תקנות הניקוז וההגנה מפני שטפונות (לוח שומה), תשכ''ב- 1962

תקנות הניקוז וההגנה מפני שטפונות (לוח שומה), תשכ''ב- 1962 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36, 37, 38 ו-63 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי''ח-1957, אני מתקין תקנות אלה: 1. תחילתו של לוח השומה (א) רשות הניקוז תכין לוח-שומה אשר יציין את תת-האזורים של תחומה ויכיל לגבי המקרקעין שבתת-האזור פרטים אלה: (1) מיקומו (תת-האזור, גוש, חלקה וכיוצא באלה); (2) תיאורו וסוגו; (3) שם בעליו, אם הוא ידוע; (4) שם מחזיקו, אם יש מחזיק והוא ידוע; (5) השווי לצרכי הארנונה; (6) כל פרט אחר שרשות הניקוז תמצא לנחוץ. (ב) אם שמו של בעל או של מחזיק אינו ידוע, יצויין הדבר בלוח השומה. (ג) לענין תקנה זו, ''תת-אזור'' - חלק מתחומה של רשות הניקוז שנקבע על ידיה באישור נציב המים. 2. הכנת לוח שומה תחילתו של לוח השומה הוא לאחר 30 יום מיום חתימתו בהתאם לתקנה 4. 3. חומר להכנת השומה לשם הכנת לוח השומה או לשם בקרתו או תיקונו רשאית רשות הניקוז: (1) לערוך בעצמה על ידי שליחים כל מיפקד וחקירה שתמצא לנחוץ; (2) לדרוש מכל בעל או מחזיק למסור לה או לשליחיה כל ידיעה שבידו ולהראות לה או לשליחיה כל המסמכים שברשותו; (3) להיכנס בכל עת סבירה למקרקעין, בעצמה או על ידי שליחים, ולערוך בהם בדיקות ומדידות. 4. חתימת לוח השומה משהוכן לוח השומה יחתום עליו יושב-ראש רשות הניקוז או אם אוצלה הסמכות לפי סעיף 38(ד) לחוק, יושב-ראש ועדה שהוקמה לפי אותו סעיף (להלן - יושב-ראש) ולאחר מכן לא יוכנס בו שום שינוי פרט לשינויים הנובעים מטעות-סופר שיושב-ראש רשאי בכל עת לתקנם. 5. תוספות ללוח השומה ושינויים בו (א) רשות הניקוז רשאית בכל עת להוסיף ללוח השומה מקרקעין - (1) שהוכללו בתחום רשות הניקוז או שנוצרו מתוך פרצלציה, חלוקה של קרקע או באופן אחר, לאחר הכנת לוח השומה; (2) שבטעות לא נרשמו בלוח השומה בשעת הכנתו. (ב) חל שינוי בבעלות או בחזקת מקרקעין שנכללו בלוח-שומה, תרשום רשות הניקוז בלוח השומה את שם הבעל או המחזיק החדש. 6. חתימה על תוספת או שינוי ליד כל תוספת או שינוי כאמור בתקנה 5 יירשם התאריך של גרם התוספת או השינוי והיושב-ראש יחתום על יד הרשום. 7. הודעה על רישום התוספות או השינוי הוסיפה רשות הניקוז מקרקעין או שם של בעל או של מחזיק חדש ללוח השומה, תודיע על כך בכתב לבעל או למחזיק המקרקעין; העתק מההודעה יישלח לרשות המקומית שבתחומה נמצאים המקרקעין. 8. תיקון לוח השומה החליט בית-הדין לעניני מים על תיקון לוח השומה, יתקנו היושב-ראש בהתאם להחלטה ויחתום על ידו. 9. בקורת לוח השומה בעל-מקרקעין הדורש בקורת לוח השומה יגיש בקשה מנומקת ומפורטת לכך לרשות הניקוז. 10. הודעה בדבר כוונות רשות הניקוז להטיל ארנונות (א) החליטה רשות הניקוז להטיל ארנונות תפרסם על כך הודעה בין החדשים יולי וספטמבר במשרדי רשות הניקוז, במשרדי הרשויות המקומיות ובמשרדי הועדים המקומיים הכלולים בתחומה של רשות הניקוז. (ב) בהודעה יצויינו: (1) שיעור הארנונות שבכוונת רשות הניקוז להטיל בתחומה; (2) חישוב שווי המקרקעין לאותה שנה; (3) מועד תשלום הארנונות. 11. השמעת טענות תוך 30 יום מיום פרסום ההודעה לפי תקנה 10, רשאי כל בעל-מקרקעין שבתחום רשות הניקוז להביא טענותיו בקשר לארנונה שתוטל עליו בפני רשות הניקוז, ועדה מועדותיה או עובד מעובדיה אשר נקבע לענין זה על ידיה. 12. פרסום הודעה על הטלת ארנונות (א) אושרו ארנונות על ידי שר החקלאות, תפרסם רשות הניקוז הודעה על כך בחודש אפריל או מיד לאחר האישור של שר החקלאות, הכל לפי התאריך המוקדם; ההודעה תונח במשרדי רשות הניקוז, במשרדי הרשויות המקומיות והועדים המקומיים הכלולים בתחומה של רשות הניקוז. (ב) בהודעה יצויינו שיעורי הארנונות ומועדי תשלומן. 1 ק''ת תשכ''ב, 1037. שומהחוק המים / רשות המיםתקנותניקוזמיסים