נקיים לא יוביל אדם אבוקדו אלא במכל וברכב נקיים מאדמה. 4. איסור כניסה לבית האריזה לא יוכנס מכל לבית אריזה אלא אם כן הוא נקי מאדמה. 5. חובת חיטוי רכב בשערי בית אריזה לאבוקדו, יחוטאו גלגלי רכב נכנס ויוצא בבור טבילה, המכיל חומר שאישר למטרה זו מנהל האגף. 6. חובת ריסוס המכלים מכל ירוסס בבית האריזה מיד לאחר שהאבוקדו הוצא מתוכו בתכשיר המכיל קוטל פטריות שאישר האגף למטרה האמורה ובהתאם להוראות שעל תווית התכשיר. 7. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. 1 ק''ת תשמ''ד, 1022.הגנה על הצומחהובלותרכבתקנות