תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (זכאותו של פורש מחמת נכות לפטור ממס), התשס''ו-2005

תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (זכאותו של פורש מחמת נכות לפטור ממס), התשס''ו-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיף 72 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס''ד-2004, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. פטור ממס על הסכום המתקבל עקב היוון פורש מחמת נכות שפרש במועדים או בתקופות כמפורט להלן, שהיוון קצבה, יהיה זכאי לפטור ממס בשיעורים שלהלן שמתוך הקצבה המזכה לגבי הסכום המתקבל עקב ההיוון, ובלבד שסכום זה לא יעלה על הסכום שהיה מתקבל מהיון הקצבה המוכרת, או מהיוון של שיעור מהקצבה המזכה כהגדרתה בסעיף 9א(א) לפקודת מס הכנסה: (1) מי שפרש עד יום ה' בטבת התשע''ב (31 בדצמבר 2011) - 30%; (2) מי שפרש בתקופה שמיום ו' בטבת התשע''ב (1 בינואר 2012) עד יום י''ט בטבת התשע''ו (31 בדצמבר 2015) - 25%; 3) מי שפרש בתקופה שמיום כ' בטבת התשע''ו (1 בינואר 2016) עד יום ג' בטבת התש''פ (31 בדצמבר 2019) - 14%. 2. תחילה ותחולה תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בטבת התשס''ד (1 בינואר 2004) והן יחולו על מי שפרש ביום האמור או לאחריו. 1 ק''ת תשס''ו, 236. פטור ממסנכותמיסיםתקנותמדיניות כלכלית