תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), תשכ''ד-1964

תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), תשכ''ד-1964 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו-48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי''ט-1959 (נוסח משולב), אני מתקין תקנות אלה: 1. ועדה רפואית עליונה (תיקון: תש''ן, תשנ''ו, תשס''ח) (א) שר הבטחון ימנה ועדה רפואית עליונה (להלן - הועדה). (ב) הועדה תהיה מורכבת מרופאים מוסמכים. (ג) שר הביטחון ימנה יושבי ראש לוועדה מבין חבריה. (ג1) שר הביטחון ימנה רופא ממונה על הוועדה הרפואית העליונה אשר יפקח על ביצוע תקנות אלה. (ד) הודעה על מינוי הועדה ועל מענה תפורסם ברשומות. 1א. מינוי מזכיר (תיקון: תשמ''ז) ראש אגף השיקום או סגנו ימנה מזכיר לועדה. 2. תנאים להגשת ערעור על-ידי נכה (תיקון: תשנ''ב, תש''ס) (א) נכה הרואה את עצמו נפגע על ידי החלטת ועדה רפואית הפועלת לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשכ''ו-1965, רשאי, תוך 45 יום מיום קבלת ההודעה על ההחלטה, להגיש ערעור לועדה. אולם הממונה על הועדה הרפואית העליונה רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך בשישים ימים את המועד האמור לבקשתו המפורטת בכתב, של הנכה או בא-כוחו. (ב) הערעור יוגש באמצעות קצין התגמולים על טופס שייקבע על ידיו בצירוף החלטת הועדה הרפואית שעליה מערערים ובצירוף תיעוד רפואי מתאים שברשות המערער. (ג) בטופס יצויינו פרטים אלה: (1) שם הנכה ומענו; (2) התאריך שבו קיבל הנכה הודעה על החלטת הועדה הרפואית שעליה הוא מערער; (3) נימוקי הערעור; והנכה או בא-כוחו יחתום עליו. (ד) לצורך תקנה זו רואים את תאריך מסירת הערעור לקצין התגמולים כתאריך הגשת הערעור. (ה) יושב ראש הועדה הרפואית רשאי להפסיק את הטיפול בערעור או לדחותו, אם ראה שהערעור אינו מגלה עילה או אינו כולל את הפרטים הנדרשים לפי תקנה זו או לא הוגשו נימוקי הערעור והמסמכים הרפואיים בתוך פרק הזמן הקבוע לכך. 3. תנאים להגשת ערעור על ידי קצין תגמולים (א) סבור קצין-תגמולים כי ועדה רפואית טעתה טעות כל שהיא בהחלטתה שנתנה על פי סעיף 10 לחוק או שהיא חרגה מסמכויותיה או מסדרי-עבודתה כפי שנקבעו לפי סעיף 29(א) לחוק, רשאי הוא, תוך שלושים יום מיום קבלת ההודעה על החלטת הועדה הרפואית המכילה, לדעתו, את הטעות או החריגה, כאמור, לערער עליה לפני הועדה. (ב) הערעור יוגש בכתב ליושב-ראש הועדה והעתקים ממנו יישלחו ליושב-ראש הועדה הרפואית, ולנכה שלגביו ניתנה ההחלטה על ידי הועדה הרפואית, לפי מענו האחרון הידוע לקצין התגמולים. (ג) בכתב הערעור יצויינו: (1) שם הנכה ומענו; (2) המספר הסידורי של בקשת הנכה לתגמולים; (3) תאריך החלטת הועדה הרפואית שעליה מערער קצין התגמולים; (4) התאריך שבו קיבל קצין התגמולים הודעה על ההחלטה האמורה; (5) נימוקי הערעור. 4. סמכויות הועדה (תיקון: תשנ''ד) (א) הועדה רשאית לאשר החלטת הועדה הרפואית, לבטלה או לשנותה, בין שנתבקשה לעשות זאת ובין שלא נתבקשה, בין שהמערער הוא הנכה ובין שהוא קצין התגמולים. (ב) (בוטלה) 5. סדרי הדיון (תיקון: תשי''ז, תשנ''ד) (א) יושב-ראש הועדה יכנס ישיבותיה וישב בראשן, ובהעדרו ישב בראשן החבר שייקבע לכך מזמן לזמן על ידי ראש הועדה. (ב) ועדה רפואית תורכב משלושה רופאים או יותר, הכל כפי שיקבע יושב ראש הועדה הרפואית. (ג) החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות הנוכחים בישיבה; באין רוב כזה, תכריע דעת יושב-ראש הישיבה. ד) ישב בראש הועדה חבר שאיננו יושב-ראש הועדה תועבר כל החלטה שלה לעיונו של יושב-ראש הועדה לפני שיודיעו אותה למערער. (ה) יושב-ראש הועדה רשאי לאשר את החלטת הועדה או להחזירה בצירוף הערותיו לדיון נוסף בועדה שנתנה את ההחלטה או להעביר את הערעור לדיון חדש בהרכב אחר. (ו) החלטת הועדה שנתקבלה בעת הדיון הנוסף בענין הנדון תהיה סופית. (ז) יושב-ראש הועדה יקבע את המועד והמקום שבו תדון הועדה בערעור ויודיע על כך למערער, באמצעות קצין התגמולים, לפחות שבעה ימים לפני המועד האמור. (ח) לא התייצב המערער לפני הועדה במועד ובמקום שנקבע בהודעה, רשאית הועדה לדון ולהחליט בערעור שלא בפניו לפי החומר שברשותה; אולם אם הודיע המערער ליושב-ראש לפני התחלת הדיון שלא יתייצב, מסיבות שאינן תלויות בו, רשאי היושב-ראש לדחות את הישיבה. (ט) דיוני הועדה והחלטותיה יירשמו בפרוטוקול והוא ייחתם בידי כל חברי הועדה הנוכחים בישיבה. (י) יושב-ראש הועדה וכל חבר מחבריה הנוכחים בישיבה רשאים להזמין מומחים לישיבותיה לשמיעת חוות-דעת מקצועית. (יא) קצין-תגמולים יודיע לנכה, בין שהוא המערער ובין לאו, את ההחלטה שנתקבלה בועדה. (יב) הודעה לפי תקנת-משנה (ח) שנשלחה בדואר רשום, רואים אותה כאילו הגיעה לתעודתה תוך ששה ימים מיום מסירתה לדואר, אם לא הוכח שהגיעה ביום אחר. 5א. סמכות לקביעת דרגת נכות קבועה (תיקון: תש''ס) יושב ראש הועדה הרפואית רשאי להחליט, בלא צורך בהזמנת הנכה לפני הועדה, כי דרגת נכות שנקבע שהיא זמנית תהיה דרגת נכות קבועה במקרים אלה: (1) דרגת נכותו של הנכה מ-0% עד 9%; (2) דרגת נכותו של הנכה לא השתנתה במשך שלוש השנים שקדמו לבדיקה ומצבו הרפואי יציב, על סמך תיעוד רפואי עדכני. 6. סודיות הדיונים (תיקון: תשמ''ז) (א) בדיוני הועדה לא יהא נוכח שום אדם מלבד חבריה, מזכיר הועדה, קצין התגמולים או מי שהוסמך על ידיו לכך, הנכה, בין שהוא המערער ובין לאו, ומי שיושב-ראש הועדה התיר את נוכחותו. (ב) הדיונים בועדה ומסמכיה הם סודיים ואסור להביא מהם לידיעתם של אחרים, אלא אם התיר יושב-ראש הועדה לגלות מהם לצד מעוניין ובמידה שהתיר זאת. 7. תיקון טעויות (תיקון: תש''ן) (א) הועדה רשאית לתקן את נוסח החלטותיה אם תמצא בהן טעות-סופר בולטת. (ב) על כל תיקון כאמור יחתמו כל חברי הועדה הנוכחים בישיבה. (ג) יושב ראש הועדה הרפואית רשאי לתקן בהחלטה טעות סופר בתנאי שהתיקון תואם את החלטת הועדה וכוונתה; יושב ראש הועדה יחתום על תיקון כאמור וירשום את תאריך התיקון וסיבת התיקון. (ד) הממונה על הועדה הרפואית העליונה רשאי לבקש מהועדה דיון חוזר לצורך תיקון טעות שאינה טעות סופר והשלמת הפרוטוקול האמור בתקנה 5(ט). 8. ביטול בטלות: (1) תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה), תש''י-1950; (2) תקנות הנכים (ערעור על ידי קצין התגמולים), תשי''ג-1953. 1 ק''ת תשכ''ד, 870; תשכ''ז, 1170; תשמ''ז, 1198; תש''ן, 535; תשנ''ב, 401; תשנ''ד, 1230; תשנ''ה, 292; תשנ''ו, 626; תש''ס, 569; תשס''ח, 568.חוק הנכים (תגמולים ושיקום)ועדה רפואיתתקנותנכותרפואהצבא