תקנות ההגנה על הצומח (מניעת מגפות), 1945

תקנות ההגנה על הצומח (מניעת מגפות), 1945 (עפ''י סעיף 13 לפקודת ההגנה על הצומח) 1. השם תקנות אלה תיקראנה ההגנה על הצומח (מניעת מגפות), 1945. 2. כוח להסדיר נטיעה או עיבוד מסויימים מנהל הכללי של משרד החקלאות רשאי, בהודעה שתוצג במקום או במקומות בולטים לעין כל בספר כל-שהוא, לאסור או להסדיר את נטיעתם או עיבודם של אותם דגנים שיפורטו בהודעה באותה קרקע או באותן קרקעות, ולמשך תקופה כזו - שלא תעלה על שלוש שנים - שתפורשנה בהודעה. 3. איסור לא יפעל אדם מתוך הפירת הוראות כל-שהן של הודעה כל-שהיא, שניתנה לפי תקנה 2 של תקנות אלה או יחדל למלא אחריהן. 4. כוח לאכוף להודעות שניתנו לפי תקנה 2 פעל אדם מתוך הפרת כל הוראה של כל הודעה לפי תקנה 2 מתקנות אלה או חדל מלמלא אחריה, רשאי המנהל הכללי של משרד החקלאות או כל אדם שהסמיכו בכתב בענין זה, או כל בודק צמחים, להיכנס אל כל קרקע ולנקוט, בלא לפגוע בכל תביעה משפטית אחרת שיהיה רשאי להגישה נגד אדם כזה, באותם אמצעים שיהיה צורך בהם כדי להוציא לפועל את ההודעה, וכל אדם ואדם יתן לו את כל ההקלות במילוי תפקידיו לפי תקנה זו. 1 ע''ר 1945, תוס' 2, (ע) 329, (א) 420.הגנה על הצומחתקנות