תקנות המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצים, בשר עוף וחומר רביה), התשנ''ה-1994

תקנות המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצים, בשר עוף וחומר רביה), התשנ''ה-1994 בתוקף סמכותי לפי סעיף 44(ב) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ''ד-1963 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''ביצים'' - ביצי מאכל; ''בית שחיטה'' - בית שחיטה שאושר לפי תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש''ך-1960; ''המנהל'' - המנהל הכללי של משרד החקלאות או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה; ''השר'' - שר החקלאות; ''מדגריה'' - מדגריה שניתן לגביה רשיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מדגריות), התשכ''ז-1967; ''משק רביה'' - משק רביה שאושר לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הקמה והפעלה של משקי טיפוח, הפצה ורביה של עופות וגידול פרגיות), התשמ''א-1981; ''תחנת מיון'' - תחנת מיון שניתן לגביה רשיון לפי תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), התשנ''ה-1994. 2. בקשה להסמכה המבקש להסמיכו כקבלן מורשה לשיווק (להלן - מבקש) יגיש לשר, באמצעות המנהל, בקשה על כך לפי הטופס המתאים, לפי הענין, בתוספת, כמפורט להלן: (1) שיווק ביצים - טופס 1; (2) שיווק בשר עוף - טופס 2; (3) שיווק חומר רביה - טופס 3. 3. תנאים להסמכה (תיקון: תשס''ב) (א) לא יסמיך השר מבקש לקבלן מורשה לשיווק אלא אם כן נתקיימו התנאים, לפי הענין, כמפורט להלן: (1) בשיווק ביצים - עומדות לרשות המבקש, לצורך מיון הביצים שישווק, תחנות מיון בעלות כושר מיון התואם את היקף הייצור של המגדלים שישווקו לו את הביצים; (2) בשיווק בשר עוף - עומד לרשות המבקש, לצורך שחיטת העופות, בית שחיטה שכושר קליטת העופות שלו מתאים לקלוט את העופות שהמגדלים ישווקו לו לצורך שיווק בשר עוף; (3) בשיווק חומר רביה - חומר הרביה שישווק המבקש מקורו במשק רביה ועומדת לרשותו, מדגריה בה ידגיר את הביצים. (ב) הסמכה כאמור בתקנת משנה (א) לא תינתן למבקש שבחמש השנים שקדמו לבקשה הורשע בעבירה כאמור בתקנה 5(א)(2) או נקבע כי הפר את החוק כאמור בתקנה 5(א)(3), שבשל מהותה, חומרתה או נסיבותיה של עבירה או הפרה כאמור, אין המבקש ראוי, לדעת השר, לשמש קבלן מורשה, מחשש לפגיעה בבריאות הציבור. 4. מתן הסמכה (תיקון: תשס''ב-2) (א) הוכח להנחת דעתו של השר כי בבקשה כאמור בתקנה 2 שהוגשה למנהל התקיימו, לפי הענין, התנאים האמורים בתקנה 3, לפי הענין, יסמיך את המבקש לקבלן מורשה לשיווק. (ב) תוקפה של הסמכה לשנה מיום נתינתה. 5. ביטול הסמכה והתלייתה (תיקון: תשס''ב) (א) הסמכה שניתנה לקבלן מורשה לפי תקנות אלה ניתנת להתליה או לביטול אם התקיים אחד מאלה: (1) אחד התנאים ששימשו יסוד להסמכה חדל להתקיים; (2) הקבלן המורשה הורשע בעבירה לפי סעיף 69 לחוק הקשורה לעיסוקו כקבלן מורשה לשיווק או לפי סעיף 28 לפקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ''ה1985; (3) נקבע על ידי ועדת קנסות או ועדת ערר, לפי החוק, כי היתה הפרה מצד המוסמך לענין סעיף 60 לחוק וההפרה נוגעת לפעילותו של הקבלן המורשה על פי ההסמכה. (ב) עבר קבלן מורשה עבירה כאמור בתקנת משנה (א)(2), לפני מפקח כמשמעותו בחוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ''ח-1988, בנסיבות שבהן קיים, לדעת השר, חשש לפגיעה בבריאות הציבור, רשאי הוא להתלות את הסמכתו; לא הוגש בתוך 60 ימים כתב אישום בגין אותה עבירה או שזוכה הקבלן מן העבירה - תתבטל ההתליה. 6. הוראות מעבר הסמכה שנתנה המועצה לענף הלול לקבלן מורשה, לפני תחילתן של תקנות אלה, יפקע תוקפה ביום כ''ח בטבת התשנ''ה (13 בדצמבר 1994). טופס (תקנה 2(1)) תוספת תאריך לכבוד המנהל הכללי משרד החקלאות הקריה תל-אביב הנדון: בקשה להסמכה כקבלן מורשה לשיווק ביצי מאכל לפי תקנות המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצים, בשר עוף וחומר רביה), התשנ''ה-1994 1. שם המבקש מס' ת''ז / עוסק מורשה מענו 2. מספר המגדלים שישווקו ביצים למבקש 3. לרשותי תחנת מיון למיון ביצי מאכל בהיקף ייצור של שבה אמיין את הביצים שאשווק. חתימת המבקש אם המבקש הוא תאגיד יש לצרף אישור רו''ח/עורך דין בדבר זכות חתימה. טופס (תקנה 2(2)) תאריך לכבוד המנהל הכללי משרד החקלאות הקריה תל-אביב הנדון: בקשה להסמכה כקבלן מורשה לשיווק בשר עוף לפי תקנות המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצים, בשר עוף וחומר רביה), התשנ''ה-1994 1. שם המבקש מס' ת''ז / עוסק מורשה מענו 2. היקף הייצור של המגדלים שישווקו למבקש 3. לרשותי בית שחיטה שכושר קליטת העופות שלו הוא בו אשחט את בשר העוף שאשווק. חתימת המבקש אם המבקש הוא תאגיד יש לצרף אישור רו''ח/עורך דין בדבר זכות חתימה. טופס 3 תקנה 2(3)) תאריך לכבוד הכללי משרד החקלאות הקריה תל-אביב הנדון: בקשה להסמכה כקבלן מורשה לשיווק בשר עוף לפי תקנות המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצים, בשר עוף וחומר רביה), התשנ''ה-1994 1. שם המבקש מס' ת''ז / עוסק מורשה מענו 2. היקף הייצור של המגדלים שישווקו חומר רביה למבקש 3. (א) חומר הרביה שישווק בידי מקורו במשק (ב) לצורך הדגרת ביצי הרביה עומדת לרשותי מדגרת שבה אדגיר את הביצים. חתימת המבקש אם המבקש הוא תאגיד יש לצרף אישור רו''ח/עורך דין בדבר זכות חתימה. ק''ת תשנ''ה, 292; תשס''ב, 258. תקנה 5 לתקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר הסמכת קבלנים מורשים לשיווק ביצים, בשר עוף וחומר רביה) (תיקון), התשס''ב-2001 (ק''ת תשס''ב, 259) קובעת לגבי תיקון תקנה 4(ב): ''5. הוראת מעבר על אף האמור בתקנה 4(ב) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה, הסמכה שניתנה לקבלן מורשה לפני תחילתן של תקנות אלה יפקע תוקפה ביום כ''ז בטבת התשס''ג (31 בדצמבר 2002).'' קבלןתקנותבשרענף הלול