תקנות הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (קביעת רצועות מגן לעורקים בתחום רשות ניקוז ירקון), התשס''ד-2003

תקנות הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (קביעת רצועות מגן לעורקים בתחום רשות ניקוז ירקון), התשס''ד-2003 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6, ו-63 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי''ח-1957, אני מתקין תקנות אלה: 1. נחל איילון (א) רוחבה של רצועת המגן לאורך הגדה הימנית של נחל איילון, יהיה חמישה מטרים - (1) בקטע שבין כביש מס' 412 במעלה ועד לכביש מס' 4 במורד; (2) בקטע שבין כביש מס' 4 במעלה ועד לשפך של נחל שפירים במורד; (ב) רוחבן של שתי רצועות המגן יחד לאורך שתי הגדות של נחל איילון, בקטע שבין השפך של נחל שפירים ועד לסכר שתולים בכניסה לתעלת הבטון במורד, יהיה עשרה מטרים; רוחבה של כל אחת מרצועות המגן האמורות יהיה חמישה מטרים. 2. נחל שפירים רוחבה של רצועת המגן לאורך הגדה השמאלית של נחל שפירים, בקטע שבין כביש מס' 4 במעלה ועד לשפך לנחל איילון במורד, יהיה חמישה מטרים. 3. נחל כופר רוחבן של שתי רצועות המגן יחד לאורך שתי הגדות של נחל כופר, בקטע שבין שכונת ידידה בתל אביב במעלה ועד לשפך לנחל איילון במורד, יהיה עשרה מטרים; רוחבה של כל רצועה יהיה חמישה מטרים. 4. תעלת אזור רוחבן של שתי רצועות המגן יחד לאורך שתי הגדות של תעלת אזור (מזרח), בקטע שבין כביש מס' 1 במעלה ועד לשפך לנחל איילון במורד, יהיה עשרה מטרים, כאשר רוחבה של כל רצועת מגן יהיה חמישה מטרים. 1 ק''ת תשס''ד, 124. תקנותניקוזנזקי מים