תקנות המילוות (העברת מילווה ופרעון מוקדם של מילווה מרצון), תשל''ח-1977

תקנות המילוות (העברת מילווה ופרעון מוקדם של מילווה מרצון), תשל''ח-1977 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-3 לחוק המילוות (הוראות שונות), תשל''ח-1977 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''ערך מתואם'' - סכום קרן המילווה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה בשיעורים והחל מן המועדים שנקבעו בתנאי המילווה, כאשר הפרשי הצמדה מחושבים על פי המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד העברת המילווה והריבית מחושבת עד יום פרסום המדד האמור, ובלבד שמועד זה אינו מאוחר מן המועד שנקבע לחישוב הריבית והפרשי ההצמדה לענין פרעון המילווה והריבית; ''המינהלה'' - מחלקת מינהל מילוות המדינה בבנק ישראל; ''הלוואת פיתוח'' - הלוואה במטבע ישראלי שאושרה על-ידי ועדה המורכבת מנציגי המילווה ונציגי הממשלה; ''קרן הון חוזר'' - קרן הון חוזר במסגרת הקרנות לאשראי מכוון כמשמעותו בסעיף 8 להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשל''א-1971. 2. העברת מילווה לבנק ישראל (תיקון: תשמ''א) מילווה המפורט בתוספת השניה לחוק ומילווה לפי חוק מילווה חסכון, התשל''ט-1979, ניתנים להעברה לבנק ישראל בלבד, בתנאים המפורטים בתקנות אלה. 3. העברת מילווה חסכון (תיקון: תשמ''א) מילווה המצויין בפרטים 1 עד 6 לתוספת השניה ומילווה לפי חוק מילווה חסכון, התשל''ט-1979, ניתנים להעברה בתנאי שההעברה תהיה של תעודות מילווה שלמות או של כל הזכויות במילווה לשנת מס פלונית. 4. העברת מילווה בטחון ומלחמה מילווה המצויין בפרטים 7 עד 12 לתוספת השניה לחוק (להלן - מילווה בטחון) או חלק ממנו ניתן להעברה בכל אחד מן המקרים הבאים: בתקופה שבין ששים יום לפני מועד ההעברה לבין ששים יום לאחריו, (1) המעביר ויתר על הלוואת פיתוח בסכום השווה לסכום שאיננו קטן ממחצית הערך המתואם של המילווה המועבר; (2) המעביר קיבל מקרן הון חוזר הלוואה שלפי תנאיה חל מועד הפרעון של סכום שאיננו קטן מסכום הערך המתואם של המילווה המועבר. 5. מילווה בטחון שבידי חברת-אם (א) מילווה בטחון או חלק ממנו ניתן להעברה על-ידי חברה ובלבד שנתקיימו כל התנאים האלה: (1) חברת-בת של החברה ויתרה על הלוואת פיתוח; (2) הערך המתואם של המילווה המועבר שווה להפרש שבין כפל סכום הלוואת הפיתוח לבין הערך המתואם של המילווה שהועבר על-ידי חברת-הבת כאמור בתקנה 4(1). (ב) בסעיף זה, ''חברת-בת'' - כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ''ח-1968. 6. כתב העברה העברת מילווה לפי תקנות 2 עד 5 תיעשה במסירת כתב העברה חתום בידי המעביר למינהלה. 7. תמורה בנק ישראל ישלם תמורת מילווה שרכש לפי תקנות אלה את הערך המתואם של המילווה המועבר. 8. הוצאות תעודות חדשות לאחר סיום ההעברה כאמור בתקנה 4 או 5 תחשב המינהלה את סכום הערך הנקוב של חלקי תעודות המילווה שנשארו בידי המעביר ותוציא תעודות חדשות לפי הסכום האמור. 9. העברת מילווה מרצון (א) מילווה מרצון לפי סעיף 14 לחוק מילווה מלחמה ומימון רכש, תשל''ד-1973 (להלן - מילווה מרצון), ניתן להעברה ללא תמורה כתרומה למוסד ציבורי שאושר לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. (ב) כתב העברת מילווה מרצון ימסר למינהלה כשהוא חתום בידי המעביר והנעבר בצירוף תעודת המילווה, והצהרה כי ההעברה היא ללא תמורה; העברת המילווה תהיה סופית עם מסירת כתב ההעברה כאמור. (ג) המינהלה תבטל את תעודת המילווה המועברת ותוציא תעודה חדשה על שם הנעבר, תוך ששה חדשים מיום מסירת כתב ההעברה. (ד) שווי תעודת המילווה המועברת לענין הזיכוי או הניכוי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה יהיה הערך המתואם של המילווה המועבר. 10. פרעון מוקדם של מילווה מרצון (תיקון: תשל''ט) (א) פרעון מוקדם של מילווה מרצון יבוצע על-ידי המינהלה לאחר שתוגש לה תעודות המילווה בצירוף הוראת שר האוצר לפי סעיף 3 לחוק. (ב) בפדיון מוקדם תשולם קרן המילווה בתוספת הפרשי הצמדה שיחושבו לפי מדד יוקר המחיה שפורסם לאחרונה לפני החודש שבו נעשה הפדיון המוקדם. (ג) בפרעון מוקדם של המילווה תחושב הריבית על קרן המילווה עד היום האחרון בחודש שקדם ליום הפרעון, ותיווסף לסכום הפרעון. 1 ק''ת תשל''ח, 452; תשל''ט, 1323, 924, 27; תשמ''א, 196. תקנותמילוות