תקנות הנגב (סדרי הדיון ונהלי העבודה של המועצה), התשמ''ז-1987

תקנות הנגב (סדרי הדיון ונהלי העבודה של המועצה), התשמ''ז-1987 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 4(ג) לחוק הנגב, התשמ''ו-1986, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הגדרה בתקנות אלה, ''מזכיר המועצה'' - מי ששני יושבי ראש המועצה מינוהו למזכיר המועצה. 2. ישיבות המועצה (א) ישיבות רגילות של המועצה יתקיימו לפחות ארבע פעמים בשנה במועדים ובמקומות שיקבעו יושבי ראש המועצה. (ב) יושבי ראש המועצה יכנסו ישיבה מיוחדת של המועצה כל אימת שדרשו זאת שליש לפחות מחברי המועצה. 3. מנין חוקי ישיבת המועצה תהיה חוקית אם נתקיימה במקום ובמועד שנקבעו כאמור בתקנה 1 ונכחו בה לפחות מחצית מחברי המועצה וביניהם אחד מיושבי ראש המועצה; לא נכחו חברי המועצה כאמור, תידחה הישיבה בחצי שעה והיא תהיה חוקית בכל מספר של משתתפים. 4. סדר יום (א) יושבי ראש המועצה או נציגיהם יקבעו את סדר היום של ישיבות המועצה. (ב) כל חבר המועצה רשאי להציע נושא לסדר היום של ישיבת המועצה. (ג) הצעה לסדר היום תוגש בכתב לשני יושבי ראש המועצה ותכלול נוסח הצעה להחלטה ודברי הסבר. (ד) מזכיר המועצה ימציא לחברי המועצה את סדר היום של ישיבות המועצה, עשרה ימים לפחות לפני מועד כינוסה. 5. רישום פרוטוקול א) החלטות שהתקבלו בישיבות המועצה יירשמו בידי מזכיר המועצה; (ב) החלטות כאמור בתקנות משנה (א) ופרוטוקול מכל ישיבה ישלח מזכיר המועצה לחברי המועצה; (ג) אם תוך שלושה שבועות מהיום שנשלח לא ביקש חבר מועצה לתקן את הפרוטוקול, יחתמו עליו היושבי ראש, ומשנחתם יהווה ראיה לכאורה לנכונות האמור בו לכשרות כינוס ישיבת המועצה. 6. ועדות המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ושלא מבין חבריה שיפעלו דרך קבע או לענין מסוים. 1 ק''ת תשמ''ז, 760. תקנותדיוןנגב